Eläinsuojan laajennus, MäkiJuntti Oy, Tornio

MäkiJuntti Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien olemassa olevan eläinsuojan laajentamista. Eläinsuoja sijaitsee Tornion kaupungissa osoitteessa Juntinpääntie 104, tiloilla Mäkijuntti 851-419-1-15 ja Juntti 851-419-1-21. Uuden lietealtaan rakennuspaikka on tilalla Moisio 851-419-11-7.

 

Ilmoituksen tekijän esittämä tiivistelmä ilmoituksesta

MäkiJuntti Oy on maidontuotantoon keskittyvä maatila. Se sijaitsee Tornion Liakassa, joka on vanhaa maatalousvaltaista aluetta. Tilalla on 75 lehmää, 52 hiehoa ja 22 hiehovasikkaa (6-12 kk) ja 25 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Lihanautoja tilalla ei ole. Tilalla syntyvät sonnivasikat toimitetaan lihakarjantuotantoon. Lehmävasikat kasvatetaan pääosin oman tilan lypsykarjan uudistukseen.

 

Nykyisessä lämpimässä pihatossa on lietelantajärjestelmä, joka säilyy jatkossakin. Pihattoon on tarkoitus hankkia tämän laajennushankkeen yhteydessä lannan separointijärjestelmä.

 

Tilalla on nyt tarkoitus laajentaa maidontuotantoa ja rakentaa hiehoille uusi hiehopihatto.

Hiehopihatto tulisi rakennettavaksi tilalle Juntti 851-419-1-21 kylmänä rakennuksena. Eläinmäärät uudessa rakennettavassa hiehopihatossa tulisivat olemaan: 16 lypsylehmää, 40 yli 12 kk ikäistä hiehoa, 13 hiehovasikkaa (6-12 kk) sekä yksi siitosonni. Lisäksi hiehopihattoon tulee kaksi sairas-/hoitokarsinaa. Pihaton kylkeen tulisi katettu ruokintakatos tiivispohjaisena, betonilaatalla. Hiehopihatosta ja ruokintakatoksesta lanta kolattaisiin uuteen rakennettavaan katettuun kuivalantalaan, joka sijaitsisi hiehopihaton päädyssä.

 

Olemassa olevaan lypsylehmäpihattoon tulisi saneerauksen jälkeen eläinpaikat 155 lypsylehmälle sekä sen yhteydessä olevaan vasikkalaan tulisi eläinpaikat 20 vasikkaa (6-12 kk) ja 25 alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Pihatossa olisi myös pehkupohjainen sairas-/hoitotila. Pihaton ilmanvaihto toimii painovoimaisesti. Tuloilma saadaan säädettävien verhoseinien kautta ja poistoilma lähtee harjalla olevien poistohormien kautta.

 

Tulevassa hiehopihatossa tuloilma tulee seinien harvalaudoituksen ja oviaukkojen kautta, poisto tapahtuu seinän yläosan harvalaudoituksen ja päädyissä sijaitsevien tuuletusritilöiden kautta.

 

Laajennuksen jälkeen eläinsuojaan tulee yhteensä 171 lypsylehmää, 40 yli 12 kk ikäistä hiehoa, 33 hiehovasikkaa (6-12 kk), 25 lehmävasikkaa (< 6 kk) ja yksi siitossonni.

 

Tilalla on lieteallastilavuutta nykyisellään 5205 m3. Uutta lieteallastilavuutta (etäsäiliö) rakennettaisiin 2500 m3. Yhteensä lieteallastilavuutta on uuden altaan valmistuttua 7905 m3. Tilalla on 12 kuukauden varastotilat lietelannalle.

 

Lypsylehmäpihatossa on lehmille poikimakarsinat 55 m2, jotka toimivat kestokuivikepohjaisena. Karsinat tyhjennetään määräajoin kuivalantalaan. Tilalle rakennetaan hiehopihaton yhteyteen uusi katettu kuivalantala. Kuivalantala on varastointitilavuudeltaan 1638 m3 ja pinta-alaltaan 364 m2.

 

Lietteenlevitykseen käytettävää peltoa on nykyisellään käytössä yhteensä 194,65 ha, mikä on riittävä lannantuottoon nähden. Pohjavesialueella olevia peltoja ei ole.

Eläinten juomavesi tulee omasta porakaivosta ja eläintilojen yms. pesuvesi tulee kunnallisesta verkosta, Tornion Vesi Oy:ltä. Navetan maitohuone- ja muut pesuvedet johdetaan lietealtaaseen. Pihaton WC on pois käytöstä.

Säilörehua tehdään esikuvattuna noin 2414 tn vuodessa laakasiiloon. Puristenesteet johdetaan kaivoon (3 m3), josta edelleen lietealtaaseen.

Tilalla on polttoainesäiliö 3000 litraa, joka on lukittava, laponestolaitteella varustettu kaksoisvaippasäiliö. Tankki sijaitsee betonilaatalla ja on katoksellinen. Tankkaus tapahtuu betonilaatalla.

 

Tilan laajennus on haaste, koska etäisyydet naapurustoon jäävät eläinsuojista annetussa asetuksessa esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä pienemmäksi. Tilan hajuhaittoja pyritään vähentämään ja puoltavina seikkoina hankkeelle esitetään seuraavia perusteluita:

– Tilalla otetaan käyttöön lietelannan separointi, joka tarkoittaa sitä että lietteestä separoimalla erotetaan kuiva-ainesjae ja neste. Näin saadaan kummastakin ainesosasta hajuttomampaa. Kuiva-ainesjaetta käytetään eläinten kuivikkeena.

– Tilalla on multaava lietteenjakovaunu.

– Tilakeskus ja uusi rakennettava lieteallas sijaitsevat paikalla, jossa vallitsevat tuulet ovat lounaasta koilliseen päin ja ne vievät hajut suuntaan, jossa asutusta ei ole lähitienoolla.

– Poistohormit ja aukot ovat niin korkealla, että ns. hajukaasu leviää ja sekoittuu ilmaan hyvin ennen kuin saavuttaa mahdolliset naapurikiinteistöt.

– Logistisesti uuden hiehopihaton sijoittaminen on muualle mahdotonta, rehu, lanta ja eläinliikenne toimivat suunnitellussa sijoituksessa hyvin.

– Eläinten sijoittuminen pihaton vanhaan osaan muuttuu ja jatkossa ne sijoittuisivat vastakkaiselle puolelle pihattorakennusta, minkä vuoksi hajuhaitta eteläpuolella olevien kiinteistöjen osalta vähenee.

– Hiehopihaton toisella puolella pohjoisella suunnalla taas on toiminnassa oleva karjatila ja näin ollen hajut sinne suuntaan eivät lisää ko. tilan hajuhaittaa oleellisesti.

– Uuden etälietealtaan sijoitus on osittain lähellä naapurikiinteistöä, mutta vallitsevat tuulet huomioiden sijainti on hyvä, koska tuulet vievät hajut pois asumattomalle suunnalle, koilliseen päin.

– Lietealtaissa käytetään kuorettuvaa katetta.

– Kuivalantala on katettu.

 

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä olo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 15.2.2021 asti alla sekä pyydettäessä myös Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa.

 

Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 15.2.2021 mennessä postiosoitteeseen Urheilukatu 4, 95400 Tornio, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

 

Lisätiedot

Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Minna Karhunen (puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Ilmoituksen tekijän yhteyshenkilö on Erkki Löf (puh. 040 591 8690, etunimi.sukunimi@elof.fi).

 

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Sijaintikartta

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta

 

Sivun alkuun