PSW-Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, PR 2, Tuhkamaa, Keminmaa

PSV-Kivi Oy hakee maa-aineslain (555/1981) mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa (527/2014) louhintaan, murskaukseen, kierrätysasfaltin vastaanottoon ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon (maankaatopaikka). Toiminta sijaitsee Keminmaan kunnassa tilalla PR 2 241-406-27-147. Alueella on ollut ottamistoimintaa jo aiemmin. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Hakemus on tullut Morenia Oy konkurssipesän nimellä, mutta lupahakemus on 11.3.2021 siirretty PSW-Kivi Oy:n nimiin.

Hakemuksen mukaisen toiminta-alueen pinta-ala on noin 10,9 hehtaaria, ottosyvyys 0-18 metriä ja ottamismäärä 310 000 k-m3. Kalliokiviaineksen ottamislupaa haetaan 10 vuodeksi. Toimintaa on pääosin arkipäivisin klo 6-22. Kuormausta ja kuljetusta tehdään myös viikonloppuisin klo 6-22 välisenä aikana.

Suunniteltu alin ottotaso on +12,4 m (N2000). Pohjaveden ylin korkeus on 21,9 (N2000). Alueelle voidaan vastaanottaa enintään 10 000 t/a kierrätysasfalttia. Hakemuksessa varaudutaan vastaanottamaan puhtaita ylijäämämaita alueen ulkopuolelta maisemointia ja kierrätystä varten enintään 20 000 t/a, kuitenkin enintään 40 000 m3ktr luvan voimassaoloaikana. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.10.-16.11.2021 alla, Keminmaan kunnan verkkosivuilla (www.keminmaa.fi – Julkiset kuulutukset) sekä pyydettäessä Meri-Lapin ympäristöpalveluiden toimistossa (os. Suensaarenkatu 4, Tornio).

Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 16.11.2021 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristöpäällikkö puh. 040 755 5891 sekä ympäristötarkastajat puh. 050 566 4195 ja 040 770 3239, ymparistonsuojelu (at) tornio.fi.

Torniossa 8.10.2021

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Sijaintikartta

PSW-Kivi Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus

Sivun alkuun