Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliraumo, Tornio

Ympäristölautakunnan päätös §87       Päätöksen ratkaisupäivä 21.9.2021   

Päätöksen antopäivä 28.9.2021            Päätöksen tiedoksisaantipäivä 5.10.2021

Luvan saaja

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toiminta ja sen sijainti

Maa-ainesten (kalliokiviaines) ottaminen, louhinta ja murskaus sekä ylijäämämaiden vastaanotto ja hyödyntäminen (maankaatopaikka) tilalla Peurakallion kallioalue 851-423-27-97, Tornio

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 21.9.2021 pykälässä 87 myöntänyt Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen. Lisäksi toimintaan liittyy ylijäämämaiden vastaanotto ja hyödyntäminen (maankaatopaikka). Päätös koskee 85 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta kymmenen vuoden aikana tilalla Peurakallion kallioalue 851-423-27-97. Toiminta-alueen pinta-ala on 5,6 hehtaaria. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupa on voimassa 30.8.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi sekä melu- ja pölyhaitan estämiseksi.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote lupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat nähtävillä 28.9.-4.11.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 4.11.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajilta puh. 050 566 4195, 040 770 3239 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Pöytäkirjan ote §87

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Lapin ELY-keskus, PEURAKALLIO

Toiminnan sijaintikartta, Peurakallio, Lapin ELY-keskus

Sivun alkuun