Tornion sosiaalipalvelut ja kohderyhmätPutaan neuvola
Putaan neuvolasta

Tornion hyvinvointipalvelut tuottaa laadukkaita ja riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kuntalaisten muuttuviin tarpeisiin taloudellisesti ja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

 

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön palvelut ovat käytettävissäsi, kun
 • tarvitset neuvoa ja tietoa palveluista ja etuuksista
 • perhe-elämässäsi on ristiriitatilanteita
 • tarvitset neuvoa ja apua kasvatuskysymyksissä
 • elatus- ja huoltosopimusten teko on ajankohtaista
 • lapsi, nuori tai perhe on avun tarpeessa
 • taloudellinen tilanne on umpisolmussa
 • tarvitset apua päihdeongelmissa
 • tarvitset erityisestä syytä apua ja tukea asunnon / asumisesi järjestämisessä
   
 • Sosiaalipalvelut
 • Lapsi- ja perhetyö
 • Toimeentulotuki
 • Pakolaistyö
 • Elatusapu

 

Yhteystiedot

Tornion sosiaalitoimisto, Laivurinkatu 18.
Neuvonta 050-597 1160
 • Isyysasiat/lastenvalvoja 0400-182 040
 • Pakolaistyö 0400-683 647
Työntekijöiden asiakasvastaanottoaika ma-pe klo 8.00-11.30 ja 12.30-15.00
Työntekijöiden puhelinaika ma-pe klo 9-10
Työvoiman palvelukeskus (TYP) puhelinaika ma-pe klo 12-13
Työntekijöiden puhelinnumerot neuvonnasta


Lapsiperheiden palvelut

ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAT

Neuvolatyö on yksilön, perheen ja alueen terveyden edistämistä neuvomalla ja tukemalla, vaihtoehtoja ja voimavaroja lisäämällä. Neuvolatyöhön sisältyy syntyvän ja alle kouluikäisen lapsen ja perheen terveyden ja kehityksen seuranta, vanhempien ohjaaminen sekä vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen tukeminen. Neuvolassa tuetaan vanhempia kasvatusasioissa, keskustellaan arkielämän sujuvuudesta ja mahdollisista perhe-elämän ongelmista.

NEUVOLAN PERHETYÖ

Neuvolan perhetyöntekijä tukee ja edistää niiden perheiden elämänhallintaa, jotka tarvitsevat erityistukea selviytyäkseen arjesta esim. perheenjäsenen sairastaessa, raskauden tai synnytyksen jälkeen tai kun vanhempien väsymys estää arjen sujumisen. Perhetyöntekijä tekee yhteistyötä muiden perhettä tukevien ammattiryhmien kanssa. Perhetyön pääasiallisin työmuoto on kotikäynnit. Perhetyö ei ole yksinomaan lastenhoitopalvelua tai siivousapua. Perhetyötä tarjotaan ma-pe päiväaikaan. Neuvolan perhetyöntekijään saadaan yhteys oman neuvolan terveydenhoitajan kautta.

PERHESUUNNITTELU- JA EHKÄISYNEUVOLA

Perhesuunnittelu on naisen ja miehen seksuaalisen terveyden edistämistä. Siihen kuuluvat raskauden suunnittelu ja ehkäisy, oikean ehkäisyvaihtoehdon löytyminen, sukupuolitautien ehkäisy, hedelmättömyyden ehkäisy ja hedelmättömyysongelmissa auttaminen.

 

Perheneuvolapalvelut

Perheneuvola tarjoaa torniolaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia tutkimus- ja terapiapalveluja.

 

Lapsiperheille kotiin annettavat palvelut

Lapsiperheiden kotihoidon palveluilla tuetaan perheitä selviytymään arjen tehtävissä, lasten hoidossa ja kasvatuksessa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan perheille, jotka tarvitsevat ulkopuolista apua omien voimavarojen löytämiseen ja tukiverkostojen rakentamiseen. Perhetyön palvelut toteutetaan laaja-alaisessa moniammatillisessa yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun ja sosiaalityön kanssa.

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto jatkaa neuvolassa tapahtunutta lapsen terveydentilan pitkäaikaisseurantaa. Se tähtää kokonaiskehityksen ja terveydentilan edistämiseen pyrkien vaikuttamaan siten, että oppilas pysyvästi omaksuu terveitä elintapoja. Kouluterveydenhoitaja on kouluyhteisössä terveyden edistämisen asiantuntija.


Opiskeluterveydenhuolto

Opiskelijoiden terveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuolto järjestää opiskelijoille terveydenhuollon palveluja. Se tukee opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä sekä opiskelijoiden opiskelukykyä.


Päihdepalvelut - A-klinikka

A-klinikka on pääasiallisesti päihdeongelmiin, mutta myös muihin riippuvuusongelmiin erikoistunut vapaaehtoisuuteen perustuva avohoitopaikka, josta voivat apua hakea päihdevaikeuksiin ajautuneet itse sekä heidän läheisensä tai omaisensa.

 

Vammaispalvelut

Vammaispalveluihin on oikeutettu henkilö, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.


Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammalain perusteella järjestetään palveluja henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia.

 

Ikäihmisten palvelut

 

Sosiaaliasiamies

 

Talous- ja velkaneuvonta

 

Meän Talo

Meän Talo on Tornion Asuntopalvelusäätiön ylläpitämä kaikille avoin kohtaamispaikka Tornion keskustassa. Meän Talo toimii myös vapaaehtoiskeskuksena ja tarjoaa yhdistyksille, järjestöille ja vertaisryhmille toiminta-areenan. Meän Talo tarjoaa sosiaalista vuorovaikutusta, kumppanuutta, tukea, osallistumismahdollisuuksia, mielekästä toimintaa, kotiapua ja tukea työllistymisessä.

 

Perhekeskus

Tornion perhekeskus toimii Perheiden talossa yhdessä, Tornion seurakunnan, Mannerheimin lastensuojeluliiton sekä 4H -yhdistyksen kanssa. Tavoitteena on saada saman katon alle mahdollisimman paljon varsinkin kolmannen sektorin toimijoita. Perheiden talo tarjoaa perheille yhteisöllistä, matalan kynnyksen toimintaa aamusta iltaan, vuoden ympäri. Myös isovanhemmat halutaan saada toimintaan mukaan. 

 

Linkkejä

Asiakasmaksusääntö
Edunvalvonta (oikeus.fi)
Holhoustoimi (maistraatti.fi)
Erityisen tuen tiedotuskeskus ETU-info
Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Leikkipuistot kartalla

Nuorisotyö, nuorten palvelut (Lanuti.fi, Tornio)
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Sosiaali- ja terveyspalvelut 2013 esite (pdf)

 


Perhe- ja sosiaalipalvelujen verkkoneuvonta

Kysy neuvoa arkielämän tilanteissa ja ongelmissa.

Kysy verkkoneuvojalta: Merkki

 • Päivähoito
 • Toimeentulotuki
 • Vanhus- ja kotihoitopalvelut
 • Lasten ja perheiden palvelut sekä elatusturva
 • Sosiaaliasiamiehen ja velkaneuvojan palvelut
 • A-klinikan palvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoasiointi, Pohjois-Suomen pääsivu

 

Tekemistä lapsille Torniossa

Katso kalenterista kiinnostava tapahtuma ja tule mukaan.

Alla luetellut järjestöt vastaavat toiminnasta ja Tornion varhaiskasvatuspalvelut ylläpitää kalenteria.

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä