Covid19 -tietoa asukkaille Torniossa ja Haaparannalla

(Päivitetty 23.2.2021)

Tältä sivulta löytyy infoa molempien maiden Covid19-ohjeistuksesta.  Tilanne voi muuttua nopeastikin, jos tartuntamäärät lisääntyvät tai vähenevät. Tilannetta seurataan ja päivitetään viikoittain. Alla oleva tieto pohjautuu molempien maiden terveysviranomaisten ja hallitusten ohjeistuksiin.

Covid19 -info för invånare i Torneå och Haparanda

(Uppdaterad 23. feb 2021)

På den här sidan finns information och instruktioner om Covid19 i Sverige och i Finland. Situationen och instruktioner kan ändra sig väldigt snabbt beroende på antalet smittor. Därför uppdateras sidan regelbundet. Informationen baserar sig på svensk och finsk myndighetsinformation.

Rajayhteisön määritelmä – Gränssamfund
  • Tornio: Rajayhteisöllä tarkoitetaan kaikkia rajakuntien asukkaita. Rajakuntia eli rajayhteisöjä ovat  Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat ja Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat. Paikallisella rajayhteisöllä tarkoitetaan luontaisia rajan eri puolilla sijaitsevia asiointialueita, joilla on päivittäistä tai viikoittaista liikennettä valtakunnan rajan yli. Pääsääntöisesti tämä liikenne on normaalia asiointia kaupoissa ja muissa palveluissa. Tällöin omaehtoista karanteenia ei tarvita. Tämä paikallisia rajayhteisöjä koskeva helpotus ei koske lomailua toisessa maassa, eikä sen varjolla ole sallittua matkustaa laajemmin toisen maan alueella. Rajan ylittäviltä henkilöiltä vaaditaan tavanomaiset matkustusasiakirjat ja heidän pitää pystyä todistamaan henkilöllisyytensä. Matkustajan pitää pystyä tarvittaessa osoittamaan, että hän asuu rajayhteisön alueella.
  • Haparanda: Med gränssamfund menas alla invånare i gränskommuner. I Sverige tillhör gränskommunerna Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och i Finland Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö, Inari och Utsjoki.  Med lokala gränssamfund avses sådana naturliga serviceområden på olika sidor av gränsen där det förekommer daglig eller veckovis trafik över riksgränsen. När det gäller denna trafik är det i regel fråga om vanliga butiksbesök och anlitande av andra tjänster. Då behövs ingen frivillig karantän. Denna lättnad för lokala gränssamfund gäller inte semesterresor till ett annat land och den får inte användas som svepskäl för att resa vidare inom ett annat lands territorium. De som passerar gränsen behöver sedvanliga resedokument och de ska kunna styrka sin identitet. Resenärer måste vid behov kunna visa att de är bosatta inom gränssamfundet.
Rajayhteisöä koskevat päätökset ajalla 25.1-18.3.2021

Rajayhteisöön kuulumisen perusteella ollut maahantulo-oikeus lakkautetaan 27.1.2021. Suomen kansalaisella on kuitenkin yhä oikeus saapua maahan ja poistua maasta.  Myös rajayhteisöä koskee karanteenisuositus (14 vrk). Sukulaisen määritelmää tiukennetaan sisä- ja ulkorajapäätöksissä. Jatkossa rajaus kattaa seuraavat perheenjäsenet: puoliso (myös avopuoliso ja seurustelusuhde), lapsi, vanhemmat, appivanhemmat ja isovanhemmat.

Tietyistä syistä voi saapua Suomeen: henkilökohtaisen omaisuuden hoito (esim. kiinteistö), henkilökohtaiset syyt (seurustelusuhde, oman lapsen syntymä,  lähiomaisen häät tai hautajaiset, omaisen vakava sairaus). Mikäli on mahdollista ottaa mukaan tilannetta todistavia dokumentteja, se voi sujuvoittaa rajatarkastusta.

Tarkemmat ohjeet: https://raja.fi/rajaliikenne-ohjeet-korona

Beslut för gränssamfund t o m 18 mars 2021

Inreserätten som grundar sig på tillhörighet till ett gränssamfund upphävs den 27 januari 2021. Finska medborgare har dock fortfarande rätt att resa in i landet och lämna landet. Dispenser för invånare som hör till gränsorter upphävs.  Den fria rätten för invånarna i gränskommunerna att uträtta ärenden på grannstatens sida upphör. Karantänrekommendationen kommer också att återinföras vid gränsövergångarna. Definitionen av släktingar skärps i besluten om de inre och yttre gränserna. I fortsättningen betraktas makar (också sambo och parförhållande), barn och föräldrar samt far-, mor-, och svärföräldrar, som släktingar.

Inresa till Finland tillåts av vissa skäl: för en person som äger en fastighet, underhåll av egendom,  för personliga skäl som familjeärenden (bröllop/begravning, egna barnets födelse, en allvarlig sjukdom av familjemedlem) och sällskapsförhållande.  Om möjligt ska dokument som påvisar situationen medtas eftersom detta kan göra gränskontrollen smidigare.

Mera info: (https://raja.fi/sv/anvisningar-om-gransovergang-corona)

Työmatkustus Ruotsin ja Suomen välillä – Arbetsresor mellan Sverige och Finland 25.1 -18.3.2021
  • Tornio: Maahantulo Suomeen työssäkäynnin perusteella rajoitetaan vain välttämättömään. Sisärajoilla sallitaan työmatkaliikenteenä vain huoltovarmuuden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön työmatkaliikenne ja tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Maahantulo sallitaan asiaan liittyvällä työnantajan täyttämällä lomakkeella. Voimassa 25.2.2021 saakka.
  • Työmatkustus Suomesta Ruotsiin: edellyttää negatiivista testitulosta, testaus on voimassa viikon. Oma työnantaja ohjeistaa testaukseen. (6.2-31.3.2021)
  • Haparanda: T o m 25 feb. 2021 inresa till Finland på grund av arbete begränsas endast till det absolut nödvändiga. Vid de inre gränserna tillåts som pendlingstrafik endast sådan pendlingstrafik som är nödvändig med tanke på försörjningsberedskapen och samhällets funktion samt vissa särskilt nämnda specialgrupper. Inresa är tillåten med en av arbetsgivaren ifylld blankett som gäller saken.
  • Arbetsresa från Finland till Sverige: Arbetspendlare ska testa sig en gång i veckan.  Den egna arbetsgivaren informerar om testningen. (Gäller 6 febr – 31. mars 2021)
Matkustus Ruotsiin – Inresa till Sverige 6.2-31.3 2021

Ruotsiin menijöiltä vaaditaan alle 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos ennen maahan saapumista. Rajoitukset ovat voimassa 31. maaliskuuta saakka. Kts. työmatkustuksen osalta yllä oleva ohjeistus.

Toisesta EU-maasta (+ Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi) Ruotsiin matkustavat:

  • edellyttää negatiivista koronatestitulosta, max 48 tuntia vanha
  • maahantulon syy tarkistetaan rajalla Ruotsin poliisin toimesta, henkilöllisyystodistus/passi pitää olla mukana
  • työmatkustus: testiin oman työnantajan kautta
  • muu syy: omakustanteinen, joko oma kunnallinen terveydenhuolto tai yksityinen palveluntarjoaja
  • Rajan testauspisteessä testataan vain Suomeen tuleva rajaliikenne
  • Hyväksytyt Covid-19 testit: antigeenitesti, PCR-testi ja LAMP-testi. Antigeenitesti on ns. pikatesti. Todistuksessa pitää olla seuraavat asiat:
    • nimi
    • testausajankohta
    • mikä testi on otettu (antigeeni, PCR vai LAMP)
    • testitulos
    • testaaja/todistuksen antaja

    (Ruotsin Folkhälsomyndighet)

Tiettyjä ryhmiä ei koske testausvaatimus:

  • alle 18-vuotiaat
  • Ruotsin kansalainen, Ruotsissa asuva muun maan kansalainen (kotiin saa aina palata)
  • sairaskuljetukset tai Ruotsiin sairaalahoitoon tulevat (terveydellinen syy, hoitoon pääsyä ei voi pitkittää)
  • logistiikka-ala (tavarankuljetus)
  • painavat perhesyyt
  • kansainvälisen suojelun tai muusta humanitaarisen syystä maahan tulevat
  • poronhoito, merimiehet, kansainväliset tehtävät (poliisi/pelastus/tulliviranomaiset)

