Mittauksilla tietoa Tornion ilmanlaadusta ja päästölähteiden vaikutuksista

Mittauksilla tietoa Tornion ilmanlaadusta ja päästölähteiden vaikutuksista

Hengitysilma on Tornion keskustassa ja pientaloalueella ilmanlaatumittausten perusteella pääsääntöisesti laadultaan hyvää. Ilmanlaatu heikkenee lähinnä katupölykaudella. Tornion ilmanlaatuun vaikuttavat autoliikenne, pientaloalueiden lämmitys ja metalliteollisuus.

Ilmatieteen laitos mittasi ilmanlaatua Tornion kaupungin alueella vuoden ajan osana Lapin ilmanlaadun määräaikaistarkkailua. Mittauksia tehtiin kahdessa mittauspisteessä: keskustassa ortodoksisen kirkon puistossa ja Näätsaaren koulun pihassa 3 km keskustan eteläpuolella.

Keskustan mittausasema edusti tyypillistä kaupunkialueen ympäristöä, jossa näkyy selvästi autoliikenteen päästöjen vaikutus. Näätsaaren mittausasema puolestaan edusti esikaupunkialuetta, jossa ilmanlaatuun vaikuttaa liikenteen lisäksi merkittävästi myös ympäröivän pientaloalueen puunpoltto sekä lähellä sijaitsevan metalliteollisuuden päästöt.

Molemmissa mittauspisteissä tarkkailtiin ulkoilmasta pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia ja keskustan mittauspisteessä myös typen oksidien pitoisuuksia. Nämä ovat oleellisimmat kaupunki-ilmanlaatuun vaikuttavat ilman epäpuhtaudet. Näille yhdisteille on myös koko EU:n alueella voimassa olevat raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Hiukkasten ja typen oksidien pitoisuudet olivat reaaliaikaisesti nähtävillä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla. Tornion mittausasemilla kerättiin myös hiukkasten vuorokausinäytteitä, joista analysoitiin laboratoriossa niiden sisältämiä arseeni- ja metallipitoisuuksia sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Ilmanlaatu on Torniossa pääsääntöisesti hyvä

Mitatuista pitoisuuksista laskettiin ilmanlaadun indeksi, joka kuvaa vallitsevaa ilmanlaatutilannetta viisiportaisella sanallisella asteikolla: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Tällä indeksillä kuvattuna ilmanlaatu oli Torniossa hyvää tai tyydyttävää lähes koko mittausjakson ajan.

Huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun päivät ajoittuivat molemmilla mittausasemilla kevään katupölykaudelle. Pitoisuuksien kohoamista esiintyy taajamissa katupölyn vuoksi usein myös syksyllä talvirengaskauden alettua. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi tulee Torniossa jatkossakin kiinnittää huomiota katupölyn torjuntaan: katujen ja teiden talvikunnossapitoon, oikea-aikaiseen hiekoitushiekan poistoon sekä pölynsidontaan katupölykaudella. Torniossa mitatut hiukkasten ja typen oksidien pitoisuudet jäivät kuitenkin selvästi ilmanlaatulainsäädännössä annettujen raja-arvojen ja ohjearvojen alapuolelle.

Ulkoilman arseeni- ja metallipitoisuudet kertovat teollisuuden aiheuttamasta ympäristökuormituksesta. Nämä pitoisuudet olivat keskimäärin hiukan suurempia Näätsaaren mittausaseman näytteissä kuin keskustassa, koska Näätsaaren asema sijaitsi lähempänä Tornion Outokummun tehtaan päästölähteitä. Pitoisuudet alittivat kuitenkin selvästi arseeni- ja metallipitoisuksille lainsäädännössä asetetut raja- ja tavoitearvot molemmilla mittausasemilla.

PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, joita syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteitä vapautuu teollisuuden päästölähteiden lisäksi myös kotitalouksien puun poltosta, kuten takoista ja saunojen kiukaista. Torniossa mitatut PAH-yhdisteiden pitoisuudet olivat talven lämmityskaudella suurempia kuin kesäaikaan. Tämä PAH-yhdisteille tyypillinen vuodenaikaisvaihtelu havaittiin molemmissa mittauspisteissä. Pitoisuudet olivat keskimäärin korkeammat Näätsaaren mittausasemalla kuin keskustassa, koska Näätsaaressa on pientaloasutusta, jossa poltetaan puuta. PAH-yhdisteistä vain bentso(a)pyreenille on annettu tavoitearvo ilmanlaatulainsäädännössä. Bentso(a)pyreenin vuosikeskiarvopitoisuus jäi molemmilla mittausasemilla selvästi alle tämän tavoitearvon.

Tornion keskustassa ulkoilman pitoisuuksiin vaikuttivat eniten autoliikenteen päästöt. Mitattuihin hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat autojen pakokaasuista peräisin olevien hiukkasten lisäksi myös tuulen ja liikennevirran maanpinnasta ilmaan nostattamat hiukkaset. Myös hengitettävistä hiukkasista analysoidut arseeni-, metalli- ja PAH-pitoisuudet tukevat tätä analyysiä.

Näätsaaren ilmanlaadun mittauspisteessä pitoisuuksiin vaikuttavat liikenteen päästöjen lisäksi myös läheisten asuinalueiden lämmityksen päästöt sekä vähäisessä määrin myös Outokummun terästehtaan päästöt. Tornion keskustassa ja Näätsaaressa mitatut ulkoilman pitoisuustasot olivat tyypillisiä Suomen kaupunkialueilla havaittuja pitoisuuksia.

Torniossa toteutetut mittaukset ovat osa Lapin ELY-keskuksen alueella tehtävää ilmanlaadun tarkkailua. Ilmanlaadun mittausten toimeksiantajana olivat Tornion kaupunki, Outokumpu Stainless Oy, Tornion Voima Oy ja SMA Mineral Oy. Kuntien velvollisuus on huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ilmanlaadun seurannasta, sekä hyvän ilmanlaadun turvaamisesta alueellaan. Ulkoilman laatua on tarkkailtu Torniossa aiemminkin muutaman vuoden välein eri mittauspaikoissa. Seuraavan kerran ilmanlaatutilanne tarkistetaan noin viiden vuoden kuluttua.

Lisätietoja ilmanlaadun mittauksista

Sivun alkuun