Maansiirto Mykkälä Oy:n maa-aines- ja ympäristölupa, Kallio 851-413-29-35

Päätöksen antopäivä 14.5.2020
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 21.5.2020

Luvan saaja                 Toiminta ja sen sijainti
Maansiirto Mykkälä Oy Maa-ainesten (kalliokiviaines) ottaminen, louhinta ja murskaus tilalla Kallio 851-413-29-35, Tornio (Rajakangas) sekä lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta.

 

Meri-Lapin ympäristöpalvelut (ympäristöpäällikön päätös 4 § 13.5.2020) on myöntänyt Maansiirto Mykkälä Oy:lle maa-aineslain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen. Lisäksi toimintaan liittyy muualta tuotavan kiviaineksen sekä kierrätysasfaltin murskaus. Päätös koskee 160 000 m3ktr:n kalliokiviaineksen ottamista ja murskausta kymmenen vuoden aikana tilalta Kallio 851-413-29-35. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 4,5 hehtaaria. Lisäksi on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi sekä melu- ja pölyhaitan estämiseksi.

Lupapäätös liitteineen ja valitusosoituksineen ovat nähtävillä 14.5. – 22.6.2020 alla sekä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Seminaarinkatu 18, Tornio).

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (os. PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao(at)oikeus.fi). Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 22.6.2020 mennessä. Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastaja Anu Rautialalta (puh. 040 770 3239 tai anu.rautiala(at)tornio.fi).

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös liitteineen

Toiminnan sijaintikartta

Sivun alkuun