Huom! Mikäli on sairastanut koronan, se näyttää pitkään positiivisen tuloksen, vaikka ei ole enää oireita.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet ruotsiksi: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/

Innan man reser till Sverige krävs ett negativt Corona testresultat som ska vara max 48 timmar gammalt. Detta gäller när man reser från ett annat EU-land (+Island, Liechtenstein och Schweiz). Restriktioner gäller t om 31. mars 2021. Arbetspendlare ska testa sig en gång i veckan.  Man ska fråga den egna arbetsgivaren om testningen. I andra skäl för testning hänvisas till den kommunala eller privata hälsovården. Obs! Om du har haft corona, syns det i testresultatet en längre tid.

Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provtagningstillfället
  • Huruvida det test som utförts är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
  • Testresultatet
  • Utfärdare av intyget

(Folkhälsomyndighet)

ljande personer undantas från testkravet:

– personer under 18 år och alla personer som bor i Sverige

– hälso- och sjukvårdstransporter samt personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå

– transportsektorn

– personer med trängande familjeskäl

– humanitära skäl (t e x internationellt skydd)

– renskötsel, – sjömän, internationellt polis- eller tullsamarbete,   räddningstjänsten

Ytterligare info: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar–inresestopp-till-eu-via-sverige/

Covid-tartunnat kaupungeissa / Antal Covid-fall i städerna 2020-2021
Tornio-Haparanda Tornio Haparanda
Tartunnat yht. (03/2020-) Antal fall tot. (03/2020-) 792 274 518
Tartunnat vko 52/2020 Antal fall v. 52/2020 27 8 19
Tartunnat vko 53/2020 Antal fall v. 53/2020 62 20 42
Tartunnat vko 1/2021 Antal fall v. 1/2021 71 25 46
Tartunnat vko 2/2021 Antal fall v. 2/2021 91 11 80
Tartunnat vko 3/2021 Antal fall v. 3/2021 79 13 66
Tartunnat vko 4/2021 Antal fall v. 4/2021 63 18 45
Tartunnat vko 5/2021 Antal fall v 5/2021 51 17 34
Tartunnat vko 6/2021 Antal fall v 6/2021 27 8 19
Tartunnat vko 7/2021 Antal fall v 7/2021 29 2 27

 

Asukasmäärä 2020/Invånarantalet 2020: Tornio-Haparanda (31234), Tornio (21614), Haparanda (9620)

Yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoitus –  Begränsning i folksamlingar
  • Tornio:suositus 10 henkeä. Voimassa 18.3.2021 saakka.
  • Torneå: rekommendation max 10 personer. Gäller t o m 210318.
  • Haaparanta: suositus 8 henkeä. Voimassa toistaiseksi. Yleinen ohjeistus on, että vältetään oleskelua sisätiloissa, kuten ostoskeskuksissa tai kuntosaleilla. Fyysinen kontakti vain heidän kanssaan, jotka asuvat samassa taloudessa.
  • Haparanda: rekommendation max 8 personer. Gäller tillsvidare. Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, exempelvis köpcentrum eller gym. Ingen fysisk kontakt annat än med dem du bor med.
Ohjeet ja päätökset – Instruktioner och beslut ges av
  • Tornio:
    • Hallitus ja eduskunta (regering och riksdag)
    • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (Institutet för hälsa och välfärd)
    • Aluehallintovirasto (Regionförvaltningsverket)
    • Länsi-pohjan sairaanhoitopiiri (Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt)
    • Paikallinen terveydenhuolto (regional och lokal sjukvård)
  • Haparanda:
    • Regering och riksdag (hallitus ja eduskunta)
    • Olika nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten (kansalliset viranomaiset)
    • Smittskydd Norrbotten
    • Regional och lokal sjukvård (alueellinen ja paikallinen terveydenhuolto)
Näin rajaliikenteestä koronapandemian aikana päätetään Suomessa

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan maahantulon rajoituksia ja sisärajavalvontaa tarkastellaan viikoittain. Tarkastelun perusteena on koronaviruksen ilmaantuvuus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee ja toimittaa Rajavartiolaitokselle viikoittain ajankohtaiset maakohtaiset tauti-ilmaantuvuustiedot. Rajavartiolaitos valmistelee näiden pohjalta valtioneuvostolle esityksen sisärajavalvonnasta ja maahantulon rajoituksista. Valtioneuvosto päättää linjauksistaan saman viikon aikana. Uuden päätöksen mukaiset toimenpiteet tulevat voimaan seuraavan viikon maanantaina.

