TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA

j u l k a i s s u t

2008 Tornion kaupunginkanslia Nro 1Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä

Voimaantulopäivä 12.3.2008

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt muutoksen 17.6.2013 §:ään 3

 

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ


§ 1 Lautakunnan toimialue
Lautakunta toimii jätehuollon toimeenpanon viranomaistehtävissä niissä kunnissa, jotka ovat sopineet jäteasioidensa siirtämisestä yhteiselle lautakunnalle. Sopimukseen voi myös liittyä muita kuntia.§ 2 IsäntäkuntaLautakunta toimii Tornion kaupungin lautakuntana .§ 3 Lautakunnan kokoonpanoKukin yhteistyökunta valitsee lautakuntaan kaksi jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tornion kaupungin valitsema jäsen toimii lautakunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana toimii Kemin kaupungin valitsema jäsen.§ 4 Esittely ja lautakunnan toimihenkilötEsittelijänä lautakunnassa toimii Tornion kaupungin tekninen johtaja. Lautakunnassa asiat käsitellään ja päätetään esittelijän esittelystä tai lautakunnan niin päättäessä puheenjohtajan selostuksen perusteella ilman esittelyä. Lautakunta valitsee itselleen sihteerin.§ 5 Lautakunnan tehtävätLautakunnan tehtävänä on linjata seudullista jätepolitiikkaa. Lautakunta vastaa ja päättää jätelain (1072/1993) toimeenpanoon liittyvistä, kunnalle kuuluvista viranomaisasioista, jotka ovat seuraavia:1) 7. §:n 4. mom:n mukaiset päätökset mihin keräyspaikkaan jätteet on vietävä.

2) 10. §:n mukaiset päätökset jätteenkuljetuksesta.

3) 13. §:n mukaiset päätökset jätteiden hyötykäytöstä ja käsittelystä.

4) 17. §:n mukaiset päätökset jätehuoltomääräysten hyväksymisestä. Ei kuitenkaan, mitä tulee 1. mom:n 3. kohdassa mainittuun valvontaan. Jätelain mukaisesti valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille.

5) 30. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätetaksan hyväksymisestä.

6) 30. §:n mukaiset päätökset jätemaksun määräämisestä ja maksuunpanosta.

7) 32. §:n mukaiset päätökset jätemaksua koskevista muistutuksista.

8) 33. §:n mukaiset päätökset kunnallisen jätemaksun maksamisesta ja sen palauttamisesta.

9) 41. §:n mukaisesti päättää tietojen antamisesta omalta osaltaan alueelliselle ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle jätesuunnitelman laadintaa varten.Lautakunnan tehtävänä on avustaa Perämeren Jätehuolto Oy:tä jätelain neuvonnassa (JL § 68).Lautakunnan tehtävänä on hallinnoida yhteistyöalueen jätehuollon asiakasrekisteriä, jota ylläpidetään Perämeren Jätehuolto Oy:ssä. Lautakunnalla on oikeus saada kunnilta ja muilta viranomaisilta jätelain 52 §:ssä tarkoitettua tietoa.Lautakunta voi delegoida esittelijälle tai muulle viranhaltijalle oikeuden tehdä päätöksiä lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.Mikäli lainsäädäntöä muutetaan yllämainituilta osin, lautakunta hoitaa tässä mainitut tehtävät mahdollisen uuden lain mukaisesti.§ 6 Pöytäkirjat ja asiakirjatLautakunnan pöytäkirjan allekirjoittamisesta säädetään kuntalaissa ja hallintomenettelylaissa.Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja esittelijä.Pöytäkirja lautakunnan kokouksista tulee välittömästi tarkistuksen jälkeen lähettää yhteistyökuntien kunnanhallituksille. Pöytäkirjat lautakunnan kokouksista pidetään nähtävillä jokaisessa jäsenkunnassa kuntalain 63 §:n mukaisesti.§ 7 Otto-oikeuden käyttäminenMikäli asia kuntalain 51 §:n mukaisesti otetaan isäntäkunnan kunnanhallituksen käsiteltäväksi, on tämän, ennen kuin asiasta tehdään päätös, annettava muiden kuntien kunnanhallituksille mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta.§ 8 Lautakunnan talous


Lautakunnan kustannukset katetaan jätehuoltotoiminnasta. Perämeren Jätehuolto Oy maksaa lautakunnan kulut isäntäkunnalle laskutusta vastaan.Jokaisen jäsenkunnan tilintarkastajalla on oikeus pyynnöstä nähdä lautakunnan kirjanpito.§ 9 YleistäMuutoin lautakunta työskentelee isäntäkunnan lautakuntia koskevien hallinto- ym. säännösten mukaan.

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä