Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 miljoona euroa alijäämäinen

Tornion kaupungin tilinpäätös vuodelta 2018 miljoona euroa alijäämäinen

Peruskorjatun uimahallin avaaminen oli odotettu tapahtuma lokakuussa 2018. Kiinnostus hallia kohtaan oli suurta, mikä näkyi kävijämäärissä.

 

Vuosi 2018 oli Tornion kaupungin taloudessa odotettua heikompi. Tilikauden tulos on noin miljoona euroa alijäämäinen. Taloutta ei odotuksista huolimatta pystytty tasapainottamaan, ja kasvava korjausvelka, vähenevät valtionosuudet sekä odotettua heikommin kehittyneet verotulot haastavat myös jatkossa. Toisaalta esimerkiksi työllisyys Torniossa on kehittynyt suotuisasti, ja sopimus Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n kanssa tuo nyt ennustettavuutta taloudenpitoon erikoissairaanhoidon osalta. Juuri erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2018 jälleen käyttötalouden suurin haaste – ne ylittivät talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toimialat sen sijaan pysyivät talousarviossa. Toiminnallisen kehittämisen näkökulmasta kulunut vuosi oli jälleen työntäyteinen.

Työllisyystilanne parantunut huomattavasti

Työllisyystilanne parani Torniossa edellisvuoteen verrattuna huomattavasti. Työttömyys laski 11,3 prosenttiin joulukuussa 2018 (koko maa 9,7%). Tornio osallistui vuonna 2018 työllisyyden hoitoa edistävään Lapin alueelliseen työllisyyskokeiluun. Kokeilu alkoi vuoden 2017 syksyllä ja jatkui vuoden 2018 loppuun saakka. Kokeilussa pyrittiin rakentamaan työllisyydenhoidon toimintamalli maakuntaa varten. Kokeilun tuloksena pitkäaikaistyöttömien määrä laski merkittävästi, ja sen aikana syntyi myös Tornion malli, jossa työnhakijoita aktivoitiin omaehtoiseen työn hakemiseen ja tarvitsemiensa tukipalvelujen käyttöön. Osallistumalla Tornion mallin tilaisuuksiin työnhakija täytti lain edellyttämän aktiivisuus-velvoitteen.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä Mehiläinen Länsi-Pohja

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtiin suuri muutos viime kesänä, kun Mehiläinen Länsi-Pohja alkoi tuottaa vastaanottotoiminnan, suun terveyden­huollon, kuntoutuksen ja röntgenin palvelut Tornion kaupungille. Samalla työterveys­huollon palvelut siirtyivät Mehiläinen Työelämäpalvelut Oy:n tuotettavaksi. Tornion kaupungilta siirtyi Mehiläinen Länsi-Pohjalle 50 työntekijää. Mehiläinen Länsi-Pohja tuottaa kunnille myös osan erikoissairaanhoidosta (pl. psykiatria, ensihoito ja tukipalvelut ja muualta ostettava erityissairaanhoito).

Esikoulut siirtymässä koulutoimelle

Sivistyspalveluissa otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli, ja Torniossa aloitti toimintansa toinen yksityinen päiväkoti, Pilke. Uusi päiväkoti vastaa varhaiskasvatus-palveluiden kasvaneeseen kysyntään. Esiopetus puolestaan siirtyi koulutoimen ja sitä kautta koulunjohtajien alaisuuteen Kaakamossa ja Kyläjoella. Saadut kokemukset ovat niin rohkaisevia, että siirtoja jatketaan myös muissa yksiköissä. Tavoitteena on siirtää kaikki kaupungin esikoulut koulutoimen alaisuuteen vuoteen 2020 mennessä. Alkuopetuskokeilussa esiopetus ja 1–2. -luokat toimivat kiinteästi rinnakkain niin pedagogisesti kuin tilojen suhteen. Tätä kautta siirtyminen esikoulusta kouluun saadaan joustavaksi ja kynnystä esikoulun ja koulun välillä madallettua.

Myös kielikoulusopimus uudistettiin. Uudessa sopimuksessa huomioidaan oppilasmäärän aleneminen sekä talouden asettamat realiteetit. Haaparanta-yhteistyötä tiivistettiin vuonna 2018 niin koulu- kuin kulttuuripuolella perustamalla kaksi yhteistyöryhmää, joiden tehtävänä on esittää konkreettisia yhteistyön muotoja kahden kaupungin toimijoiden välillä.

Valoisa vuosi elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisen näkökulmasta

Elinkeinoelämän näkökulmasta yksi vuoden 2018 merkkipaaluja oli vuodesta 2014 rakenteilla olleen Pohjoismaiden suurimman LNG-terminaalin avaaminen Röyttän sataman liepeille. Tornion kau­punki ja kaupungin elinkeinoyhtiö Team Botnia Oy kartoittivat viime vuonna LNG-terminaalin mukanaan tuomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja tähän liittyen Röyttään laaditaan Arction uuden elinkei­noalueen osayleiskaava.

Kaupunkikeskustan kehittämistä jatkettiin vuonna 2018 muun muassa Europan 14 -arkkitehtuurikilpailun suunnittelualueella Suensaaren eteläkärjen tuntumassa. Arkkitehtikisan voittaneesta ”Two Cities, One Heart” -työstä on viime vuonna laadittu yleissuunnitelmatasolla tarkentava suunnitelma. Myös Elämystehdas Lapparin entisen panimokiinteistön ympäristössä valmisteltiin uusia matkailu- ja virkistyskäyttöä tukevia investointeja.

Kaupungin ydinkeskustassa tehtiin vuonna 2018 Mustaparran hotellin laajennusta Grand Hotel Mustapartaa. Laajennus lisää merkittävästi ma­joituskapasiteettia Torniossa ja edistää näin myös Tornion matkailutoimialan kehittämistä.

Tornion kaupungin investoinnit vuonna 2018

Tornion nettoinvestointimenot olivat vuonna 2018 noin 7,96 miljoonaa euroa. Suurin investointikohteista oli uimahalli-kylpylän peruskorjaus.

Kaupungin kokonaishenkilöstömäärä 1 289

Tornion kaupungin kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2018 lopussa 1 289, josta vakinaisia oli 944. Vakinaisten työntekijöiden määrä väheni 36 henkilöllä kokonaismäärän vähentyessä 78 henkilöllä. Työllisyysvaroin palkatun henkilöstön osuus pysyi vuoden 2017 tasossa ollen 52. Lähes kaikki työllisyysmäärärahat kohdennettiin yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneisiin pitkäaikaistyöttömiin. Heidän työttömyytensä on kestänyt yli kolme vuotta, ja kunta maksaa 50–70 % Kelan työmarkkinatukimaksuista. Kunnan maksaman työmarkkinatuen osuus laski edellisvuoteen verrattuna hieman yli 260 000 euroa.

Torniossa 26.3.2019

Timo Nousiainen
Kaupunginjohtaja

Sivun alkuun