Så här fattas besluten om gränstrafiken under coronapandemin i Finland

Regeringen har fattat ett principbeslut enligt vilket inresebegränsningarna och kontrollen vid de inre gränserna granskas varje vecka. Granskningen grundar sig på incidensen av coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd bereder och meddelar varje vecka de senaste incidenstalen för enskilda länder till Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendet bereder utifrån dessa ett förslag för statsrådet om kontrollen vid de inre gränserna och inresebegränsningarna. Regeringen beslutar om sina riktlinjer under samma vecka. Läget som grundar sig på det nya beslutet träder i kraft följande måndag.

Hygienia ja tartunnan välttäminen – Hygien och att undvika smitta
  • Ohjeet ovat samat koskien hygieniaa ja tartunnan välttämistä.
    • Jää kotiin saadessasi covid-19 viittaavia oireita.
    • Pidä turvaväli.
    • Pese kädet usein, käytä käsidesiä.
    • Suojaa suusi, kun yskit tai aivastat. Käytä esimerkiksi nenäliinaa tai hihaa. Älä yski tai aivasta kämmeneesi.
    • Älä koskettele silmiäsi, nenääsi tai suutasi.
  • Instruktionerna är samma gällande personlig hygien och att undvika smitta.
    • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom tydande på covid-19.
    • Håll avstånd.
    • Tvätta händerna ofta.
    • Använd handsprit.
    • Hosta och nys i armvecket.
    • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Hoitokodit ja sairaalat – Vårdenheter, äldreboenden
  • Suomessa ja Ruotsissa vierailut ovat sallittuja, turvaohjeet huomioiden ja hygieniasuosituksia noudattaen.
  • I Finland och Sverige är det tillåtet att besöka anhöriga i vårdhem och sjukhus då man följer hygieni- och andra instruktioner. Se nedan.
  • Tornio:
    • Vierailuista on sovittava toimintayksikön kanssa. Vierailijoiden on oltava oireettomia ja heitä voi olla 1-2 kerrallaan.
    • Käytä kasvomaskia tai suu-nenäsuojusta. Jos niitä ei ole saatavilla, suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla. Huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun ja kun olet kosketellut esimerkiksi ovenkahvoja.
    • På besök till vårdenheter: använd munskydd och finns inte en sådan tillhanda, skydda munnen och näsan med en näsduk. Var noggrann med handhygien före och efter besöket när du har rört t ex vid handtag.
  • Haparanda: 
  • Vierailut vanhainkodeissa on kokonaan kielletty 28. helmikuuta 2021 saakka ison tartuntariskin vuoksi. 
  •  Besöksförbud på äldreboenden gäller t o m 28. feb 2021. 
    • Vieraile vain oireettomana, ilmoita vierailustasi etukäteen puhelimitse henkilökunnalle, tapaa omaisiasi yksityisissä tiloissa ja noudata hygieniasuosituksia. Jokaisella osastolla on lainattavissa visiiri. Sen käyttöä suositellaan vierailun aikana.
      • Kom bara om du är helt symtomfri, stanna hemma även om du enbart har milda symtom.
      • Kontakta enheten via telefon innan ditt besök. På så vis undviks folksamlingar (för många besök samtidigt). Det ger också möjlighet för personalen att informera om gällande rekommendationer och rutiner.
      • Besök din närstående i lägenheten/rummet, inte i gemensamma utrymmen så som dagrum eller matsal.
      • Var noga med din handhygien.
      • Håll 2 meters avstånd till andra.
      • Varje avdelning har visir att låna ut till besökare. Vi rekommenderar att alla besökare har på sig det under hela besöket.
Yli 70-vuotiaat ja riskiryhmät – Över 70 år gamla och riskgrupper
  • Ohjeet ovat samat.
    • Vältä kättelyä halaamista tai muita ylimääräisiä lähikontakteja.
  • Samma instruktioner
    • Begränsa kontakter.
    • Håll fysiskt avstånd

Ravintolat – Restauranger

Ohjeet ovat samat.

