Kuulutus Kemin Ajotilaus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Tuhkamaa, Keminmaa

Kemin Ajotilaus Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa maa-aineksien (kalliokiviaines, hiekka, sora, moreeni) ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) louhintaan ja murskaukseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnassa Lautiosaaren kylässä Tuhkamaassa tilojen KTK Kuusela 241-406-37-21, Tuhkamaa 241-406-37-27 ja Tuhkamaa PR1 241-406-62-1 alueella. Kemin Ajotilaus Oy:n tarkoituksena on yhdistää viisi nykyistä ottamislupaa sekä lisätä alueelta otettavan kalliokiviaineksen määrää. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen mukaisen uuden ottamisalueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria ja kokonaisottomäärä enintään 1 192 000 k-m3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunniteltu alin ottotaso on +12,0 (N2000). Pohjaveden ylin korkeus on +21,5 (N2000). Alueella louhintaa tehdään kalliota poraamalla ja räjäyttämällä. Murskausta tehdään siirrettävällä kalustolla. Toimintaa on viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2021-7.2.2022 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 7.2.2022 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891 sekä ympäristötarkastajat puh. 050 566 4195 ja 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

 

Torniossa 31.12.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Sijaintikartta

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Liite 1 Suunnitelmaselostus
Liite 2 Kuusela Ottoalueen sijainti
Liite 3 Kuusela tuleva tilanne
Liite 4 Tilavuudet_Kuusela
Liite 5 Kuusela nykyinen tilanne
Liite 6 Kuusela_Pituusleikkaus
Liite 7 Poikkileikkaus_100
Liite 8 Poikkileikkaus_220
Liite 9 Poikkileikkaus_300
Liite 10 Poikkileikkaus_420
Liite 11 Poikkileikkaus_500
Liite 12 Poikkileikkaus_620
Liite 13 Poikkileikkaus_700
Liite 14 Poikkileikkaus_820
Liite 15 Poikkileikkaus_900
Liite 16 Poikkileikkaus_980
Liite 17 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Liite 18 Erillisinä lupina lakkautettavat

 

Sivun alkuun