Karhakkamaan tuulivoimapuiston tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

KUULUTUS

 

Karhakkamaan tuulivoimapuiston tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluaineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky suunnittelee enintään 48 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Tornion Karhakkamaan alueelle, joka sijaitsee noin 32 kilometriä Tornion keskustasta pohjoiseen. Pinta-alaltaan noin 9140 hehtaarin laajuinen hankealue liittyy Ylitornion kunnan rajaan ja on lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tornionjoesta sekä Ruotsin rajasta. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä, yksikköteho noin 6–10 MW ja hankkeen kokonaisteho noin 252–480 MW. Tuulivoimapuiston tuottaman sähkön siirtämiseksi valtakunnan verkkoon rakennetaan noin 52 kilometrin pituinen 400 kV:n voimajohto tuulivoimapuistosta Petäjäskosken sähköasemalle. Suunniteltu voimajohto sijoittuu Tornion kaupungin, Tervolan kunnan ja Rovaniemen kaupungin alueelle. Tuulivoimaloiden ja voimajohdon lisäksi kaava-alueelle rakennetaan uusi 400 kV:n sähköasema ja hankealueella perusparannetaan tai rakennetaan tarvittavat yhdystiet ja voimaloiden väliset huoltotiet sekä tuulivoimaloiden väliset maakaapeloinnit tai ilmajohdot ja sähköasemat.

Hankkeessa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta.

VE1: Karhakkamaan alueelle rakennetaan 48 uutta tuulivoimalaa.

VE2: Karhakkamaan alueelle rakennetaan 42 uutta tuulivoimalaa.

Sähkönsiirron reittivaihtoehdot VE A ja VE B sijoittuvat nykyisen Petäjäskoski-Letsi 400 kV:n voimajohdon rinnalle, pohjois- (VE A) tai eteläpuolelle (VE B). Lisäksi tarkastellaan sähkönsiirron vaihtoehtoa VE 0, jossa voimajohtoa ei toteuteta.

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Tornion kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 § 68 päättänyt käynnistää Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavamuutoksen laatimisen Karhakkamaan tuulipuiston hankealueelle.

Karhakkamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella.  Laadittavalla osayleiskaavalla muutetaan voimassa olevaa Tornion yleiskaavaa 2021.

Osayleiskaavalla ei ratkaista kaava-alueen ulkopuolista sähkönsiirtoa. Kaavaehdotus laaditaan valmisteluaineistosta saadun palautteen ja perustellun päätelmän pohjalta. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksessa YVA-menettelyn sijaan. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä, vaikka yleiskaava ei ulotu suunnitelluille voimajohtoreiteille. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on osa kaavan valmisteluaineistoa.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 23.1.2024-22.3.2024 seuraavissa paikoissa ja verkkosivuilla:

 

  • Tornion kaupungintalo (Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO)
  • Tornion kaupungin verkkosivuilla: https://www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-mittaus/kaavatori/
  • Tervolan kunnanvirasto (Keskustie 81)
  • Rovaniemen kaupunki, Palvelupiste Osviitta (Koskikatu 19, 96200 ROVANIEMI, käynti Koskikadun ja Rovakadun kulmasta, avoinna ma – to: 09:00 – 16:30, pe: 09:00 – 15:30)
  • Ylitornion kunnanvirasto (Alkkulanraitti 55)

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on lisäksi nähtävillä:

Arviointiselostukseen voi tutustua myös seuraavissa paikoissa:

Ylitornion kunnanvirasto (Alkkulanraitti 55)

Tornion kaupunginkirjasto (Torikatu 2, 95400 Tornio)

Tervolan kunnankirjasto (Paasilinnan puistotie 1, 95300 Tervola)

Rovaniemen kaupunginkirjasto (Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi)

Tornionlaakson kirjasto (Alkkulanraitti 31, 95600 Ylitornio)

Yleisötilaisuus järjestetään 1) keskiviikkona 21.2.2024 klo 17–19 Karungin koululla, Jokivarrentie 2369, Tornio ja 2) torstaina 22.2.2024 klo 17–19 alkaen (Ruotsin aikaa) Ruotsissa Gamla skolan, Risudden, osoite: Risudden 134, 957 95 Hedenäset.

Kaavan valmisteluaineistosta sekä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti Tornion kaupungille toimittamalla ne viimeistään 22.3.2024 joko sähköisesti kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO.

Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Tornion kaupunki toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa kuulemisen päättymisestä. Perustellusta päätelmästä tiedotetaan julkisella kuulutuksella ja se tulee nähtäville edellä mainituille verkkosivuille. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus valmisteluaineistosta saadun palautteen ja perustellun päätelmän pohjalta. Myös kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Kansainvälinen kuuleminen:

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia (MRL 206 a-c §).  Ruotsi on ilmoittanut haluavansa osallistua menettelyyn. Suomessa kuulemisesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja Ruotsissa Naturvårdsverket.

Lisätietoja:

  • Tornion kaupunki: kaavoitusmenettely

Tekninen johtaja Markus Kannala, puh: +358 405835980

 

  • Hankkeesta vastaava Tornio Karhakkamaa Tuuli Ky: hanke

Senior Project Manager Maria Jussila+358 440330482

 

  • FCG Oy: vaikutusten arviointi, kaavoitus, YVA

Kaavan laatija Tarja Outila, puh. +358 440888163

YVA projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh: + 358 405412306

 

  • Yhteysviranomainen:

YVA-yhteyshenkilö Hannu Raasakka, Lapin ELY-keskus, puh: 0400698651,

+ 358 295037500

Sivun alkuun