Maa-aineslupapäätös, Kemin Ajotilaus Oy, Hyypiö, Keminmaa

Päätöksen ratkaisupäivä 21.12.2021, 23 §
Päätöksen antopäivä 22.12.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 29.12.2021

Dnro 962/11.01.00.05/2021

Luvan saaja Toiminta ja sen sijainti
Kemin Ajotilaus Oy

 

Maa-ainesten (hiekka) ottaminen Hyypiössä tiloilla Hietavaara 241-407-11-51 ja Hietakaula 241-407-11-78, Keminmaa
Ympäristötarkastaja on viranhaltijapäätöksessään 21.12.2021 pykälässä 23 myöntänyt Kemin Ajotilaus Oy:lle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan maa-aineksen ottamiseen. Päätös koskee 9880 k-m3:n hiekan ottamista viiden vuoden aikana tiloilla Hietavaara 241-407-11-51 ja Hietakaula 241-407-11-78.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 0,54 hehtaaria ja varastointialueen pinta-ala on noin 0,25 hehtaaria. Lupa on voimassa 31.12.2026 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi sekä melu- ja pölyhaitan estämiseksi.

Tämä kuulutus, viranhaltijapäätöksen ote lupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat nähtävillä 22.12.2021-28.1.2022 Keminmaan kunnan ja Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keminmaa.fi > julkiset kuulutukset ja www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 28.1.2022 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajilta puh. 040 770 3239, 050 566 4195 tai ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Maa-aineslupapäätös liitteineen

Sivun alkuun