Maa-aineslupapäätös Aapajärven kylälle tilalle Puolahuhta 851-423-30-13, Tornio

Päätöspäivä 22.6.2021

Päätöksen antopäivä 30.6.2021

Tiedoksisaantipäivä 7.7.2021

Luvan saaja:  Yksityishenkilö

Toiminta ja sen sijainti: Maa-ainesten (sora ja hiekka) ottaminen Aapajärven kylässä sijaitsevalta tilalta Puolahuhta 851-423-30-13, Tornio

Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt yksityishenkilölle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan soran ja hiekan ottamiseen. Päätös koskee 25 000 k-m3:n maa-aineksen ottamista kymmenen vuoden aikana tilalta Puolahuhta 851-423-30-13. Toiminta-alueen pinta-ala on noin hehtaari ja lupa on voimassa 30.8.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote maa-aineslupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 30.6.-6.8.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 189, 90101 Oulu, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi). Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 6.8.2021 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajilta puh. 040 770 3239, 050 566 4195 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

 

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kokousasia §74

Lupahakemus

Maa-aineslupapäätös Puolahuhta

Toiminnan sijaintikartta, Puolahuhta

Sivun alkuun