Toimeentulotuki

 

Perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta 

  • Kysy verkkoneuvojalta: Merkki

Hakulomakkeet

Tornion sosiaalitoimi ottaa käyttöön 1.9.2011 alkaen sähköisen toimeentulotukihakemuksen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukioikeus selvitetään tekemällä laskelma, jossa perusosa ja muut toimeentulotukeen oikeuttavat menot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään henkilön/perheen käytettävissä olevat nettotulot sekä käytettävissä olevat varat. Mikäli laskelmassa huomioon otetut menot ovat suuremmat kuin ruokakunnan tulot, on henkilö/perhe oikeutettu erotuksen suuruiseen toimeentulotukeen.

Tavallisesti toimeentulotukioikeus lasketaan kuukaudelta. Erityisistä syistä toimeentulotukea voi hakea kuukautta pidemmälle ajalle, jolloin myös laskelma tehdään vastaavalle ajanjaksolle. Toimeentulotukea haetaan ja myönnetään reaaliajassa ja takautuvia laskelmia voidaan tehdä vain erityisin perustein tai mikäli henkilön/perheen tilanne on olennaisesti muuttunut.
Toimeentulotuki jaetaan perustoimeentulotukeen, täydentävään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Perustoimeentulotuki sisältää:

  • perusmenot (ravinto, vaate, puhtaus ja hygienia, vähäiset terveydenhuoltomenot, liikenne, sanomalehdet, televisiolupa, puhelin, harrastus ja virkistys, jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot).
  • vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot

Täydentävä toimeentulotuki sisältää:

  • perheen erityisistä tarpeista johtuvat menot (entinen harkinnanvarainen toimeentulotuki)

Perustoimeentulotuesta ja täydentävästä toimeentulotuesta tehdään molemmista omat päätökset. Asiakkaalle muutos voi näkyä kahtena erillisenä päätöksenä: toinen päätös perustoimeentulo- tukipäätöksenä ja toinen täydentävänä toimeentulotukipäätöksenä. Lisätietoja saa sosiaalitoimiston henkilökunnalta.

Ehkäisevä toimeentulotuki:

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilö/perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen verkkoneuvonta: Virtuaalinen sosiaali-ja terveyspalvelu kuvaketta

klikkaamalla pääset verkkoneuvonnan pääsivulle, josta löytyy ohjeita ja neuvoja

toimeentulotukeen liittyen sekä toimeentulotuen pikalaskuri 


Toimeentulotuen perusosat 1.1.2015 alkaen;

  Täysi €/kk Alennettu
20% €/kk
Alennettu
40% €/kk
Yksin asuva 485,50 388,40 291,30
Yksinhuoltaja 534,05 427,24 320,43
Muu 18 vuotta täyttänyt (avio- ja avopuoliso) 412,68 330,14 247,60
Vanhempansa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 354,42 283,53 212,65
10-17 -vuotias lapsi, 1. lapsi 339,85    
  2. lapsi 315,58    
  3. jne. lapsi 291,30    
Alle 10-vuotias lapsi, 1. lapsi 305,87    
  2. lapsi 281,59    
  3. jne. lapsi 257,32    

 

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti. Hakemuskaavakkeita saa sosiaalitoimistosta sekä kaupungintalon ala-aulasta ja kirjastosta niiden aukioloaikoina. Hakemuskaavakkeiden liitteenä on luettelo tarvittavista liitteistä. Kaikki hakemuksessa mainitut tulot ja perusosan ulkopuoliset menot on todennettava tosittein. Täytetyt hakemukset voi palauttaa sosiaalitoimistoon em. toimiston aukioloaikana, jolloin on myös mahdollista kysyä neuvoja ja opastusta vastaanottovirkailijalta. Hakemukset voi palauttaa myös sosiaalitoimiston postilaatikkoon. Toimeentulotuki voidaan käsitellä myös tarvittaessa varatulla ajalla.

Päätös, muutoksenhaku ja maksaminen

Viranhaltija päättää toimeentulotuen myöntämisestä. Päätös tehdään kirjallisena ja lähetetään postin välityksellä hakijan kotiosoitteeseen. Asianmukaisesti täytettyyn hakemukseen on tehtävä päätös seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos hakemus on puutteellinen, asiakkaalle on viivytyksettä lähettävä yksilöity kehoitus hakemuksen täydentämiseksi määräajassa. Päätökseen tyytymätön voi pyytää virheen korjausta päätöksen tehneeltä viranhaltijalta (puhelinaika klo 9-10) tai tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhakuohjeet on päätöksessä.

Tavallisimmin toimeentulotuki maksetaan hakijan pankkitilille ja se on nostettavissa noin 1-3 vuorokauden kuluttua päätöksen tekemisestä. Toimeentulotuki voidaan maksaa myös suoraan asiakkaan esittämiin laskuihin.

Tiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuus

Toimeentulotuen hakijan on annettava toimeentulotuen käsittelijälle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat välttämättömät tiedot. Tämä koskee myös toimeentulotuen saamisen aikana hakijan olosuhteissa tapahtuneita oleellisia muutoksia. Virheellisten tai harhauttavien tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin tai saattaa rikosoikeudelliseen käsittelyyn.

Säädökset ja ohjeet

  • Toimeentulotuen sovellusohjeet Torniossa
  • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812
  • laki toimeentulotuesta 30.12.1977/1412 (luettavissa www.finlex.fi )
  • asetus toimeentulotuesta 30.1.1998/66
  • sosiaali- ja terveysministeriön opas toimeentulotuen soveltajille 2003:10
  • toimeentulotuen rekisteriseloste on nähtävänä sosiaalitoimistossa virka-aikana.
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä