Kuulutus / Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristölupa, Vonkavaara Tornio

KUULUTUS

Tornion ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin  ympäristölautakunta)  on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristö- ja maa-ainesluvan Napapiirin Kuljetus Oy:lle. Päätös koskee kiviainesten ottamista ja murskaamista kiinteistöllä VONKAVAARA 851-432-22-34, Tornio.Päätökseen sisältyy ratkaisu täytäntöönpanoluvasta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 22.02.2019. Lupapäätös ja muutoksenhakuohjeet ovat kuulutusaikana nähtävillä Tornion kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Tornion kaupungin ilmoitustaululla 22.02.- 26.03.2019.

Lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Muutoksenhakuohjeet ovat annetun päätöksen liitteenä.

Torniossa 20.02.2019

Meri-Lapin  ympäristölautakunta

 

Esitys Napapiirin kuljetus Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvaksi
Nykytilanne
Tuleva tilanne (Ottamissuunnitelma)
Kartta

 

 

Sivun alkuun