Aineen taidemuseo ja Kulttuuria kaikille -palvelu hakevat tuottajaa

Valokuva museorakennuksen julkisivusta. Seinään on kiinnitetty suuri mainoslakana, jossa on taiteilija Elin Danielson-Gambogin omakuva ja teksti "Sinua varten. För dig."

Kulttuuria kaikille -palvelu toteuttaa kaksivuotisen, Koneen Säätiön rahoittaman hankkeen Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus. Osana hanketta toteutamme yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa taiteilijoiden residenssijaksoja ja näyttelyitä Torniossa ja Ruotsin Haaparannalla. Tavoitteena on mahdollistaa residenssissä työskentelyä erityisesti vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille ja järjestää residenssit mahdollisimman saavutettavasti.

Haemme nyt työsuhteeseen tuottajaa. Työ suoritetaan sopimuksen mukaan aikavälillä 1.6.–31.12.2022. Työsuhde on määräaikainen. Tehtävä täytetään osa-aikaisena, esimerkiksi 50%, jolloin työsuhteen kesto on 4 kk, tai pienemmällä työajalla, jolloin työsuhteen kesto vastaavasti pitenee.

Tuottaja työskentelee hankkeessa työparina yhdessä Aineen taidemuseon museoassistentin kanssa. Tehtävässä toteutetaan neljän taiteilijan residenssijaksot ja yksityisnäyttelyt Torniossa ja Ruotsin Haaparannalla kesän ja syksyn 2022 aikana. Työ sisältää residenssitiloihin, taiteilijoiden erilaisiin tarpeisiin sekä näyttelyiden järjestämiseen liittyviä tehtäviä. Osana hanketta toteutetaan residensseihin ja näyttelyihin liittyviä verkostoitumistapaamisia ja tapahtumia. Tehtäviin kuuluu hankkeen dokumentointia, jonka voi toteuttaa osittain omista taiteellisista lähtökohdista käsin. Tehtäviä voidaan räätälöidä hakijan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Tuottajalla on tukenaan Aineen taidemuseon henkilökunta. Tuottaja voi työskennellä toiveensa mukaisesti Aineen taidemuseon tiloissa. Osan työstä voi toteuttaa etänä.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta ja/tai työkokemusta ja taide- ja kulttuurialan hyvää tuntemusta. Vammaisuuden, vammaiskentän ja saavutettavuuskysymysten tuntemus ja/tai oma kokemus vammaisuudesta katsotaan eduksi. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä ja kykyä järjestelmälliseen, itsenäiseen työskentelyyn. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Muiden kielten (ruotsi, englanti, viittomakieli, selkokieli) osaaminen katsotaan eduksi. Tornion ja Haaparannan alueen tuntemus on työssä eduksi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakijoiksi, riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Kyseisessä tehtävässä hakijoiksi toivotaan etenkin vammaisia tai viittomakielisiä henkilöitä.

Tehtävän palkka ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:in mukaan. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköpostilla sunnuntaihin 24.4.2022 mennessä osoitteeseen aine.taidemuseo@tornio.fi. Työhaastattelut järjestetään viikolla 18. Valinnasta ilmoitetaan viikolla 19. Lisätietoja antaa Aineen taidemuseon museoassistentti Anu Pasanen arkisin klo 9–15, puh. 050 597 1189.

Aineen taidemuseo on kuvataiteen kohtauspaikka Torniossa Suomen ja Ruotsin rajalla. Aineen taidemuseon ydintoiminta on ylläpitää suomalaisen taiteen kokoelmiaan ja toiminnallaan edistää taiteen sekä kulttuurin vaikuttavuutta. Taidemuseon kokoelmissa on yli 3 500 suomalaisen taiteen teosta, joita esitellään vuosittain vaihtuvissa kokoelmanäyttelyissä. Lisäksi järjestetään vaihtuvia näyttelyitä. Aineen taidemuseo tekee aktiivista yleisö- ja taidekasvatustyötä.

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea taide- ja kulttuuritoimijoille yhdenvertaisuuden, moninaisuuden ja saavutettavuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelun taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. www.kulttuuriakaikille.fi

Kuva: Eija Mäkivuoti

 

Aines konstmuseum och Servicen Kultur för alla söker producent

Servicen Kultur för alla genomför ett tvåårigt projekt med rubriken Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer finansierat av Konestiftelsen. Som en del av projektet kommer vi i samarbete med Aines konstmuseum att i Torneå och Haparanda erbjuda residensvistelser och utställningar för konstnärer. Målet är att möjliggöra residensvistelser speciellt för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer och se till att residensvistelsen blir så tillgänglig som möjligt.

Vi söker en producent för avtalsenlig anställning under tiden 1/6-31/12 2022. Anställningen är en viss tids anställning. Uppdraget utförs på deltid, förslagsvis som 50 %:s tjänst då anställningslängden blir fyra (4) månader, alternativt kan den procentuella arbetstiden vara ännu lägre vilket förlänger den totala anställningstiden.

Producenten arbetar i projektet som partner med Aines konstmuseums museiassistent. Under uppdraget genomförs fyra konstnärers residensvistelser och separatutställningar i Torneå och Haparanda under sommaren och hösten 2022. Arbetet består av olika uppgifter i samband med residenset, konstnärernas behov och upphängningen av utställningarna. En del av projektet är att arrangera nätverksträffar och evenemang i samband med residensarbete och utställningar. Även dokumentering av projektet ingår och kan delvis genomföras utifrån egna konstnärliga utgångspunkter. Uppgifter kan skräddarsys enligt sökandens kompetens och intresse.
Producenten kommer att ha stöd av Aines konstmuseums personal. Producenten kan, om hen så önskar, arbeta i Aines konstmuseums lokaler. En del av arbetet kan ske på distans.

