Opiskeluhuollon tavoitteet ja toimintatavat

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Asiakastietojen käsittely

Koulukuraattorit ja -psykologit käyttävät Aura- asiakastietojärjestelmää. Järjestelmän käytön tarkoitus on asiakastietojen laatiminen ja pitäminen asiakassuhteen hoitoa varten sekä tilastollinen käyttö Tornion kaupungin omaa seurantaa varten ja toimitettavaksi pyydettäessä tilastotietoina Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (Henkilötietolaki 7§).

Opiskeluhuollon kuraattoripalvelu

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä asioissa, jotka mietityttävät ja painavat mieltä ja joista haluaisi keskustella koulun työntekijän kanssa. Kuraattorin työskentely on luottamuksellista.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi:

  • kun koulussa tuntuu vaikealta, kouluun tuleminen ahdistaa tai koulussa työskentely tuntuu haastavalta
  • vapaa-ajalla on pulmia esimerkiksi kavereiden kanssa tai harrastuksissa
  • kotona on hankalaa (esimerkiksi riita perheenjäsenten kesken, perheen muutostilanteet)
  • erilaiset asiat painavat mieltä.

Jo huoleen tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa oloa ja selkiinnyttää omia ajatuksia. Koulukuraattori tarjoaa ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaa eteenpäin oikeaan paikkaan tarvittavan tuen saamiseksi.

Opiskeluhuollon psykologipalvelu

Sivun alkuun