Kuulutus Tapojärvi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, Tuhkamaa, Keminmaa

Tapojärvi Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) louhintaan ja murskaukseen. Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnan alueella Tuhkamaassa tilalla Tapojärvi 241-406-28-73. Alueella on ollut aikaisempaa ottamistoimintaa. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 9,3 hehtaaria ja varsinainen kaivualue 3,8 hehtaaria. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi ja ottamismäärä on 200 000 k-m3. Ottamissyvyys on 0-8,5 metriä. Kiviainesta louhitaan ja murskataan siirrettävällä kivenmurskaamolla tarpeen mukaan. Toiminta ei ole vuosittaista. Kallion porauksen, räjäytyksen, rikotuksen ja murskauksen toiminta-aika on arkipäivisin klo 6-22. Kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana. Kiviainesta murskataan keskimäärin 30 000 tonnia vuodessa ja maksimissaan 60 000 tonnia vuodessa. Louhos tulee täyttymään vedellä toiminnan päätyttyä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 4.5.-9.6.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 9.6.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja puh. 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi. Luvan hakijan yhteyshenkilön puh. 044 7522 037.

Torniossa 3.5.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Toiminnan sijaintikartta
Maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Sivun alkuun