Kromilaakson alueen ympäristöhäiriöistä tehtiin kysely

Meri-Lapin ympäristöpalveluille on tullut viime vuosina nimettömiä, koettuihin ympäristöhaittoihin liittyviä yhteydenottoja Kromilaakson alueelta. Meri-Lapin ympäristöpalvelut on kartoittanut kyselytutkimuksen avulla Kromilaakson toiminnoista lähimmille asuinalueille mahdollisesti aiheutuvia ympäristöhäiriöitä.

Kysely tehtiin 15.1.-5.2.2021 ja se toteutettiin jakamalla kyselykaavake rajatulle alueelle 95 talouteen. Kyselyssä edellytettiin, että vastaajat esiintyivät omalla nimellään. Nimettömiä vastauksia ei huomioitu. Määräaikaan mennessä saatiin 30 vastusta, joten vastausprosentti oli noin 31.

Tiivistetty yhteenveto tuloksista

Kyselyssä haitan häiritsevyyttä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-10 (1 = vain lievästi häiritsevä, 10 = erittäin häiritsevä).

Vastauksista 18 oli Kromilaakson pohjoispuolelta ja 12 Kromilaakson länsipuolelta. Vastauksissa nousivat esille eniten haju- ja meluhaitat. Liuotinhaju koettiin myös viihtyvyyshaittana.

Kromilaakson pohjoispuolella noin 78 % vastaajista kokee liuotinhajut häiritseväksi (häiritsevyyden keskiarvo 7,9). Kromilaakson länsipuolella noin 67 % vastaajista kokee melun melko häiritseväksi (häiritsevyyden keskiarvo 5,7). Kromilaakson länsipuolella liuotinhajua ei koettu häiritseväksi. Haju ja melu koettiin osittain sekä terveys- että viihtyisyyshaittana.

Johtopäätökset

Kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että Kromilaakson alueella on mahdollisesti monia ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. Tornion kaupungin eri viranomaiset (terveydensuojelu, ympäristönsuojelu, rakennusvalvonta ja kaavoitus) arvioivat tilanteen ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja antavat

tekninen johtaja Markus Kannala (040 583 5980, etunimi.sukunimi@tornio.fi)
ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää (040 755 5891, etunimi.sukunimi@tornio.fi)

Sivun alkuun