Tornion Karhakkamaan tuulivoimayleiskaava-OAS ja YVA-suunnitelma

Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavamuutos ja ympäristövaikutusten arviointi vireille.

TuuliWatti Oy (hankkeesta vastaava) suunnittelee tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin pohjoisosaan Karhakkamaan alueelle, joka rajoittuu Ylitornion kuntaan. Kaava-alueelle suunnitellaan yhteensä noin 50 uuden tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 300 metriä ja yksikköteho 5-10 MW. Tuulivoimapuiston tuottaman sähkön siirtämiseksi kantaverkkoon rakennetaan 400 kV voimajohto kaava-alueelta Petäjäskosken sähköasemalle. Voimajohtoreitin pituus on noin 52 kilometriä. Voimajohto sijoittuu Tornion, Tervolan ja Rovaniemen kuntiin nykyisen 400 kV voimajohdon kanssa samaan maastokäytävään, joko sen pohjoispuolelle (VEA) tai eteläpuolelle (VEB). Hankkeen toteuttamatta jättäminen on niin sanottu nollavaihtoehto
(VE0).

Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Koko hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan yleiskaavoituksen yhteydessä, vaikka yleiskaava ei ulotu voimajohtoreiteille. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta on päättänyt 12.2.2020 §28 käynnistää Karhakkamaan tuulivoimapuiston yleiskaavoituksen. Yleiskaavoituksessa muutetaan voimassa olevaa Tornion yleiskaavaa ja arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-menettelyn sijaan. Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää suunnitelman hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 5.8.-5.10.2020 seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

Yleisötilaisuus järjestettiin Karungin koululla (Jokivarrentie 2369, Tornio) tiistaina 18.8.2020 klo 18-20.

Asiakirjasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.10.2020 joko sähköisesti kirjaamo@tornio.fi tai osoitteeseen Tornion kaupunki, Kaupunginkanslian kirjaamo, Urheilukatu 4, 95400 Tornio.

Lapin ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Tornion kaupunki toimittaa mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa. Asiakirjat tulevat julkisesti nähtäville. Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus. Myös kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.

Lisätietoja

  • hankkeesta vastaava: Sami Piippo, Tuuliwatti Oy, puh. +358 50 574 5180
  • konsultti: kaavan laadinta Janne Tolppanen, puh. +358 44 278 7307 ja
  • projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh: + 358 40 541 2306
  • yhteysviranomainen: Leena Ruokanen, Lapin ELY-keskus, puh: + 358 295 037 513
Sivun alkuun