Maa-aines- ja ympäristölupapäätös, Tapojärvi Oy, Tuhkamaa, Keminmaa

Päätöspäivä 22.6.2021

Päätöksen antopäivä 30.6.2021

Tiedoksisaantipäivä 7.7.2021

Luvan saaja: Tapojärvi Oy

Toiminta ja sen sijainti: Maa-ainesten (kalliokiviaines) ottaminen Tuhkamaasta tilalta Tapojärvi 241-406-28-73, Keminmaa

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 22.6.2021 pykälässä 76 myöntänyt Tapojärvi Oy:lle maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen sekä louhintaan ja murskaukseen. Päätös koskee 200 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta kymmenen vuoden aikana tilalla Tapojärvi 241-406-28-73. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 9,3 hehtaaria. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupa on voimassa 30.8.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi sekä melu- ja pölyhaitan estämiseksi.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote lupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat nähtävillä 30.6.-6.8.2021 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 6.8.2021 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajilta puh. 040 770 3239, 050 566 4195 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kokousasia §76

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös Tapojärvi Tuhkamaa

Täydennetty maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus

Toiminnan sijaintikartta, Tuhkamaa

Sivun alkuun