Eläinsuojan laajennus, MTY Kanto, Liedakkala, Keminmaa

MTY Kanto on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien olemassa olevan eläinsuojan laajentamista. Nykyinen navetta sijaitsee Keminmaan kunnan Liedakkalan kylän tilalla Hepo-oja 241-407-6-69 ja laajennus tulee tilalle Kummunlaita 241-407-19-10.

Ilmoituksen tekijän esittämä tiivistelmä ilmoituksesta

Hepo-oja ja Kummunlaita (MTY Kanto) on maidontuotantoon keskittyvä maatila.

Tila sijaitsee Keminmaan Liedakkalassa, joka on vanhaa maatalousvaltaista aluetta.

Tilalla on nykyisessä eläinsuojassa eläimiä seuraavasti: pihatossa 138 lehmää, 7 hiehoa ja 4 kpl alle 6 kk ikäistä vasikkaa, nuorkarjanavetassa 45 yli vuoden ikäistä hiehoa, 22 hiehovasikkaa (6-12 kk) ja 42 alle 6 kk ikäistä vasikkaa sekä lisäksi 4 kpl yli vuoden ikäistä ja 4 kpl 6-12 kk ikäistä lihanautaa. Tilalla syntyvät sonnivasikat menevät välitykseen eli lihakarjantuotantoon. Lehmävasikat kasvatetaan pääosin oman tilan lypsykarjan uudistukseen.

Nykyisessä lämpimässä nuorkarjanavetassa on lietelantajärjestelmä, joka säilyy jatkossakin. Myös pihatossa on lietelantajärjestelmä.

Tilalla laajennettiin maidontuotantoa vuonna 2017 ja rakennettiin uusi parsipihatto. Nykyisellään pihatossa on 138 lypsylehmää, 7 hiehoa ja 4 alle 6 kk ikäistä vasikkaa.

Pihatossa ilmanvaihto toimii painovoimaisesti. Siellä on harjalla säädettävät poistohormit ja tuloilma saadaan sivuseinillä olevien isojen verhoseinäikkunoiden kautta. Nuorkarjanavetassa on koneellinen poisto- ja tuloilma. Rehukuivaamoon rakennetussa hieho-osastossa ilmanvaihto toimii painovoimaisesti poistohormien kautta ja tuloilma säädettävien kennoikkunoiden kautta.

Nyt lupaa haetaan 3. vaiheen laajennukselle. Tarkoitus on rakentaa uusi kuivikepohja -periaatteella toimiva kylmäpihatto 35 umpilehmälle ja 30 isolle hieholle. Uuden kylmäpihaton rakennuspaikka sijoittuu noin 40 metrin etäisyydelle nykyisestä pihatosta. Kuivikepohja tyhjennetään kerran vuodessa suoraan peltoon ja olemassa olevaan kuivalantalaan.

Uudessa kylmäpihatossa on painovoimainen ilmanvaihto, mikä tarkoittaa sitä, että poistoilma johdetaan hormien kautta ulos ja tuloilma tulee sivuseinien harvalaudoituksen kautta. Pihaton hormit sijaitsevat noin 9 m korkeudella maan pinnasta.

Pihaton yhteyteen rakennetaan ruokintakatos. Ruokintakatoksesta lanta kolataan ruokintakäytävältä aika-ajoin olemassa olevaan kuivalantalaan. Ruokintakatoksen ja kylmäpihaton välissä sijaitsee laaja jaloittelutarha, jossa on maapohja.

Nyt lupaa haetaan seuraaville eläinmäärille:

  • Nykyinen pihatto: 155 lypsylehmää ja 4 alle 6 kk ikäistä vasikkaa
  • Nuorkarjanavetta: 45 hiehoa 12 – 24 kk, 43 hiehoa 6 – 12 kk ja 48 alle 6 kk ikäistä vasikkaa
  • Uusi kylmäpihatto: 35 umpilehmää ja 30 yli 12 kk ikäistä hiehoa.

Tilalla on lieteallastilavuutta nykyisellään 6690 m3 ja lisäksi kuilutilavuutta 495 m3. Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta on 7185 m3. Tilalla on 12 kuukauden varastotilat lietelannalle.

Pihatossa on lehmille kestokuivikepohjaiset (pehkupohja) poikimakarsinat 60,5 m2. Karsinat tyhjennetään määräajoin lantalaan. Lantala on tilavuudeltaan 426 m3 ja pinta-alaltaan 137,6 m2. Uuden rakennettavan hiehopihaton pehkupohjat tyhjennetään kerran vuodessa suoraan peltoon. Lantamäärät selviävät tarkemmin ilmoituksen liitteenä olevasta lantalaskelmasta (liite 16).

Lietteenlevitykseen käytettävää peltoa on nykyisellään käytössä yhteensä 218,98 ha, josta omaa peltoa on 188,94 ha ja vuokrapeltoa 30,04 ha. Pohjavesialueella olevia omia peltoja on 9,68 ha, joille ei levitetä lantaa tai lietettä. Lannanlevitys alaa on siten käytössä yhteensä 209,30 ha. Tilalla on tarvittava pelto-ala lannanlevitykseen.

Peltoalat selviävät tarkemmin liitteenä olevasta peltoalalaskelmasta (liite 15).

Navetan maitohuone- ja muut pesuvedet johdetaan lietealtaaseen. Pihaton WC-vedet johdetaan umpisäiliöön.

Veden hankinta tulee nuorkarjanavettaan (Hepo-ojan tila) kunnallisesta verkosta. Myös pihaton vesi tulee kunnallisesta verkosta, mutta eläinten juomavesi tilalla Kummunlaita tulee omasta kaivosta.

Säilörehua tehdään esikuvattuna noin 3486 t/v laakasiiloon. Puristenesteet johdetaan 3 m3:n kaivoon ja siitä edelleen lietealtaaseen.

 

Asiakirjojen nähtävillä olo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 25.6.-3.8.2020 alla sekä Keminmaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi.

 

Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 3.8.2020 mennessä postiosoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

 

Lisätiedot

Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Minna Karhunen (puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Ilmoituksen tekijän yhteyshenkilö on Erkki Löf (puh. 040 591 8690, etunimi.sukunimi@elof.fi).

 

Torniossa 25.6.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Sijaintikartta

Ilmoitus

Ilmoituksen liitteenä olevat piirustukset

Toiminnalle aiemmin myönnetty ympäristölupa

Sivun alkuun