Europarlamenttivaalit 2019

 • Vaalipäivä 26.5.2019
 • Ennakkoäänestys kotimaassa 15.–21.5.2019
 • Ennakkoäänestys ulkomailla 15.–18.5.2019

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

 1. Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
 2. muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
  1. jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
  2. joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoituskortti ja äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus postittaa kaikille vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa, äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään torstaina 2.5.2019. Ilmoituksessa kerrotaan ennakkoäänestyspaikat, vaalipäivän äänestyspaikka sekä, missä kunnassa tai vaalipiirissä asetettuja ehdokkaita on oikeus äänestää. Torniossa äänioikeus tarkistetaan sekä yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla että vaalipäivän äänestyspaikoilla henkilöllisyystodistuksen avulla sähköisesti, joten ilmoituskortin mukaan ottaminen äänestyspaikalle ei ole välttämätöntä.

Omien tietojen oikeellisuuden äänioikeusrekisterissä voi tarkistaa maistraateissa maanantaista kuusi viikkoa ennen vaalipäivää eli maanantaista 15.4.2019 lähtien. Äänioikeusrekisteristä voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen maistraatille viimeistään perjantaina 10.5.2019 klo 16.00 mennessä.

Oikaisuvaatimuslomakkeen voit ladata tästä.

Ennakkoäänestys Torniossa

Tarkemmat tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista

Vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain

Huom! Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä sunnuntaina 26.5.2019 klo 9–20.00.

001 Suensaari, kaupungintalo, Suensaarenkatu 4
002 Pudas, Hannulan koulu, Viidankatu 27 A
003 Kokkokangas, Kokkokankaan koulu, Holmantie 21
004 Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
005 Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
006 Kaakamo, Kaakamon koulu, Laivaniementie 1079
007 Vojakkala, Vojakkalan NS-talo, Oravaisensaarentie 16
008 Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
009 Karunki, Karungin koulu, Jokivarrentie 2369

Ennakkoäänestyspaikat sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Vaalilain 9 §:n 1 momentin 3. kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset.

Tornion kaupungin alueella ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat sairaalat ja ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset:

 1. Tornion terveyskeskus (Suensaari)
 2. Keroputaan sairaala (Kiviranta)
 3. Suensaaren palvelukeskus (Suensaari)
 4. Saarenvire (Suensaari)
 5. Koivukoti (Suensaari)
 6. Palvelukoti Mikeva (Suensaari)
 7. Karungin palvelukoti (Karunki)
 8. Palvelukoti Iltatähti ja Attendo Suvisaari hoivakoti (Suensaari)
 9. Pihlajakoti (Suensaari)
 10. Pienkoti Rauhala (Arpela)
 11. Senioritalo Hopeahovi

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta em. paikoissa vastaa kaupunginhallituksen asettama ja nimeämä vaalitoimikunta. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan 15.–21.5.2019.

Kotiäänestys vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa

Oikeus kotiäänestykseen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestysaika

Kotiäänestys toimitetaan 15.–21.5.2019 kello 9.00–20.00 välisenä aikana.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Keskusvaalilautakunta on lähettänyt ilmoittautumislomakkeen sellaisille äänestäjille, jotka vuoden 2018 presidentinvaalissa äänestivät kotonaan.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 050 597 1342, sähköposti hannu.markkula@tornio.fi.

Sivun alkuun