Samma instruktioner

    • Kaikille asiakkaille pitää olla istumapaikka, turvavälit, siisteys, käsidesi tarjolla.
    • Ravintoloiden aukioloaikoja ja anniskeluaikoja on rajoitettu.
    • Sittplats för alla, möjlighet att hålla avstånd, handsprit, bra hygien.
    • Det finns begränsningar och ändringar i öppettider.
Joukkoliikenne – Lokaltrafik
  • Joukkoliikenteessä pitää molemmissa maissa huomioida turvavälit, Ruotsissa lisäksi suositellaan välttämään matkustamista julkisilla liikennevälineillä jos se on mahdollista. Kasvomaskin käyttöä suositellaan,
  • I båda länder ska man följa säkerhetsinstruktionerna. Munskydd rekommenderas. I Sverige finns starkare rekommendation att undvika lokaltrafik.
Matkustaminen – Resor
  • Tornio
    • Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista.
    • Rajat ylittävää matkustamista ulkomaille ei lainkaan suositella. Välttämätön lomamatka suositellaan suunnattavaksi Lappiin myös Etelä-Suomen sijaan. Lapin matkoilla huomioitava yökerhoihin liittyvä tartuntariski.
    • Regeringen rekommenderar att undvika onödiga resor. Detta gäller inte länder där begränsningen upphävts.
    • I fall det är nödvändigt att resa på semesterveckan, rekommenderas Lapland i stället för södra Finland. På semestern ska man iakta smittorisken som är förknippad till nattklubbar.
  • Haparanda
    • Ulkoministeriö kehottaa välttämään matkustamista muihin maihin.
    • Det är Utrikesdepartementet (UD) som avråder från resor till andra länder.
Maskin käyttö – Munskydd
    • Suomessa maskin käyttöä suositellaan mm. kaupoissa, hoitokodeissa, koronatestauksessa, joukkoliikenteessä, yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja kun turvavälien pitämien on mahdotonta. Ruotsissa suositellaan maskin käyttöä joukkoliikenteessä.  Maskin käyttö estää tartunnan levittämisen.
    • I Sverige rekommenderas användningen av munskydd i kollektivtrafiken, i Finland rekommenderas det tex i affärer, testningsplatser, vårdhem, sjukhus, restauranger, kollektivtrafik, folksamlingar och då man inte kan hålla tillräckligt avstånd. Munskyddet hindrar en att sprida virus.
Etätyöt – Distansjobb
  • Suositellaan molemmissa maissa, työnantaja ohjeistaa.
  • Rekommenderas i båda länder, arbetsgivaren ger instruktioner.
Koulut – Skolor
  • Sama ohjeistus. Koulut toimivat normaalisti, turvaohjeita noudattaen. Tarvittaessa valmius etäopetukseen.
  • Haaparannassa on toisen asteen opetus etä- ja lähiopetuksena 1.2-1.4 2021
  • Samma instruktioner. Skolorna fungerar normalt. Instruktionerna följs noggrant. Vid behov distansundervisning.
  • Haparanda har när-och distansundervisning i gymnasiet under tiden 1. febr – 1. april 2021
Testaus – Testning
  • Molemmissa kaupungeissa testataan oireiset. Testiin pitää hakeutua heti koronaan viittaavien oireiden ilmaannuttua. Haaparannalla pääsee myös vasta-ainetestiin.
  • I Torneå och Haparanda testas alla som har symtom. Testning ska göras genast man får symtom tydande på corona.  I Haparanda finns också möjlighet till antikroppstest.
  • Tornio
    • Oireiset testataan.
    • Alla som har symtom testas.
  • Haparanda
    • Kaikki oireiset ja altistuneet testataan, samoin sairaalaan tulijat. Vasta-ainetestiin pääsee kahden viikon kuluttua oireiden loppumisesta. Haaparannan kaupungin hoitoalan työntekijät ja kriisinhallinnan kannalta tärkeät testataan.
    • Antikroppstest efter två veckor symtomen är över. Haparanda testar all personal inom hälso- och sjukvård (sereologitest) samt krisledning (tjänstepersoner och kommunstyrelsen).
Rajanylittäjien massatestaaminen 25.1.2021 alkaen

