TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA


j u l k a i s s u t

2003 Tornion kaupunginkanslia Nro 1

______________________________________________________________________


TORNION RÖYTTÄN SATAMAJÄRJESTYS


Kaupunginhallituksen 31.3.2003 hyväksymä

Voimaantulopäivä 1.4.2003
I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 § Tornion Röyttän satama-alueella on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava tämän satamajärjestyksen ohjeita.

2 § Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettu satama-alue on esitetty liitteenä olevassa kartassa.

3 § Sataman hallintoa hoitaa AvestaPolarit Stainless Oy:n logistiset palvelut osasto, jonka alaisuudessa satamahallintoa hoitaa satamapäällikkö.

Satamaviranomaisia ovat AvestaPolarit Stainless Oy:n logistiset palvelut osasto ja satamapäällikkö.


II LUKU
ALUKSESTA ANNETTAVAT ILMOITUKSET

4 § Mikäli suinkin on mahdollista, on satamaan saapuvaksi odotettavasta aluksesta tehtävä aluksen päällikön tai asiamiehen toimesta kirjallinen etukäteisilmoitus satamaviranomaisille. Tällainen etukäteisilmoitus on tehtävä niin ajoissa kuin mahdollista ja viimeistään saapumista edeltävän viikon perjantaina ja sen tulee sisältää tiedot aluksen nimestä, lastin määrästä ja laadusta, siitä ajankohdasta, milloin aluksen lasketaan saapuvan satamaan, sekä muut tiedot, jotka helpottavat aluksen vastaanottamista ja sijoittamista satamaan. Olennaiset muutokset näihin tietoihin on saatettava mahdollisimman pian satamaviranomaisten tietoon.

Lastiin sisältyvistä räjähdysvaarallisuuden, paloherkkyyden tai muiden sellaisten ominaisuuksien johdosta vaarallisiksi katsottavista aineista, jotka on sisällytetty IMO:n (International Maritime Organisation) laatimaan IMDG (International Maritime Dangerous Goods)-koodiin, on irtotavarana kuljetettavia nestemäisiä poltto-aineita lukuunottamatta jätettävä satamaviranomaisille kirjallinen selvitys ennen laivan saapumista satama-alueelle. Sama velvollisuus koskee muitakin meriympäristölle vahingollisia lasteja.

5 § Aluksen saapumis-/lähtöilmoitus on annettava merenkulkuhallituksen ja sataman vahvistamalla ilmoituslomakkeella tai vastaavana hyväksyttynä EDI-sanomana.
Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, kalastustroolarista ym. näihin verrattavasta kotimaan kauppamerenkulussa käytettävästä aluksesta on ennen liikenteen aloittamista ilmoitettava satamaviranomaisille, jolloin samalla määrätään, miten siitä on suoritettava satamamaksut ja tehtävä alusilmoitukset.

6 § Edellä 5 §:ssä tarkoitettu ilmoittamisvelvollisuus ei koske Suomen eikä ulkomaisen valtion omistamaa alusta, paitsi milloin sitä käytetään kauppamerenkulkuun. Sama on voimassa myös vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen osalta. Tällaisesta veneestä ei tarvitse tehdä myöskään 4 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta.

7 § Jos alus saapuu yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta paikkakunnalta tai jos aluksessa on matkan aikana sattunut sairaus tarttuvaksi epäillyn tai tuntemattoman taudin johdosta, on asiasta ilmoitettava hyvissä ajoin satamaviranomaisille ja odotettava satamaviranomaisten ohjeita ennen satama-alueelle saapumista. (Tartuntalaki, pykälä 15)


III LUKU
ALUKSEN SAAPUMINEN JA SIJOITTAMINEN SATAMAAN

8 § Sataman vesialueella kuljettaessa on vauhti säädettävä olosuhteiden, paikan ja aluksen rakenteen mukaan niin, ettei kenellekään aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sivuutettaessa lauttojen kulkupaikkoja, vesirakennustyömaita, ruoppaajia, telakoita, syvään lastattuja proomuja.

Suurin sallittu nopeus sataman vesialueella on 7 solmua, ellei toisin määrätty.

9 § Satama-alueella ei ole pakko käyttää luotsia.

Valtion luotseilla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus, aluksen päällikön sitä pyytäessä, luotsata satama-alueella.

10 § Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisten osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää toiseen paikkaan. Pääperiaatteina laituripaikkoja osoitettaessa pidetään sitä, että aluksilla on oikeus saada laituripaikka siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat satama-alueelle.

Satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa siten, että tietylle alukselle, linjalle tai liikenteelle annetaan etuoikeus niille varattuihin laituripaikkoihin.

Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

11 § Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irroitettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja laiturilla olevien nosturien vaurioitumisen välttämiseksi ja tarvittaessa on käytettävä hinaaja-apua alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irroitettaessa.

Ankkurin käyttämistä laitureiden vierustoilla on vältettävä. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.

Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuna vuorokauden pimeinä aikoina.

Venekurjet, puomit, nosturit, laskuportaat ja muut aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet on asetettava siten, että ne eivät estä nosturien siirtämistä eivätkä alusliikennettä merenpuolella.

Aluksen viemäri- ym. johdot on ennen sen laituriin saapumista ja satamassaolon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä tai likaa.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saa käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.

12 § Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää.

Jokaisessa satama-alueella olevassa aluksessa, joka ei ole riisuttu, pitää olla riittävä määrä laivaväkeä, jotta alus tarpeen tullen voidaan siirtää.

13 § Vaarallista ainetta kuljettavan säiliöaluksen ja satamaviranomaisen määräyksestä muunkin aluksen on laskettava kiinnityksen jälkeen mahdollista hätähinausta varten kaksi aluksen leveyden pituista hinausköyttä, toinen keulasta, toinen perästä aluksen ulkosivulle siten, että köysien silmukat ovat lähellä merenpintaa.

14 § Riisutun aluksen sijoittamiseen satamaan on saatava satama-
viranomaisen lupa. Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa.

Riisutun aluksen omistajan tai asiamiehen on uskottava aluksen huolto luotettavalle henkilölle, jonka nimi ja osoite on ilmoitettava satamaviranomaiselle.

IV LUKU
TAVARAN PURKAUS, LASTAUS JA VARASTOINTI

15 § Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on noudatettava satama-viranomaisten määräyksiä ja huolehdittava siitä, ettei laituri-rakenteita eikä lastauksessa tai purkauksessa käytettäviä satamalaitteita vahingoiteta. Raskaita nostureita laiturille sijoitettaessa on nosturin omistajan hankittava satamaviranomaiselta varmuus laiturin kestävyydestä ja saatava tämän suostumus sijoituspaikkaa määrättäessä.

16 § Tavaroita, lauttavaunuja ja kontteja ei saa purkaus- eikä lastaustyön yhteydessä sijoittaa laiturinostureiden tielle, laiturille, kadulle, käytävälle, varastosuojan oven eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat esteenä liikenteelle paitsi poikkeustapauksissa satamaviranomaisen kussakin tapauksessa antamalla luvalla.

17 § Yksityisille kuuluvat, satama-alueella käytettävät ahtausvälineet ja työkoneet on varustettava omistajan nimellä ja tunnuksella, työkoneet lisäksi tunnusnumerolla. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa työn päätyttyä jättää laiturialueelle.

18 § Vaarallisten aineiden purkamisen ja lastaamisen edellytyksenä on, että ne on irtotavaraa lukuunottamatta merkitty tarkoituksenmukaisin, esimerkiksi IMDG-koodin mukaisin merkinnöin tai että ne on pakattu sanotussa koodissa edellytetyllä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Mikäli vaarallista tavaraa ei ole merkitty eikä pakattu siten kuin edellä on sanottu, voi satamaviranomainen kieltää purkauksen laivasta tai tavaran tuomisen maitse satama-alueelle lastausta varten taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

19 § Vaarallisia aineita purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikkö tai tavaranhaltija velvollinen satamaviranomaisen niin vaatiessa kustannuksellaan järjestämään riittävän tehokkaan vartioinnin ja ryhtymään muihin varmuustoimiin.

Asiaankuulumattomien pääsy satama-alueelle on kiellettävä kyltein ja estettävä tarkoituksenmukaisin puomein.


Nestemäisiä polttoaineita kaasulaiturissa purettaessa ja lastattaessa on lisäksi noudatettava, mitä asiasta on erikseen määrätty.

20 § Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuhoeläimiä, on purkaus välittämästi keskeytettävä. Aluksen päällikkö on velvollinen ilmoittamaan asiasta satamaviranomaiselle, jonka tulee ilmoittaa asiasta viipymättä kunnalliselle terveydensuojeluviranomaiselle tarpeellisia toimenpiteitä varten.

21 § Tavaraa satama-alueelle varastoitaessa on noudatettava satamaviranomaisen antamia ohjeita. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tahi pelastus tai sammutusvälineiden käyttöä.

Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia voi aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on viipymättä vietävä pois satama-alueelta.

22 § Räjähdysaineita ja radioaktiivisia aineita saa varastoida satama-alueella vain jos se on sallittu laissa tai asetuksessa taikka siihen on myönnetty niiden perusteella lupa.


V LUKU
SATAMAN MATALOITUMISEN JA SAASTUMISEN ESTÄMINEN

23 § Sataman veden, sen maa-alueen ja ilman pilaamisen kielloista sekä vesialueiden mataloittamisesta on säädetty erikseen.

24 § Aluksen päällikkö on velvollinen huolehtimaan siitä, että aluk-sesta ei vuoda tai että sieltä ei heitetä tai pumpata satama-alueen veteen öljyä eikä muita pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksesta ei myöskään saa päästää höyryä, melua, nokea tms., josta on vaaraa tai haittaa muille sataman käyttäjille tai sataman laitteille.

25 § Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhtymään toimenpiteisiin sen poistamiseksi.

26 § Tavaraa satama-alueella käsiteltäessä on tavaran käsittelijän pidettävä huolta siitä, että satamaa ei käsittelyn yhteydessä tarpeettomasti liata. Mikäli tavaran käsittelyssä syntyy muuta tavaraa tai toimintaa likaavaa tai haittaavaa pölyä, on käsittely keskeytettävä, kunnes sitä voidaan haitatta jatkaa. Roskat ja jätteet on työn teettäjän toimesta vietävä satamaviranomaisen osoittamiin paikkoihin ja tavaran likaamat paikat on puhdistettava.

VI LUKU
TULIPALON EHKÄISEMINEN

27 § Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on avo-tulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö (tulityö) ja tupakointi kielletty aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.

Säiliöalus on heti kiinnityksen jälkeen maadoitettava maadoituskaapeleiden avulla. Maadoitus saadaan irroittaa vasta aluksen lähtiessä satamasta. Aluksen sellaisten säiliöiden tuuletus, joissa on säilytetty tulenarkoja aineita, on ilman satamaviranomaisen lupaa kielletty.

Öljy- ja muiden palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty myös vesialueella
200 metrin säteellä laitureista ja aluksista.

28 § Satama-alueella olevissa varastoissa ja varastokentillä olevat merkityt palotiet sekä paloposteihin, palokaivoihin ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä esteettömästi liikennöitävissä. Sammutus- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palon-ilmaisu- ja sammutuslaitteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja alkusammuttimet helposti saatavissa.

29 § Aluksessa tai satama-alueella syntyneen tulipalon sammuttamiseen ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta on satamassa olevien alusten miehistöjen osallistuttava viranomaisten antamien ohjeiden mukaan siten kuin laissa on säädetty.

Aluksen päällikön on oltava kiinteässä yhteistyössä pelastus-johdon kanssa.


VII LUKU
AJONEUVO- JA RAUTATIELIIKENNE

30 § Muilla ajoneuvoilla on väistämisvelvollisuus omalla raiteellaan liikkuvaan laiturinosturiin samoin kuin alusta purettaessa ja lastattessa siirrettävään rautatievaunuun nähden. Nosturin tai rautatien raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja ei saa poistua ajoneuvonsa luota.

31 § Suurin sallittu nopeus satama-alueella on 30 km/t.

32 § Pysäköimisestä satama-alueella määrätään liikennemerkein.

33 § Moottoriajoneuvon käyttö satama-alueella olevalla jäällä on sallittu ainoastaan satamaviranomaisen luvalla.

VIII LUKU
ERITYISET MÄÄRÄYKSET

34 § Pienveneliikennettä satamassa ohjaa satamaviranomainen. Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä.

Edellä tarkoitettuja veneitä ei saa kiinnittää satama-alueelle.

35 § Viranomaisten luvatta ei satama-alueelle saa rakentaa laitureita, asettaa siltoja, arkkuja eikä poijuja eikä lyödä paaluja tai muita meriliikennettä haittaavia esineitä.

Kalastaminen laiturilta, sillalta tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty.

Uiminen satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty.

36 § Satama-alueella olevia sammutus-, pelastus- sekä ensiapuvälineitä ja -laitteita saa käyttää vain niille tarkoitetussa tehtävässä.

37 § Asiaton oleskelu on kielletty satama-alueella. Tullilla ja satama-viranomaisella sekä yhtiön aluevalvontahenkilöstöllä on oikeus määrätä satama-alueelta poistettaviksi siellä asiattomasti oleskelevat henkilöt.


IX LUKU
TOIMENPITEET VAHINKOJEN JA RIKKOMUSTEN SATTUESSA

38 § Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden valtaan tai uponnut, on aluksen päällikön tai omistajan poistettava alus niin pian kuin mahdollista.

Jos uponnut alus tai veneen pudonnut tavara tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, merkityttää satamaviranomainen paikan varoitusmerkillä, ellei aluksen tai tavaran omistaja siitä huolehdi. Satamaviranomaisella on myös oikeus viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin aluksen tai tavaran poistamiseksi, joista toimen-piteistä tarvittaessa ilmoitetaan tuomiokunnalle. (Merilaki 247 §)

39 § Jos alus on vahingoittanut laituria tai sataman muita laitteita, toimittaa satamaviranomainen heti aiheutuneiden vahinkojen arvioinnin, johon tilaisuuteen on kutsuttava myös vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

40 § Öljyvahinkojen torjumisesta satama-alueella on säädetty erikseen.

41 § Jos alus tai vapaa-ajan viettoon käytetty vene on vastoin satamaviranomaisen määräyksiä tai liikennettä haittaavalla tavalla sijoitettu sataman vesialueelle eikä aluksen päällikkö tai veneen omistaja noudata annettuja määräyksiä, on satamaviranomaisella oikeus tarvittaessa ulosotonhaltijan virka-apua hyväksi käyttäen toimittaa siirtäminen.

42 § Jos tavara, työkone tai ajoneuvo on vastoin satamaviranomaisen määräyksiä sijoitettu sataman maa-alueelle eikä sen omistaja tai haltija noudata määräystä siirtää tai poistaa se satama-alueelta, on satamaviranomaisella oikeus tarvittaessa ulosotonhaltijan virka-apua hyväksi käyttäen siirtää tavara ja huolehtia sen säilyttämisestä.

43 § Satamaviranomaisen haltuun otettujen sellaisten alusten, veneiden ja tavaroiden suhteen, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei puolen vuoden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.

44 § Tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisten sen nojalla antamien määräysten rikkomisesta rangaistaan, ellei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa ole erityistä rangaistusta määrätty, sakolla, minkä lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen lain mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.


X LUKU
VOIMAANTULO

45 § Tämä Tornion Röyttän satamajärjestys, jolla kumotaan 1. päivänä heinäkuuta 1992 vahvistettu Tornion kaupungin satamajärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen, tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2003.

 


Liite: Tornion Röyttän sataman satama-alue

 

Tornion Röyttän sataman satama-alue

 

 

Kulmapisteiden KKJ-koordinaatit Tämä kartta liittyy Tornion kaupunginvaltuuston 31.3.2003 hyväksymään Tornion Röyttän satamajärjestykseen
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä