Maa-aineslupapäätös Palovaaran tilalle Louhikko 851-423-28-30, Tornio

Päätöspäivä 22.6.2021

Päätöksen antopäivä 30.6.2021

Tiedoksisaantipäivä 7.7.2021

Luvan saaja:  Yksityishenkilö

Toiminta ja sen sijainti: Maa-ainesten (kalliokiviaines) ottaminen Palovaarasta tilalta Louhikko 851-423-28-30, Tornio

Meri-Lapin ympäristölautakunta on myöntänyt yksityishenkilölle maa-aineslain (555/1981) mukaisen luvan kalliokiviaineksen ottamiseen. Päätös koskee 25 000 k-m3:n kalliokiviaineksen ottamista kymmenen vuoden aikana tilalta Louhikko 851-423-28-30. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Lupa on voimassa 30.8.2031 saakka. Lupapäätökseen sisältyy lupamääräyksiä mm. maaperän ja vesien suojelemiseksi.

Tämä kuulutus, pöytäkirjanote maa-aineslupapäätöksestä liitteineen sekä päätöksen valitusosoitus ovat yleisesti nähtävänä 30.6.-6.8.2021 Tornion kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi > kuulutukset.

Luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnanhallituksella sekä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua, on mahdollisuus tehdä valitus asiasta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 189, 90101 Oulu, pohjois-suomi.hao@oikeus.fi). Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tiedoksisaantipäivästä eli 6.8.2021 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Lisätietoa asiasta saa ympäristötarkastajilta puh. 040 770 3239, 050 566 4195 tai ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Meri-Lapin ympäristölautakunta

 

Kokousasia §75

Maa-aineslupapäätös Louhikko

Lupahakemus liitteineen

Toiminnan sijaintikartta

Sivun alkuun