Kuulutus Pohjaset Recycling Oy:n ympäristölupahakemuksesta, Pirkkiö, Tornio

Pohjaset Recycling Oy hakee ympäristölupaa (527/2014) jätteeksi luokiteltavan maa-aineksen hyödyntämiseen meluvallissa. Hakemus koskee uuden meluvallin rakentamista Pirkkiön ekoaseman kiinteistön reuna-alueelle sekä jo olemassa olevien meluvallien korottamista. Uusi meluvalli ja korotettava meluvalli sijaitsevat Tornion kaupungin alueella Pirkkiössä tiloilla 851-21-147-11, 851-21-147-12 ja 851-21-147-8. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa työt ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Uutta meluvallia rakennetaan noin 38 metrin matkalta ja olemassa olevia meluvalleja korotetaan noin 294 metrin matkalta. Meluvallien rakentamiseen ja korottamiseen käytetään Tornion Voima Oy:n Röyttässä sijaitsevan bioterminaalikentän ympäriltä purettavia maavalleja ja leikkausmassoja, Thurevikinkadun vanhoja rakennekerrosten leikkausmassoja sekä Ekoaseman alueelta poistettuja pintamaita ja maaleikkausmassoja. Rakennettavasta uudesta meluvallista sekä korottamisesta arvioidaan aiheutuvan vesistöön johdettavia päästöjä. Rakentamisen aikana alueella työskentelevät työkoneet ja kuorma-autot aiheuttavat väliaikaisesti lisääntynyttä melua ja tärinää toimita-alueella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 24.6.-1.8.2022 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 1.8.2022 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi. Luvan hakijan yhteyshenkilön puh. 0400 696 646.

 

Torniossa 23.6.2022

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

Kartta sijainnista

Ympäristölupahakemus

Sivun alkuun