Tornionseudun koulu

Erityiskoulu tarjoaa yksilöllistettyä perusopetusta erityisen tuen piirissä oleville lapsille ja nuorille, joilla on laaja-alaisia oppimisen ja ymmärtämisen vaikeuksia (mm. kehitysvamma tai autismi) tai joiden koulunkäynti ja kasvu vaativat pienryhmäopetusta muista painavista syistä. Lähtökohtana on oppilaan etu.

Koulumme oppilaat tarvitsevat kokoaikaista hoivaa, erityistä tukea ja ohjausta esimerkiksi päivittäistoimintoihin, kasvuun, sosiaaliseen kanssakäymiseen, vuorovaikutustilanteisiin, oppimiseen, elämänhallintaan ja itsenäistymiseen. Oppilaat kuuluvat 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin.

Koulussa on kahdeksan opetusryhmää, joissa työskentelee erityisluokanopettaja sekä koulunkäynnin ohjaajia. Opetusryhmän koko on 6–8 oppilasta. HOJKS laaditaan oppilaan edellytysten perusteella joko oppiainejakoisesti tai toiminta-alueittain ja oppilasryhmät muodostuvat sen perusteella. Koulun keskeinen toimintaperiaate on kokonaisvaltainen huolenpito oppilaasta myönteisten kasvu- ja opiskeluolosuhteiden turvaamisen kautta. Opetuksessa korostuvat yksilöllisyys ja kannustaminen.

Ennen oppilaaksi ottamista tehtävät selvitykset

Pedagoginen selvitys

  • Selvitetään, onko lapsen mahdollista saavuttaa perusopetuksen tavoitteet eriyttämisen, tehostetun tuen, erityisen tuen ja muiden tukitoimien avulla lähikoulussa.
  • Kielelliset ja kulttuuriset erot on huomioitava eivätkä ne yksin muodosta erityiskoulun oppilaaksi ottamisen perustetta.

Psykologinen selvitys

  • Selvitetään´, johtuvatko lapsen oppimisvaikeudet kognitiivisen tason alenemasta.

Lääketieteellinen selvitys

  • Selvitetään, johtuvatko lapsen oppimisvaikeudet kehitysvammasta tai muusta lääketieteellisestä tekijästä.

Sosiaalinen selvitys

  • Selvitetään, onko taustalla sosiaalisia syitä.

Erityiskouluun ottaminen

Erityiskoulun oppilashuoltoryhmä, johon oppilaaksi ottamisen yhteydessä kuuluvat erityiskoulun rehtori, erityiskoulun erityisopettaja, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori, arvioi selvitykset ja päättää, onko oppilas oikeutettu erityiskoulupaikkaan.

Jos oppilas on oikeutettu erityiskoulupaikkaan, huoltajille tiedotetaan asiasta, ja he hakevat kouluvirastosta koulupaikan vaihtamista erityiskouluun.

Erityiskoulun rehtori päättää pedagogisen selvityksen perusteella, opiskeleeko oppilas oppiainejakoisen vai toiminta-alueittaisen HOJKS:in mukaan

Oppilaan jatko-opinnot 9. luokan jälkeen suunnitellaan yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa.

Opinnot jatkuvat esimerkiksi erityisammattioppilaitoksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavalla tai ammattiopintoihin valmentavalla linjalla tai yksilöllisesti harkiten yleisessä ammattioppilaitoksessa.

Sivun alkuun