Etusivu » Ajankohtaista » Lapin Ely-keskuksen kuulutus koskien Outojängän tuulivoimahanketta

Lapin Ely-keskuksen kuulutus koskien Outojängän tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

Outojängän tuulivoimahankkeen ja 400 kV:n voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Tervola, Rovaniemi

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee Outojängän tuulivoimahanketta Tervolaan Kemijoen pohjoispuolelle noin yhdeksän (9) kilometriä Tervolan keskustaajamasta pohjoiseen ja kaksi (2) kilometriä Kätkävaaran matkailualueesta etelään. Suunniteltu tuulivoimala-alue sijaitsee Varevaaran tuulivoimapuiston pohjoispuolella ja on pinta-alaltaan noin 5 055 tai 3 115 hehtaaria. Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteuttaa 400 kV:n voimajohdolla tuulivoimala-alueelta länteen Rovaniemelle Petäjäskosken sähköasemalle. Hankkeen vaikutusalue ulottuu myös Tornioon.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Tuulivoimala-alueelle rakennetaan enintään 36 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on 216–360 MW.

Vaihtoehto VE2: Tuulivoimala-alueelle rakennetaan enintään 24 uutta tuulivoimalaa, ja niiden sijoittelu painottuu alueen länsiosaan. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja
yksikköteho 6–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on 144–240 MW.

Sähkönsiirto VE 0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, jolloin hankkeen voimajohdoille ei ole tarvetta.

Sähkönsiirto VE A: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan rakentamalla noin 23,1 kilometriä pitkä 400 kV:n voimajohto nykyisen Petäjäskoski–Letsi 400 kV:n voimajohdon rinnalle, sen pohjoispuolelle.

Sähkönsiirto VE B: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan rakentamalla noin 23,4 kilometriä pitkä 400 kV:n voimajohto lännessä nykyisen Petäjäskoski–Letsi 400 kV:n voimajohdon ja idässä Keminmaa–Petäjäskoski 400 kV:n voimajohdon rinnalle, niiden eteläpuolelle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten
arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteutuksesta ja sisältää tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista, arvioitavista
vaikutuksista sekä arviointimenetelmistä. Hankkeesta vastaava esittää myöhemmin vaikutusten arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena ja antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä.
Lausunnossa esitetään yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomaisen lausunto julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla ja pidetään nähtävänä alla mainituissa
nähtävilläolopaikoissa arviointimenettelyn ajan.

Nähtävillä olo
Arviointiohjelma on nähtävillä 30.5–28.6.2024 seuraavissa paikoissa:

 • Tervolan kun­nan­vi­ras­to (Keskustie 81)
 • Rovaniemen kaupungin asioin­ti­pis­te Osviitta (Koskikatu 19)
 • Tornion kau­pun­gin­ta­lo (Suen­saa­ren­ka­tu 4)
 • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus (ELY-keskus), Hal­li­tus­ka­tu 3 B, Rovaniemi
 • Ym­pä­ris­tö­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­la www.ymparisto.fi/outojangan-tuu­li­voi­ma­han­ke-YVA

  Ar­vioin­tioh­jel­maan on mah­dol­li­suus tutustua myös Tervolan kun­nan­kir­jas­tos­sa (Paasilinnan puistotie 1), Rovaniemen Ase­ma­kir­jas­tos­sa (La­pin­kä­vi­jän­tie 2) ja Tornion kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa (Torikatu 2). Tervolan kunnassa on sa­ma­nai­kai­ses­ti nähtävillä hankkeen kaa­voi­tus­me­net­te­lyn osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma (OAS).

  Ylei­sö­ti­lai­suus
  YVA-ohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa tiistaina 4.6.2024 klo 18.00 Tervolan kun­nan­vi­ras­tol­la (Keskustie 81). Kah­vi­tar­joi­lu alkaa klo 17.30, ja hankkeesta vastaavan edustaja on ta­vat­ta­vis­sa ennen ylei­sö­ti­lai­suut­ta klo 16 alkaen. Ylei­sö­ti­lai­suut­ta on mah­dol­li­suus seurata myös etänä. Linkki julkaistaan yllä mainitulla ym­pä­ris­tö­hal­lin­non verk­ko­si­vul­la.

  Mie­li­pi­tei­den esittäminen
  YVA-ohjelmasta voi esittää mie­li­pi­tei­tä toi­mit­ta­mal­la ne viimeistään 28.6.2024 Lapin ELY­kes­kuk­seen säh­kö­pos­tit­se: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060,
  96101 Rovaniemi. Mie­li­pi­teis­sä ja lausun­nois­sa pyydetään mai­nit­se­maan asian di­aa­ri­nu­me­ro LAPELY/5496/2021.

  Lisätietoja
  Hanke: Jyri Mäkelä, puh. 040 038 5975 (hankkeesta vastaava, VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy)
  Vaikutusten arviointi: Mikko Saviranta, puh. 044 431 4564 (YVA-konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy)
  YVA-menettely: Venla Liljeström, puh. 0295 037 421 (yh­teys­vi­ran­omai­nen, Lapin ELY-keskus)

  Ro­va­nie­mel­lä 30.5.2024
  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus

  Aineisto löytyy ymparisto.fi-verk­ko­si­vuil­ta 30.5.2024 lähtien: www.ymparisto.fi/outojangan-tuu­li­voi­ma­han­ke-YVA