Kuuleminen koskien naapurin ojaan johdettavia vesiä, Pirkkiö, Tornio

Kuulutuksen julkaisupäivä 25.1.2024

Kuulutuksen tiedoksisaantipäivä 1.2.2024

 

Meri-Lapin ympäristölautakunnalle on tehty kaksi ilmoitusta (10.9.2023 ja 10.10.2023) hulevesien johtamisesta aiheutuvista ongelmista Vanhan Pirkkiöntien ja Aittamäentien alueella koskien tiloja 851-420-4-14 ja 851-420-3-51.

Vesilain 5 luvun 5 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ojitusta koskevan erimielisyyden. Erimielisyyttä koskevan asian käsittelyyn sovelletaan soveltuvin osin, mitä 11 luvussa säädetään hakemusmenettelystä. Vesilain 11 luvun 10 §:n mukaan lupaviranomaisen on annettava hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella ja varattava tilaisuus muistutusten ja mielipiteiden antamiseen asiasta (Hallintolaki § 62 a, Kuntalaki § 108).

Kuulutus sekä asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 25.1.-4.3.2024 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset.

Mahdollisuus muistutuksen tai mielipiteen antamiseen

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä aloitteen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 4.3.2024 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi. Kirjelmään on merkittävä sen lähettäjän ja laatijan nimi ja tarvittavat yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tähän asiaan liittyvä Meri-Lapin ympäristölautakunnan diaarinumero 3925/11.01.01.00/2023. Lisätietoja kuulutuksesta antavat ympäristötarkastajat puh. 040 770 3239 ja 050 566 4195 (ke-pe) tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Torniossa 24.1.2024

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Ilmoitus kiinteistöjen 851-420-3-51 ja 851-420-4-14 rajaojan ongelmista

Naapurin ilmoitus kuusiaidasta ja oja-asiasta

Sivun alkuun