Kukkolanmaa Oy:n eläinsuojan laajennusta koskeva ilmoitus, Sihtuunantie, Tornio

Kukkolanmaa Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien olemassa olevan eläinsuojan laajentamista. Eläinsuoja sijaitsee Tornion kaupungissa Arpelan kylässä tilalla Mykkälä 851-412-11-4 ja olemassa oleva etälietesäiliö tilalla 851-417-9-9.

Ilmoituksen tekijän esittämä tiivistelmä ilmoituksesta

Kukkolanmaa Oy on maitotila joka sijaitsee Torniossa, Arpelan kylässä. Tilalla on 150 lehmää, 40 hiehoa ja 25 hiehovasikkaa (6-12 kk) ja 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Lihanautoja tilalla ei kasvateta itse. Tilalla syntyvät sonnivasikat toimitetaan lihakarjantuotantoon. Lehmävasikat kasvatetaan pääosin oman tilan lypsykarjan uudistukseen.

Nykyisessä lämpimässä pihatossa on lietelantajärjestelmä. Nykyistä pihattoa jatketaan, jotta saadaan lisäpaikkoja lypsäville lehmille ja ummessa oleville sekä lisäksi isompi poikima-alue.

Olemassa olevaan lypsylehmäpihattoon tulisi saneerauksen jälkeen eläinpaikat 195 lypsylehmälle sekä sen yhteydessä olevaan vasikkalaan tulisi eläinpaikat 25 alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Pihaton ilmanvaihto toimii painovoimaisesti. Tuloilma saadaan avattavien seinäluukkujen kautta ja poistoilma lähtee avattavasta kattoluukusta joka on koko navetan mittainen.

Vanhemmassa pihatossa eläinpaikat säilyvät ennallaan, sinne voidaan sijoittaa 30 6-12kk ikäistä nautaa ja 50 12-24kk ikäistä nautaa. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, seinillä tuloilmaluukut ja avattavat ikkunat, katolla on kolme poistohormia. Lanta poistuu lietteenä päätykuiluun ja sieltä edelleen lietesäiliöön.

Tilalla on olemassa olevaa lieteallastilavuutta 8300 m3. Tilalla on 12 kuukauden varastotilat lietelannalle. Kaksi lieteallasta sijaitsee tilan yhteydessä ja ne ovat tilavuudeltaan 2500 m3 ja 3300 m3. Lisäksi on yksi etäsäiliö tilavuudeltaan 2500 m3.

Lietteenlevitykseen käytettävää peltoa on nykyisellään käytössä yhteensä 215 ha, mikä on riittävä lannantuottoon nähden. Pohjavesialueella olevia peltoja on 9,87 ha, joille levitetään ainoastaan kuivalantaa nurmen uudistamisen yhteydessä sekä mahdollisesti jatkossa myös separointijaetta.

Eläinten juomavesi sekä eläintilojen pesuvesi tulee omasta porakaivosta. Navetan maitohuone- ja muut pesuvedet johdetaan lietealtaaseen.

Säilörehua tehdään esikuvattuna noin 4000 tn vuodessa laakasiiloon. Puristenesteet johdetaan kaivoon (3 m3), josta edelleen lietealtaaseen.

Tilalla on 5000 litran polttoainesäiliö, joka on lukittava, laponestolaitteella varustettu kaksoisvaippasäiliö. Tankki on katoksellinen. Tankkauspaikalla on murske, joka on helposti vaihdettavissa, mikäli tarvetta ilmenee. Tankkauspaikalla murskeen alla pvc-kangas, jonka päältä on helppo poistaa saastunut maa vahinkotilanteessa.

Tilan laajennus on haaste, koska etäisyydet naapurustoon jäävät eläinsuojista annetussa asetuksessa esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä pienemmäksi. Perusteluina vähimmäisetäisyyksistä poikkeamiselle esitetään seuraavaa:

  • Eläinliikenteen sujuvan sijoittamisen vuoksi, laajennusosa täytyy tehdä olemassa olevan navetan jatkoksi eikä sitä ole mahdollista sijoittaa muualle. Rakennuksen toiseen päähän laajentaminen ei ole taloudellisesti mahdollista, koska se vaatisi massiiviset maansiirtotyöt.
  • Uusia lantavarastoja ei tarvitse rakentaa laajentamisen yhteydessä, nykyiset lantavarastot ovat riittävät.
  • Poistoilma harjaikkunasta, joka on kahdeksan metrin korkeudella, ehkäisee hajuhaittoja tehokkaasti.
  • Vallitsevat tuulet ovat lounaasta ja lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat vallitsevien tuulten yläpuolella, näin ollen tuulet vievät hajuhaittaa poispäin lähimmistä asuinrakennuksista.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä olo

Tämä kuulutus on nähtävillä 30.3. – 6.5.2021. Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä alla.

Mielipiteiden ja muistutusten esittäminen

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 6.5.2021 mennessä postiosoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio, tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätiedot 

Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja (puh. 050 566 4195 tai 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi). Ilmoituksen tekijän yhteyshenkilö on Aki Mykkälä (puh. 040 583 2858, mykkala (at) gmail.com).

 

Torniossa 29.3.2021

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Sijaintikartta

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojan laajentamisesta

Asemapiirros

Laajennettavan pihaton pohjapiirustus

Olemassa olevan nuorkarjarakennuksen pohjapiirustus

Sivun alkuun