Näytteenotto rajalla (Pakkahuoneenkatu 1, Tornio).  Näytteenotto on avoinna joka päivä vuorokauden ympäri. Koronatestissä käyminen on rajanylittäjille vapaaehtoista, mutta vahvasti suositeltavaa. Testiin ohjataan kaikki halukkaat rajanylittäjät. Massatestausta ei ole kuitenkaan tarkoitettu muille kuin rajaliikenteelle. Torniolaiset, haaparantalaiset sekä lähikuntien asukkaat käyvät testissä kotikunnassaan. Työnantajat ohjeistavat testauksen omille työntekijöilleen. Ohjeet alla. Näytteenotossa käyneet rajanylittäjät saavat vastauksen pikatestiin noin 15-30 minuutissa. Testitulosta ei kuitenkaan tarvitse odottaa näytteenottopisteessä vaan asiakkaaseen otetaan yhteyttä, mikäli näyte on positiivinen.

Masstestning för alla som passerar gränsen f o m 25. januari 2021

Testning på gränsen (Pakkahuoneenkatu 1, Torneå) är frivilligt med rekommenderas starkt och gäller bara gränstrafiken. Testningsplatsen är öppen varje dag, dygnet runt. Medborgare i Haparanda och Torneå samt de närliggande kommuner ska testa sig i sin hemkommun (instruktioner nedan). För arbetspendlare informerar arbetsgivaren om testningen.   I masstestningen får man provsvaret i ca 15–30 minuter. Man behöver inte vänta på svaret på plats utan om det är positivt kontaktar sjukvårdspersonalen en per telefon.

Näytteenotto – Provtagning

Tornio

Terveysneuvonta- ja näytteenottopiste rajalla ma-su, vain ajanvarauksella Oma Mehiläinen Digiklinikka, osoite: Green line, Pakkahuoneenkatu 1

Tornion koronavirusnäytteenotto sijaitsee osoitteessa Pakkahuoneenkatu 1 (Greenlinen Tullin päädyn parkkialue). Näytteenotto toimii ainoastaan ajanvarauksella. Näytteenottoon saavuttaessa auto tulee jättää merkitylle paikalle. Siniselle näytteenottokontille saavutaan kävellen. Ruuhkien välttämiseksi pyydetään saapumaan vasta juuri ennen omaa aikaa. Varattu aika on ohjeellinen.

Coronainfo och provtagning vid gränsen, måndag-söndag, Green line, Pakkahuoneenkatu 1, endast med bokad tid. När man kommer till testning mlåste bilen lämnas på den avsedda platsen. Till själva provtagningen (blå container) ska man komma till fots. För att undvika trängsel, kom strax innan din tid men var beredd på förseningar.

Instruktioner:

Ajanvaraus Tornion koronanäytteenottoon

Ohje ajan varaamiseksi Torniossa (video)

Haparanda

Haaparannan testauspaikka on terveyskeskuksessa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15 Ruotsin aikaa (drop in).

Omatestaus mahdollista. Ohjeet: https://www.haparanda.se/nyheter/nukandusnarttestadigsjalvforcovid19.5.6ee4f9261757f9a30a051857.html

I Haparanda sker provtagning på Hälsocentralen tisdagar och onsdagar mellan kl. 13-15 (drop-in).

Koronasovellus – Corona-app
  • Suomessa
    • Suomessa on käytössä Koronavilkku-sovellus.
    • I Finland finns Coronablinkern.
  • Ruotsissa
    • Ruotsissa ei vielä saatavilla sovellusta.
    • I Sverige ingen app ännu.
Rokotukset – Vaccination

Ilmainen ja vapaaehtoinen rokotus tarjotaan kaikille molemmissa maissa jokseenkin samassa aikataulussa ja järjestyksessä.

Gratis och frivilligt vaccination erbjuds för alla i båda länder i ungefär samma tidtabell och ordning.

Sivun alkuun