Kromilaakson ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi suunnitellaan meluesteitä ja raskaan liikenteen ohjausta

Kromilaakson ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseksi suunnitellaan meluesteitä ja raskaan liikenteen ohjausta

Meri-Lapin ympäristöpalveluille on tullut viime vuosina nimettömiä, koettuihin ympäristöhaittoihin liittyviä yhteydenottoja Tornion Kromilaakson lähialueen asukkailta. Vuonna 2021 Meri-Lapin ympäristöpalvelut toteutti alueella asukaskyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisten haittojen laajuutta ja laatua. Kyselylomakkeita jaettiin alueen asukkaille yhteensä 95 kappaletta ja vastauksia saatiin 30 kappaletta. Kyselyn perusteella alueen asukkaat kokivat terveys- ja viihtyvyyshaittaa lähinnä melun, hajun ja pölyn muodossa. Etenkin melu on koettu häiritseväksi viihtyvyys- ja terveyshaitaksi.

Kromilaakson alue on asemakaavassa merkitty KTY-alueeksi eli toimitilarakennusten korttelialueeksi. KTY-alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Toiminnot eivät ole KTY-kaavamerkinnän mukaisia, jos niistä aiheutuu ympäristöhaittaa. Näiltä osin kaavamerkintä ja osa alueen toiminnoista ovat ristiriidassa.

Kromilaakson nykyisen asemakaava-alueen tilanne aiheuttaa ongelmia asutuksen ja teollisen toiminnan yhteensovittamisessa. Esiin tulleisiin ongelmiin on kaavoituksessa vuoden 2021 aikana ryhdytty etsimään ratkaisuja käynnistämällä alueella mm. melumittauksia ja liikenteen uudelleen järjestelyn suunnittelua. Tässä yhteydessä etsitään myös meluvallien sijoitteluvaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Meluvallien rakentamisessa tullaan hyödyntämään kaupungin katu- ja kunnallistekniikan saneeraustyömailta tulevia puhtaita maamassoja.

Selvityksillä ja suunnitelmilla pyritään helpottamaan Kerankadun pohjoispuoleisilla ja rautatien länsipuoleisilla asuinalueilla koettuja haittoja. Tavoitteena on parantaa Kerankadun liikenneturvallisuutta suojatiesaarekkein sekä linja-autopysäkkien parannuksin.  Tämä vaikuttaa positiivisesti myös pohjoispuolisille asuinalueille kantautuvan liikennemelun ja pölyn määrään. Lisäksi raskas kuljetusliikenne ohjataan Kerankadulta Tasalankadulle liikennemerkein ja parantamalla Tasalankadulle johtavien risteysalueiden ajettavuutta. Suunnitelmat ovat valmistuneet ja ne esitellään teknisten palvelujen lautakunnalle hyväksyttäväksi kesäkuun 2022 aikana.

Raskaamman teollisen toiminnan tarpeisiin tullaan kaavoittamaan Kromilaakson II-vaiheen alueelle alustavien suunnitelmien mukaan teollisuuden (T), kemian teollisuuden (T/kem) ja mahdollisesti energiatuotannon (EN) toimintoja, kuitenkin niin että mahdolliset haittavaikutukset ympäröiviin asuinalueisiin ja luontoon on kaavoituksella huomioitu.

Kaavoituksella raskaampaa toimintaa pyritään ohjaamaan lähemmäs Kromitietä ja nykyisiin ympäristöongelmiin KTY-alueella pyritään löytämään ratkaisut muuttamatta asemakaavaa. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi Kerankadun ja muiden alueen katujen varsille rakennettavat meluesteet, vapaina oleville KTY-tonteille rakennettavien rakennusten sijoittelu suhteessa asuinalueisiin sekä kaiken melua tuottavan toiminnan ohjaaminen sisätiloihin.

Kuva: Lapin materiaalipankki, Petri Teppo.

Sivun alkuun