Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankeen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Keminmaalta Suomen ja Ruotsin rajalle. Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjokilaaksoa reunustaville maaseutualueille ja päättyy Tornionjoen kohdalla valtakunnan rajan ylitykseen. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä. Voimajohtohanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kehitettävää sähkönsiirtoyhteyttä.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Projekti on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest, PCI) listalle 23.11.2017. Hanke on osa rajayhdysjohtoa Keminmaa – Ruotsin raja – Messaure (PCI-numero ja nimi: 4.10.1. lnterconnection between northern Finland and northern Sweden). PCI-menettelyyn liittyvä julkinen kuuleminen toteutetaan Suomen osalta osana käynnistyvää hankkeen arviointiselostusvaiheen kuulemista.

Nähtävilläolo

Kuulutus pidetään nähtävillä 8.2. – 8.4.2020 Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset -osiossa. Arviointiselostusta ja ELY-keskuksen siitä myöhemmin antama perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohtoYVA.

– Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
– Keminmaan kunta, Rantatie 21
– Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55
– Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
– internet http://www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohtoYVA

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Tornion kaupunginkirjastossa (Torikatu 2), Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6), sekä Tornionlaakson kirjaston Ylitornion toimipisteessä (Alkkulanraitti 55). Lapin ELY-keskus antaa arviointiselostuksesta yhteysviranomaisen perustellun päätelmän kahden kuukauden kuluessa nähtävilläolon päätyttyä. Perustellussa päätelmässä esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Perusteltu päätelmä julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko YVA-menettelyn ajan.

Arviointiselostusta esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa keskiviikkona 19.2.2020 klo 18:00-20:00 Torniossa Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2). Kahvitarjoilu alkaa klo 17:30.

Mielipiteiden esittäminen

Arviointioselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 8.4.2020 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse.

VALTIOIDEN VÄLINEN ARVIOINTIMENETTELY

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.

Lisätietoja:

Hankkeesta vastaava: Mika Penttilä 030 395 5000 (Fingrid Oyj)
YVA-konsultti: Lauri Erävuori puh. 020 747 6000 (Sitowise Oy)
Yhteysviranomaisen edustaja: Hannu Raasakka, puh. 0295 037 500 (Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 11.2.2020
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Kuulutus_170220

Sivun alkuun