Tornion kaupungin talousarvio tähtää tulevina vuosina hallittuun kasvuun

Tornion kaupungin talousarvio tähtää tulevina vuosina hallittuun kasvuun

Tornion kaupungin perustehtävänä (missio) on olla ”Onnellisten asukkaiden, uudistuvien palvelujen ja menestyvien yritysten rajakaupunki”. Tässä talousarviossa vastataan uuden kaupunkistrategian asettamaan haasteeseen.

Kaupungin toimintaympäristön keskeisiä haasteita ovat väestön kasvu, kilpailu investoinneista, kaupungistumisen trendi, työllisyysaste ja julkisen talouden tasapaino. Tilastokeskuksen väestöennusteen osoittama väestön väheneminen on keskeinen elinvoimakysymys monessa kaupungissa. Torniolla on sijaintinsa, elinkeinojensa ja asukkaidensa ansiosta kaikki mahdollisuudet kulkea kehityksessä vastavirtaan, mutta meidän on pystyttävä tekemään asioita eri tavalla paremmin.

Viittä kärkihanketta viedään eteenpäin

Talousarvio sisältää strategian toteuttamisen kärkihankkeet: Tornion 400-vuotisjuhlavuosi, Arctio, E14, matkailun Master Plan ja saavutettavuuden parantaminen. Keskeisiä strategian juuri valmistumassa olevia toteuttamisohjelmia ovat elinkeino-, hyvinvointi- ja viestintäohjelma.

Tornio täyttää 400 vuotta vuonna 2021. Juhlavuoteen valmistautuminen on strategian toteuttamista kokoava kärkihanke. Juhlavuosi tuo kaupungille positiivista lisähuomiota ja se tulee hyödyntää kaikessa toiminnassa. Markkinointi ja viestintä tekevät Tornio-Haaparannan erinomaisuudet näkyväksi matkailijoille ja kotipaikkaa etsiville yrityksille. Hyvä maine kasvattaa kaupungin vetovoimaa ja mahdollistaa talouden kasvun laajemminkin.

Teollisuus-, energia- ja logistiikkapuisto Arction kehittäminen on yksi lähivuosien kärkihankkeista.

Koivuluotoon kaavoitetulla teollisuus-, energia- ja logistiikkapuisto Arctiolla varaudutaan suurinvestointeihin. Kromilaakso ja Torppi ovat kaupungin keskeiset yritysalueet. Kaupunkimaiseen asumiseen ja kaupunkitoimintojen kehittämiseen puolestaan vastataan käynnistämällä Suensaaren eteläkärjen suunnittelu Europan 14 -arkkitehtikilpailun tulosten pohjalta. Omakotitonttitarjontaa lisää Färimäen avaaminen.

Matkailun edistäminen luo pohjaa uudenlaiselle talouskasvulle, investoinneille ja uusille työpaikoille. Tornion matkailun Master Planin valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2018 ja toteuttamisesityksiä on odotettavissa loppuvuodesta. Valmistelussa ovat mukana kaikki keskeiset matkailutoimijat ja tiiviistä yhteistyöstä hyötyvät kaikki.

Palveluseteli laajenee palveluasumiseen

Peruspalvelut Torniossa on hoidettu kustannustehokkaasti. Palvelujen tuottavuus vaatii jatkuvaa oman toiminnan kehittämistä, palvelujen sähköistämistä ja resurssien suuntaamista. Mehiläinen Länsipohja -sopimuksella saavutettu 1,2 miljoonan euron laskennallinen säästö talousarvion raamissa on panostettu pääosin vanhuspalveluihin. Palvelutarpeen kasvuun on pyritty vastaamaan palveluseteleillä. Palveluseteleiden käyttöönotto varhaiskasvatuspalveluissa on vastannut tarpeisiin hyvin ja nyt talousarvio sisältää palvelusetelin käyttöönoton myös palveluasumisessa. Tornion kaupunkikonsernin järjestämät asumiskustannukset (kiinteistövero, kaukolämpö, sähkö-, vesi- ja jätemaksut) ovat kaupunkivertailun edullisimmasta päästä.

Talousarvioesitys sisältää korjausinvestointien jatkamisen 4,6 miljoonalla eurolla, mikä on noin miljoona euroa alle laskennallisten poistojen. Suurempien investointien osalta edessä on välivuosi, jonka aikana valmistaudutaan mahdolliseen kaupungintalon korjausinvestointiin suunnitteluvuosina.

