VUODEN 2014 KORJAUS- JA PIENTALOJEN ENERGIA-AVUSTUKSET JA  MUUT ENERGIA-AVUSTUKSET  

                  

  Tornion kaupunki ilmoittaa haettavaksi ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen ja asuinrakennusten  korjaus- ja energia- avustukset 27.3.2014 mennessä.

Tornion kaupungin myöntämät avustukset:

Korjausavustukset ja energia-avustukset

1.    Vanhusväestön, vammaisten ja rintamaveteraanien sekä veteraanien leskien asuinrakennusten ja asuntojen korjauksiin (tuloraja- ja varallisuusperustein)

2.    Korjaustoiminnan edistämiseen (kunto-arvion ja kuntotutkimuksen laadinta)

3.    Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset ympärivuotisessa asumiskäytössä oleville pientaloille (enintään kaksi asuinhuoneistoa). Tarveharkintainen (tulorajaperusteinen)  energia-avustus on pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. Työkustannusten osuuteen hakija voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä. 

   

  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen  myöntämät avustukset:

1.    Asunnon terveyshaitan poistaminen sosiaalisin perustein (suuret taloudelliset vaikeudet arvaamattomasta asunnon terveyshaitasta)

2.    Uuden hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen (hissittömät taloyhtiöt)

3.    Kuntoarvion, kuntotutkimuksen ja huoltokirjan laatimiseen, kun avustus myönnetään kunnan tai kuntayhtymän suorassa omistuksessa olevalle kohteelle
 
Avustusten myöntämisessä vanhuksille ja vammaisille sovelletaan valtioneuvoston antamaa päätöstä korjausavustusten jakoperusteista (mm. tulo- ja varallisuusrajat). Pientalojen energia-avustukseen sovelletaan tulorajoja. Varallisuudelle ei ole tässä tukimuodossa asetettu rajoituksia.

Hakuaika päättyy 27.3.2014.

Hissi- ja liikuntaesteen poistaminen sekä terveyshaitan poistaminen on jatkuvana hakuna.  
 
Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Tornion kaupunki, Tekniset palvelut, Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO.
 
Hakemuslomakkeita saa kaupungintalon ala-aulasta Kompassista ja teknisistä palveluista kaupungintalon 7. kerroksesta, os. Suensaarenkatu 4, 95400 TORNIO ja internet -osoitteesta www.tornio.fi/Korjausavustukset. Lisätiedot rakennustarkastaja Heikki Keinänen, gsm. 040- 558 9762 tai talous- ja hallintopäällikkö Helena Bomström, gsm. 050- 597 2030
  
  Tornio 27.1.2014

TORNION KAUPUNKI
Tekniset palvelut
  Yleiset tulorajatHenkilöluku

2

3

4

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen
enimmäismäärä korotetaan 875 €/lisähenkilö
Tulot (brutto) €/kk 1.530 2.555

3.410 

4.345

Tuloiksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä
mainittuja tuloja eikä omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 8 §:ssä
tarkoitettua omaishoitoa koskevaan sopimukseen perustuvaa hoitopalkkiota.

Asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:n mukaan asumistuen saamisen
edellytyksenä olevaan pysyvien kuukausitulojen määrään ei lueta seuraavia
tuloja:

 1. kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta ja lapseneläkettä, lapseneläkkeenä maksettavaa kansaneläkelain 6 §:ssä tarkoitettua työeläkettä, tapaturmavakuutuslain (608/1948 ja liikennevakuutusta koskevan lainsäädännön mukaista tai muutal akisääteistä lapseneläkettä taikka vastaavaa ulkomailta maksettavaa etuutta;
 2. rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;
 3. sotilasvammalain (404/1948) mukaisia korvauksia;
 4. vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta;
 5. lapsen elatusapua, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai kirjallisen sopimuksen perusteella;
 6. elatusturvalain (671/1998) mukaista elatustukea;
 7. lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;
 8. asumistukilain (408/1975) 3 a §:n 4 momentissa tarkoitetun kuolinpesän osuuden tuottoa
 9. toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista
  toimeentulotukea;
 10. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista
  ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta
 11. opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea


Avustuksen enimmäismäärä on 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta voidaan myöntää enintään 70 % hyväksytyistä korjauskustannuksista silloin, kun ruokakuntaan kuuluva vanhus tai vammainen joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä välittömästi pysyvästi muuttamaan pois asunnosta liikkumisesteen vuoksi tai sen vuoksi ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Asian selvittämiseksi on pyydettävä sosiaali- ja terveyshuollon lausunto. Korjaustoimenpiteitä voivat tällöin olla esim. liikkumisesteitten poistaminen, asunnon varustaminen saniteetti- ja tai/peseytymistiloilla ja em. yhteydessä tarvittavien vesi- ja viemärijohtojen asentamiseen.

Käyttörajoitus

Asuntoa, joka korjaamiseen on myönnetty vanhukselle tai vammaiselle tarkoitettua avustusta, on käytettävä avustuksensaajan tai muun vastaavan ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä lukien. Sama käyttörajoitus koskee rintamaveteraaneja ja rintamaveteraanien leskiä, ja terveyshaitta-avustuksensaajia.

Rintamaveteraanit ja rintamaveteraanien lesket


Rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille myönnettävät avustukset:

Niissä tapauksissa, joissa veteraani tai rintamaveteraanin leski mahtuu
normaaleihin tulorajoihin, 40 % suuruinen perusavustus myönnetään kunnan
normaalista korjausavustusmäärärahaosuudesta. Mikäli veteraani tai
leskiruokakunta ei mahdu normaaleihin tulorajoihin, avustus myönnetään
korotetuilla tulorajoilla (veteraanimääräraha).

Korotetut tulorajat ovat seuraavat

Henkilöluku
1

2

3
4
Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärä korotetaan 875 €/lisähenkilö
Tulot (brutto)/kk 1.9903.320 
4.435 
5.650 


Rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille voidaan avustusta myöntää enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi voidaan myöntää tarveharkintainen enintään 30 %:n suuruinen veteraanilisä.


  Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset

Tällä avustuksella tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä energiatalouden parantamiseksi ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi. Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta. Tarveharkintaisen pientalojen energia-avustukset ovat tulorajaperusteisia. Varallisuuden määrälle tässä tukimuodossa ei ole asetettu rajoituksia.

 Avustettavalta korjaukselta edellytetään, että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa. Avustettavia toimenpiteitä ovat kunnan harkinnan mukaan mm. ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset. Avustuksen myöntäminen ei edellytä energiakatselmusta tai muuta energiatarkastelua.

Avustuksen suuruus on enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista.


Henkilöluku
1

2

3

4

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö
Tulot
(brutto) €/kk
1.5302.555
3.410 
4.345 
Muut energia-avustukset


Kuntotutkimusavustus

Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi myönnetään kuntotutkimusavustusta kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnan terveydensuojeluviranomainen on todennut terveyshaitan.  
 
Avustusta kuntoarvion ja kuntotutkimuksen voidaan myöntää enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Lisäksi avustusta voidaan myöntää huoltokirjan laatimiseen.

Terveyshaitta-avustus

Terveyshaitta-avustusta voi hakea terveyshaitan, esim. homeen, kosteusvaurion, radonkaasun tai muiden terveydellisiä ongelmia aiheuttavien tekijöitten poistamiseen asuinrakennukseta tai asunnosta. Avustusta ei myönnetä muuhun korjaukseen ja puutteiden poistamiseen. Terveyshaitaksi ei siten lueta asunnon puutteellista laite- tai varustetasoa, esim. puutteellisia saniteetti- tai peseytymistiloja. Terveyshaitan poistamiseksi myönnettävä avustus on tarkoitettu rakennuksen rakenteissa olevan kosteuden tai kosteuden aiheuttaman vaurion korjaamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Terveyshaitan poistamisesta aiheutuvien arvioitujen korjauskustannusten tulee olla vähintään 7.000 euroa.

Avustuksen suuruus on enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista.

Terveyshaitta-avustuksen myöntämisestä päättää ARA. Avustusta haetaan lomakkeella Ara 35, joka toimitetaan kunnan kautta ARA:lle. Hakuaika on jatkuva ja avustuksia myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Uuden hissin rakentaminen/liikuntaeste

Hissiavustusta myönnetään enintään 50 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä tai liikkumisesteen poistamisesta aiheutuvista kustannuksista. Avustus on haettavissa ympäri vuoden ja sen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 
 

Lomakkeet:

 • ARA 35  Korjausavustushakemus, omakotitalo tai osakehuoneisto; vanhusväestön tai vammaisten asuntojen korjaustoimenpide tai terveyshaittojen poistamisen edellyttämä korjaustoimenpide (ARA 35 pdf -muodossa)
 • ARA 35L Selvitys koko ruokakunnan varallisuudesta / Liite korjausavustushakemukseen (ARA 35L pdf-muodossa )
 • ARA 36a  Korjausavustushakemus; asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö (ARA 36a pdf muodossa)
 • ARA 36c  Korjausavustushakemus; asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöyhtiö; hissi/liikuntaeste (Ara 36c pdf-muodossa)
 • ARA 36d  Pientalojen energia-avustushakemus; avustus on tarveharkintainen; omakotitalo tai asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa (lämmitysjärjestelmän uusiminen) (ARA36d pdf-muodossa)

TORNION KAUPUNKI

Tekniset palvelut edellinen
Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä