Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 16.1.2023 antanut seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:

Kaivosoikeuden haltija: SMA Mineral Oy
Kaivospiiri ja KaivNro: Ristimaa 4338
Alueen sijainti: Tornio

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta). Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Tornion kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132
Kuulutettu 16.1.2023
Pidetään nähtävänä 22.2.2023 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

kuulutus_Ristimaa_4338_paatos_20230116

Sivun alkuun