Uppdraget förutsätter lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet och god kännedom om konst- och kulturbranschen. Kännedom om funktionsvariationer, om fältet för funktionshinderfrågor och om tillgänglighet samt egen erfarenhet av funktionsvariation ses som merit. Uppdraget förutsätter god samarbets- och kommunikationsförmåga, initiativförmåga och förmåga att arbeta konstruktivt och självständigt. Den ansökande ska ha goda kunskaper i finska. Övriga språk (svenska, engelska, teckenspråk, klarspråk) ses som merit. Kännedom om Torneå och Haparanda området ses som merit för uppdraget.

Vi är en arbetsplats fri från diskriminering och vi strävar efter att erbjuda jämlika möjligheter för alla. Vi uppmuntrar representanter för alla kön och könsidentiteter och människor som tillhör olika minoriteter att söka, oberoende av sökandens ursprung, eventuella funktionsvariationer, religion eller ålder. Funktionsvarierade personer och teckenspråkiga personer är särskilt välkomna att söka tjänsten.

Lönen för uppdraget och övriga anställningsvillkor utgår från avtalet i finska KVTES. Ansökan med både fri text och CV skickas med e-post senast söndagen den 24 april 2022 till aine.taidemuseo@tornio.fi. Anställningsintervjuerna utförs under vecka 18. Val av anställd anmäls vecka 19. Mer information ges av museiassistent Anu Pasanen på vardagar kl. 9-15 finsk tid, tel. +358 50 597 1189.

Aines konstmuseum är en träffpunkt för bildkonst och ligger vid den finsk-svenska gränsen i Torneå. Aines konstmuseums kärnverksamhet är att förvalta sina finska konstsamlingar och med sin verksamhet främja konstens och kulturens synlighet och möjlighet att påverka. Konstmuseums samlingar innehåller över 3 500 finska konstverk som presenteras årligen i tillfälliga samlingsutställningar. Dessutom arrangeras tillfälliga utställningar. Aines konstmuseum driver allmänbildning och konstfostran.

Servicen Kultur för alla verkar riksomfattande inom konst och kultur. Dess uppgift är att tillhandahålla kunskap och stödja konst- och kulturaktörer i frågor som handlar om jämlikhet, mångfald och tillgänglighet. Bakom Servicen Kultur för alla finns en förening med namnet Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry – För kultur på lika villkor r.f.. Servicen Kultur för alla stöds av utbildnings- och kulturministeriet. www.kulturforalla.fi

The Aine Art Museum and Culture for All are looking for a producer

Culture for All has launched a two-year project Making space for artistry – equality for disabled artists and artists who are Sign Language users. As part of the project, in collaboration with the Aine Art Museum we will organize artist residencies and exhibitions in Tornio and Sweden’s Haparanda. The aim is to enable working in a residency for disabled artists and artists who are Sign Language users. We aim to organize the residencies as accessible as possible.

We are now looking for a producer. The work will be carried out between June 1st and December 31st 2022. The employment relationship is fixed-term. The position is filled part-time, for example 50%, in which case the duration of the employment is 4 months, or shorter working hours, in which case the duration of the employment is correspondingly extended.

The producer works on the project together with the Aine Art Museum’s museum assistant. The assignment is to carry out the production of artist residencies and solo exhibitions by four artists in Tornio and Sweden’s Haparanda, during the summer and autumn of 2022. The work includes tasks related to the organization of the residencies, attending to the different needs of the artists and the production of the exhibitions. As part of the project, we will also arrange networking meetings and events related to the residencies and exhibitions. The tasks include documenting the project, which can be partly done using one’s own artistic means. The work can be tailored to the applicant’s skills and interests. The producer is supported by the staff of the Aine Art Museum. The producer can work on the premises of the Aine Art Museum. Some of the work can be done remotely.

The position requires appropriate education and/or work experience and a good knowledge of the arts and culture field. Knowledge of the field of disability and accessibility issues and/or personal experience of disability is considered an advantage. Carrying out the task requires good cooperation and interaction skills, the ability to take initiative and the ability to work systematically and independently. The applicant is required to have a good command of the Finnish language. Knowledge of other languages ​​(Swedish, English, Sign Language, plain language) is considered an advantage. Knowledge of the Tornio and Haparanda area is beneficial.

We are a non-discriminatory workplace and strive to provide equal opportunities for all. We encourage persons of all genders, gender identities and persons of different minorities to apply, regardless of the applicant’s ethnic origin, possible disability, religion or age. Applicants who are disabled or who are Sign Language users are particularly desired for this position.

The salary and other terms of employment are determined by the KVTES collective agreement. Send your application and CV by e-mail by Sunday 24th April 2022 to aine.taidemuseo@tornio.fi. Job interviews will be held in week 18. The applicants will be personally informed of the decision in week 19. For more information, please contact Anu Pasanen, museum assistant at the Aine Art Museum, on weekdays from 9 am to 3 pm, tel. +358 50 597 1189.

The Aine Art Museum is a meeting place for fine art in Tornio on the Finnish-Swedish border. The core activity of the Aine Art Museum is to maintain its collections of Finnish art and to promote the effectiveness of art and culture through its activities. The museum’s collections contain more than 3 500 works of Finnish art, which are presented in annual changing exhibitions. In addition, there are changing exhibitions. The Aine Art Museum also has an active outreach and education program.

Culture for All operates nationwide in the field of art and culture. Its mission is to provide information and support to the arts and culture field on issues of equity, diversity and accessibility. Culture for All is run by the Association for Culture on Equal Terms. Culture for All is supported by the Ministry of Education and Culture. www.cultureforall.fi

Sivun alkuun