Kuulutus Lapin ELY-keskuksen maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Peurakallio, Tornio

Lapin ELY-keskus hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) louhintaan, murskaukseen ja ylijäämämaiden vastaanottoon (maankaatopaikka). Toiminta sijaitsee Tornion kaupungissa tilalla Peurakallion kallioalue 851-423-27-97. Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksen mukaisen toiminta-alueen pinta-ala on noin 5,6 hehtaaria ja ottamismäärä 85 000 k-m3. Kalliokiviaineksen ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi ja ottamissyvyys on 0-11 metriä. Kiviainesta louhitaan ja murskataan siirrettävällä kivenmurskaamolla maksimissaan 4 kuukautta vuodessa. Toimintaa on pääosin arkipäivisin klo 7-22. Kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana sekä tarvittaessa lauantaisin klo 7-18.

Osa-alueella 1 suunniteltu alin louhintataso on +14 m (N2000). Osa-alueen 1 syvennys täytetään maa-aineksilla, joten alueelle ei muodostu lopputilanteessa vesiallasta. Osa-alueella 2 alin ottamistaso on +19 m (N2000). Hakemuksessa varaudutaan vastaanottamaan puhtaita ylijäämämaita alueen ulkopuolelta maisemointia varten. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 31.5.-7.7.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 7.7.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

 

Torniossa 28.5.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Sijaintikartta

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Sivun alkuun