Lapin Ely-keskuksen YVA-kuulutus

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS                YVA-KUULUTUS

Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohankeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Fingrid Oyj suunnittelee 400 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Keminmaalta Suomen ja Ruotsin rajalle. Hanke sijoittuu Länsi-Lappiin Keminmaan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueelle. Tutkittava voimajohtoreitti sijoittuu Tornionjokilaaksoa reunustaville maaseutualueille ja päättyy Tornionjoen kohdalla valtakunnan rajan ylitykseen. Tarkasteltavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 48 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen. Uutta johtokäytävää on noin neljä kilometriä. Voimajohtohanke on osa Suomen ja Ruotsin välistä kehitettävää sähkönsiirtoyhteyttä.

Hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely). Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on toimitettu yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (Lapin ELY-keskus). YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta. Jäljemmin hankkeesta vastaava esittää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointielostuksessa.

Nähtävilläolo
Arviointiohjelma on nähtävillä 14.12.2018 — 12.2.2019 seuraavissa paikoissa:
– Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4
– Keminmaan kunta, Rantatie 21
– Ylitornion kunta, Alkkulanraitti 55
– Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
– internet http://www.ymparisto.fi/keminmaatornionjokivoimajohtoYVA

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kaupunginkirjastossa (Torikatu 2), Keminmaan kunnankirjastossa (Väylätie 6), sekä Tornionlaakson kirjaston Ylitornion toimipisteessä (Alkkulanraitti 55). Lapin ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon kuukauden kuluessa nähtävilläolon päätyttyä. Lausunnossa esitetään samalla yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Lausunto julkaistaan internetissä ja pidetään nähtävänä edellä mainituissa paikoissa koko YVA-menettelyn ajan.

Arviointiohjelmaa esitellään ja siitä voi keskustella yleisötilaisuudessa torstaina 17.1.2019 klo 18:00-20:00 Torniossa Aineen taidemuseon auditoriossa (Torikatu 2). Kahvitarjoilu alkaa klo 17:30.

Mielipiteiden esittäminen
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 12.2.2019 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kiriaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

VALTIOIDEN VÄLINEN ARVIOINTIMENETTELY
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollista esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.

Lisätietoja:
Hankkeesta vastaava: Mika Penttilä 030 395 5000 (Fingrid Oyj)
YVA-konsultti: Lauri Erävuori puh. 020 747 6000 (Sitowise Oy)
Yhteysviranomaisen edustaja: Saana-Kaisa Ylitalo, puh. 0295 037 002 (Lapin ELY-keskus)

 

Rovaniemellä 5.12.2018
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Sivun alkuun