Etusivu » Ajankohtaista » Lapin Ely-keskuksen kuulutus Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeesta

Lapin Ely-keskuksen kuulutus Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeesta

Kuorinki-Vinsanmaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Tervola ja Tornio

Myrsky Energia Oy suunnittelee Tornion kaupungin ja Tervolan kunnan alueille tuulivoimahanketta, jonka vaikutusalue ulottuu myös Keminmaan kuntaan. Pinta-alaltaan noin 3300 hehtaarin tuulivoimala-alue sijaitsee noin kahdeksan (8) kilometriä Tervolan keskustasta länsilounaaseen ja noin 25 kilometriä Tornion kaupungin keskustasta koilliseen. Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteuttaa tuulivoimala-alueelta etelään joko Keminmaan sähköasemalle tai Viitajärvelle rakennettavalle uudelle sähköasemalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Tuulivoimala-alueelle rakennetaan enintään 26 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Hankkeen kokonaisteho on enintään 260 MW.

Vaihtoehto VE2: Tuulivoimala-alueelle rakennetaan enintään 25 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Hankkeen kokonaisteho on enintään 250 MW.

Vaihtoehto VE3: Tuulivoimala-alueelle rakennetaan enintään 28 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on enintään 10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 m. Hankkeen kokonaisteho on enintään 280 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehto A: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan 21,3 kilometriä pitkällä 400 kV:n voimajohdolla Vinsanmaalta etelään Keminmaan sähköasemalle. Uutta voimajohtoa rakennetaan 5,7 km ja voimajohdosta 15,6 km kulkee Keminmaa-Petäjäskoski 400 kV:n voimajohdon rinnalla, sen itätai länsipuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehto B: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan 20,1 kilometriä pitkällä 400 kV:n voimajohdolla Kuoringista etelään Keminmaan sähköasemalle. Voimajohto kulkee KeminmaaPetäjäskoski 400 kV:n voimajohdon rinnalla, sen itä- tai länsipuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehto A 2: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan 19,1 kilometriä pitkällä 400 kV:n voimajohdolla Vinsanmaalta etelään Viitajärvelle rakennettavalle sähköasemalle. Uutta voimajohtoa rakennetaan 7,1 km ja voimajohdosta 12,0 km kulkee Keminmaa-Petäjäskoski 400 kV:n voimajohdon rinnalla, sen itä- tai länsipuolella.

Sähkönsiirron vaihtoehto B 2: Hankkeen sähkönsiirto toteutetaan 17,8 kilometriä pitkällä 400 kV:n voimajohdolla Kuoringista etelään Viitajärvelle rakennettavalle sähköasemalle. Uutta voimajohtoa rakennetaan 1,4 km ja voimajohdosta 16,4 km kulkee Keminmaa-Petäjäskoski 400 kV:n voimajohdon rinnalla, sen itä- tai länsipuolella.

Ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­me­net­te­ly

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään tiedot hankkeesta, vaihtoehdoista ja arviointi todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena ja antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän kahden kuukauden kuluessa nähtävillä olon päätyttyä. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto lausunnoista ja mielipiteistä. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä julkaistaan sähköisesti www.ymparisto.fi/kuorinkivinsamaantuulivoimahankeYVA ja pidetään nähtävänä arviointimenettelyn ajan.

Nähtävillä olo

Arviointiselostus on nähtävillä 16.5.–15.7.2024 seuraavissa paikoissa:

  • Tervolan kun­nan­vi­ras­to (Keskustie 81)
  • Tornion kau­pun­gin­ta­lo (Suen­saa­ren­ka­tu 4) sekä Tornion kirjaston leh­ti­sa­lis­sa (Torikatu 2)
  • Keminmaan kun­nan­vi­ras­to (Kunnantie 3)
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kus (ELY-keskus), Hal­li­tus­ka­tu 3 B, Rovaniemi
  • Ym­pä­ris­tö­hal­lin­non verkkosivut www.ymparisto.fi/kuo­rin­ki­vin­sa­maan­tuu­li­voi­ma­han­keY­VA
    Ar­vioin­ti­se­los­tuk­seen on mah­dol­li­suus tutustua myös Tornion kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa (Torikatu 2) sekä Tervolan (Paasilinnan puistotie 1) ja Keminmaan (Väylätie 6) kun­nan­kir­jas­tois­sa.

Tervolan kunta ja Tornion kaupunki pitävät samanaikaisesti nähtävillä hankkeen kaavoitusmenettelyn valmisteluaineiston.

Ylei­sö­ti­lai­suu­det

Arviointiselostusta esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa keskiviikkona 12.6.2024 klo 18.00 alkaen Tervolan kunnan valtuustosalissa (Keskustie 81). Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Yleisötilaisuuteen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta yllä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Arpelan koululla järjestetään yleisötilaisuus torstaina 13.6.2024. Myrskyn edustajat ovat tavattavissa klo 16 alkaen, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 ja yleisötilaisuus klo 18 alkaen.

Mie­li­pi­tei­den esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne viimeistään 15.7.2024 Lapin ELYkeskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/1871/2022

Lisätietoja

Hanke: Olli Kiviniemi, puh. +358 40 765 5224 (hankkeesta vastaava, Myrsky Energia Oy)
Vaikutusten arviointi: Sanna Matkaselkä, puh. +358 44 427 9931 (YVA-konsultti, Sitowise Oy)
YVA-menettely: Hannu Raasakka, puh. 0295 037 500 (yhteysviranomainen, Lapin ELY-keskus)

Rovaniemellä 16.5.2024
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus