TornioHaaparanta matkailun maailmankartalle

TornioHaaparanta matkailun maailmankartalle

Torniossa käynnistettiin viime keväänä matkailun masterplan -hanke, jonka pitkän aikavälin tavoitteena on nostaa Tornion matkailuelinkeino samalle tasolle kuin muualla Lapissa. Lapin matkailussa eletään vahvan kasvun aikaa, mutta Tornio on toistaiseksi ollut suosittu lähinnä lähialueiden asukkaiden ostoskohteena. Nyt laadittava matkailun masterplan on Torniossa ensimmäinen laatuaan, kun muualla Lapissa vastaavia suunnitelmia on tehty jo useita.

Hanke käynnistyi todenteolla syyskuussa, kun kilpailutuksen kautta masterplanin laatijaksi valittu FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy astui remmiin. Tornion matkailun nykytilasta kerättiin lähtötietoja tiedostotolkulla. Matkailun kehityssoppaa pääsivät sähköisten kyselyiden kautta hämmentämään niin matkailualan yrittäjät, Keski-Euroopan matkanjärjestäjät, matkailijat kuin paikalliset asukkaatkin. Lisäksi haastateltiin matkailualalla toimivia henkilöitä.

Kyselyihin vastasi kaiken kaikkiaan 335 henkilöä ja haastatteluja tehtiin noin 20 kappaletta. Kyselyistä asukkaille suunnattu versio oli selkeästi suosituin, mutta suurta osaa sen tuloksista ei voida suoraan hyödyntää matkailun kehittämisessä. Tämä johtuu siitä, että asukkaat vastasivat kysymyksiin siltä pohjalta, millaisia puutteita ja kehityskohteita he arkiympäristössään havainnoivat. Tuloksia voidaan kuitenkin hyödyntää myös kaupungin yleisessä kehittämistyössä.

Matkailijoille suunnattu kysely keräsi vain reilut 40 vastausta, joten sen tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia matkailijoita. Huomattavaa kuitenkin oli, että vaikka lähes kaikki vastaajat olivat vierailleet alueella useamman kerran, heille oli edelleen epäselvää, mitä TornioHaaparannan matkailuvaltit ovat. Matkailuimagon pirstaleisuus asettaa haasteita myös alueen markkinoinnille, ja siksi kärkiteemojen määrittely yhdessä alueen matkailutoimijoiden kanssa onkin yksi masterplanin keskeisimmistä tavoitteista.

Matkailuyrittäjät toivoivat alueellemme lisää ohjelmapalveluita tuottavia yrityksiä. Myös yhteistyön tiivistäminen koettiin tärkeäksi asiaksi. Yrittäjien kanssa käydyissä keskusteluissa nousi selkeästi esiin tarve käyttää rajallisia resursseja nykyistä tehokkaammin: esimerkiksi yhteismarkkinointiin suhtauduttiin positiivisesti. Myös lähialueiden jo olemassa olevien vetonaulakohteiden ja matkailijavirtojen hyödyntäminen koettiin tärkeäksi, sillä TornioHaaparannan tunnetuksi tekeminen yksittäisenä matkakohteena vaatisi lähes pohjatonta markkinointikassaa.

Valon ja pimeyden raja, joen ja meren kaksoiskaupunki

Tammikuun 10. päivä Ruotsin Kukkolaforsenilla kokoontui kookas ja innostunut joukko pohtimaan, mistä asioista ja kohteista alueemme tulisi jatkossa tuntea. Työpajassa pohdittiin, mitä ovat TornioHaaparannan valttikortit matkailumarkkinoilla, ja mitkä kohteet tulisi valita alueemme niin sanotuiksi kärkikohteiksi.

Vaikka osallistujajoukko oli laaja ja edusti kattavasti niin yksityistä kuin julkista sektoria, olivat osanottajat yllättävän yksimielisiä siitä, mitkä asiat ovat TornioHaaparannan matkailun kannalta kaikkein olennaisimpia. Työryhmien pohdinnoissa nousivat esiin etenkin arktinen vesistö, raja sekä kaksoiskaupungin yhteinen keskusta. Kuten eräs ryhmä hienosti tiivisti, elämme valon ja pimeyden rajalla, joen ja meren kaksoiskaupungissa.

Työpajan osallistujat toivoivat, että Tornionjoki valjastettaisiin paremmin matkailuelinkeinon käyttöön. Joki virtaa jatkossakin vapaana, mutta työpajassa esitettiin toive, että joen voisi tulevaisuudessa ylittää kuivin jaloin myös Kukkolan korkeudella kevyen liikenteen siltaa pitkin. Silta nivoisi Suomen ja Ruotsin Kukkolat entistä tiiviimmin yhteen. Lisäksi jokea pitkin merelle ja saaristoon haluttiin päästä ympäri vuoden monin eri tavoin: veneillä, kelkoilla, suksilla, luistimilla ja koirareillä suoritettava arktinen saarihyppely yhdistettynä erilaisiin luksusmajoituksen muotoihin koettiin kansainvälisesti erittäin kiinnostavaksi tuotteeksi.

Työpajan osallistujat korostivat myös rajan merkitystä matkailuvalttina, sillä TornioHaaparanta on kiinnostava ja erikoinen kohde juuri rajan ja aikaeron ansiosta. Työpajassa esitettiin muun muassa hauska idea hulluista rajan ylityksistä: netissä ja sosiaalisessa mediassa voitaisiin esimerkiksi julkaista hauska juttusarja sadasta erilaisesta tavasta ylittää raja. Tavoitteena on siis tehdä nykyisellään huomaamaton valtakunnan raja positiivisessa mielessä näkyväksi.

Työpaja oli onnistunut tilaisuus ja me järjestäjät olemme erittäin tyytyväisiä sen tuloksiin. Seuraavaksi matkailun masterplan -työssä vuorossa on teemakohtaisia työpajoja, joissa syvennytään muun muassa maankäyttöön ja markkinointiin. Selvitystyö valmistuu syyskuussa 2019, joten pysykää kuulolla!

Lisää aiheesta mediassa

”Paluu tulevaisuuteen tai sata tapaa ylittää valtakunnan raja” – Tornio haluaa tehdä numeron rajan huomaamattomuudesta (Yle Uutiset12.1.2019)

Joki, meri, raja ja ostosmatkailu – Tornio ja Haaparanta haluavat osansa Lapin matkailupotista (Lapin Kansa 14.1.2019)

Katariina Huikari
Kirjoittaja toimi Tornion matkailun Master Plan -hankkeen projektikoordinaattori vuoden 2019 loppuun saakka

Sivun alkuun