Metsä Fibre Oy

KUULUTUS

Metsä Fibre Oy suunnittelee uuden 110 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Kemin, Keminmaan ja Tornion alueella.

Uuden voimajohdon tarve liittyy Metsä Fibre Oy:n Kemiin suunniteltavaan biotuotetehtaaseen. Uuden biotuotetehtaan myötä tehtaan oma sähköntuotanto kasvaisi nykyisestä 80 MW:sta tasoon 260 MW, mikä edellyttäisi kokonaan uuden 110 kV:n voimansiirtoyhteyden rakentamista. Uusi voimajohto liitettäisiin kantaverkkoon Fingrid Oyj:n Keminmaan sähköasemalla.

Edellä sanotusta syystä Metsä Fibre Oy hakee valtioneuvostolta lupaa, jonka perusteella johtoalueen vaatimat käyttöoikeudet on mahdollista perustaa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus koskee Kemi-Isohaara-Keminmaa 110 kV voimajohtoa (15,1 km)
Kunnat: Kemi, Keminmaa, Tornio

Kylät ja kaupunginosat:
Kemi: Pajusaari (028), Lautiosaari (403), Kirkonkylä (402), Maantiet (895), Vallitunsaari (038)
Keminmaa: Kirkonkylä (404), Maantiet (895), Lunastusyksiköt (871), Liedakkala (407), Yhteismetsät (874)
Tornio: Kaakamo (413)

Johdon sijaintikartta on nähtävillä Kemin, Keminmaan ja Tornion kuntien ilmoitustauluilla. Lunastuslain 9 §:n 4 momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään Keminmaalla: 30.9.2019 klo 17
Keminmaan kirjasto-nuorisotalo, Auditorio
Käyntiosoite: Väylätie 6, 94400 Keminmaa, 2. krs

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja käsitellään sen toteuttamiseksi vaadittavia toimenpiteitä. Kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta. Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai, jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Espoossa 12. päivänä syyskuuta 2019

Metsä Fibre Oy
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Karttaliite

Sivun alkuun