Tulos 930 000 euroa alijäämäinen, tilanne hallittavissa

Kaupungin kestävyysvaje oli vuonna 2015 noin viisi miljoonaa euroa. Kolmessa vuodessa talous saatiin kirjanpidolliseen tasapainoon eli nollatulokseen vuoden 2018 talousarviossa. Vaikka työllisyystilanne (työttömyysprosentti 9,5 syyskuussa 2018) on parantunut, tasapainon maali on kuitenkin siirtynyt koko ajan kauemmaksi yhtäältä erikoissairaanhoidon menojen kasvusta sekä toisaalta valtionosuuksien ja verotulojen hitaasta kasvusta johtuen.

Talousarvioesityksen tulos on laadittu 0,93 miljoonaa euroa negatiiviseksi, mitä voidaan pitää hallittavissa olevana. Arvioitu kestävyysvaje on investoinneista ja velkataakasta johtuen noin 1,5–2 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että koko kaupunkikonsernin tuottavuutta vahvistavia rakenteellisia uudistuksia sekä Tornion talouden tasapainottamistyötä jatketaan.

Hyvinvointipalveluiden keskiössä perheet, palveluasuminen ja terveyspalvelut

Hyvinvointipalveluissa kehitetään ensi vuonna perheiden palveluja avaamalla Putaalle (Pohjolankatu 7) perhekeskus, jossa tarjotaan perheille suunnattuja palveluja keskitetysti. Hyvinvointipalvelut myös lisää tavallista palveluasumista ja avaa kahdenkymmenen asunnon Ruskakodin, johon ikäihmisten tarvitsemat palvelut tuottaa kotihoito. Ruskakoti voidaan muuttaa tarvittaessa myös ympärivuorokautista palvelua tuottavaksi palvelukodiksi.

Kevyttä, kodinomaista asumista tuetaan hyvinvointipalveluissa ottamalla käyttöön tavallisen palveluasumisen palveluseteli. Hyvinvointipalvelut pyrkii myös rekrytoimaan tehostetusti perhehoitajia sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen asumiseen.

Ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut (kotihoito, kotikuntoutus, kotisairaala) kotiin myös haja-asutusalueella, ja teknologisilla ratkaisuilla kuten ovihälyttimillä, turvapuhelimilla ja paikantimilla lisätään kotona asumisen turvallisuutta. Myös uudet omaishoidontuen kriteerit ja maksuluokat otetaan käyttöön, jotta omaishoidontukea voidaan tarjota aikaisempaa toimintakykyisemmille omaishoidettaville.

Tornion terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa kehitetään vuonna 2019 yhtenä kokonaisuutena Länsi-Pohjan keskussairaalan somaattisen erikoissairaanhoidon kanssa Mehiläinen Länsi-Pohjan vastatessa terveyspalvelujen tuotannosta. Yhtenäiset toimintatavat ja potilaspolut tehostavat kuntalaisten palvelujen saatavuutta. Samalla voidaan purkaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päällekkäisyyksiä. Kehittämistyössä vaaditaan niin yhteisyrityksen, sairaanhoitopiirin kuin kuntien ammattilaisten sitoutumista ja yhteistyötä.

Sivistyspalveluissa kehitetään joustavaa koulunaloitusta

Myös sivistyspalveluissa korostuu yhteistyön merkitys. Tavoitteena on Kyläjoen ja Kaakamon kouluissa aloitetun tiiviin esikoulun ja alkuopetuksen yhteistyön laajentaminen muihin kaupungin alakouluihin. Tarkoituksena on kehittää niin sanottua joustavaa koulunaloitusta. Ensi vuoden tavoitteisiin lukeutuu myös uuteen sopimukseen pohjautuvan Kielikoulun toiminnan järjestäminen käytännössä. Myös kansalaisopistojen yhteistyöneuvotteluja jatketaan. Lisäksi yhtenä sivistyspalveluiden tavoitteena on remontoidun uimahallin kävijämäärän kasvattaminen.

Teknisten palvelujen katse E14-alueessa ja kaupungintalon peruskorjauksessa

Teknisten palvelujen alueella täytyy ottaa huomioon yksityistielain muuttuminen. Vuoden vaihteessa käynnistetään hanke, jolla aktivoidaan yksityistiekuntia toimimaan uuden lain mukaisesti. Investointien osalta keskitytään katujen ja vesihuollon perusparannuksiin. Lisäksi käynnistetään E14-alueen asemakaavoitus. Tulevaisuuden elinkeinoalueelle Koivuluotoon laaditaan Arction alueen osayleiskaava. Myös kaupungintalon peruskorjaukseen valmistaudutaan laatimalla peruskorjaussuunnitelmat. Ympäristötoimen osalta yhteistoimintaa jatketaan muutetun yhteistoimintasopimuksen puitteissa.

Torniossa 4.12.2018

Timo Nousiainen
Kaupunginjohtaja

Sivun alkuun