Maarit Hedman & Anu Haapanen: Fragmentteja pimeydestä 2.–18.12.2022 Galleria Kortteeri (Tornio)

Fragmentteja pimeydestä on Maarit Hedmanin ja Anu Haapasen näyttelykokonaisuus, joka sukeltaa valon ja pimeyden vuoropuheluun. Näyttely on myös vuoropuhelua kahden erilaisesta lähtökohdasta työskentelevän taiteilijan välillä. Se on prosessi, jossa näkönsä menettänyt ja näkevä taiteilija voivat tasavertaisina peilata omaa työskentelyään toistensa kautta ja löytää uusia näkökulmia taiteelliseen työskentelyyn.

Anu Haapanen toimi aiemmin avustajana Maarit Hedmanin taideprojekteissa sekä erilaisissa näkövammaisten ihmisten taidetoimintaan liittyvissä työpajoissa. Ajatus yhteisnäyttelystä kypsyi yhteisen taiteen parissa työskentelyn sekä ammatillisen ajatuksenvaihdon ja taiteellisen vuorovaikutuksen myötä. Tilaa taiteilijuuteen -hanke tarjosi tilaisuuden yhteiseen residenssityöskentelyyn ja pimeyden kokemusta käsittelevän näyttelyprojektin toteuttamiseen. Näyttely koostuu sekatekniikka- ja akryylimaalauksista sekä hiili- ja pastellipiirustuksista.

Maarit Hedman on Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1994 valmistunut kuvataiteilija ja taidepedagogi, joka taiteellisen työnsä lisäksi toimii taidekasvattajana ja kouluttajana monissa erilaisissa projekteissa. Anu Haapanen on opiskellut kuvataidetta Lahden taideinstituutissa ja Aalto-yliopistossa sekä taidehistoriaa Helsingin yliopistossa ja toimii monialaisesti visuaalisen kulttuurin kentällä. Molemmilla taiteilijoilla on ollut tahoillaan lukuisia yksityis- ja yhteisnäyttelyjä, mutta tämä on taiteilijoiden ensimmäinen yhteisprojekti työparina.

Avajaiset

Näyttelyn avajaiset järjestetään perjantaina 2.12.2022 klo 14 (Suomen aikaa). Avajaisten ohjelmaan kuuluu kuvailutulkattu kierros näyttelyyn klo 14.30. Lämpimästi tervetuloa!

Tilaa taiteilijuuteen

Näyttely on osa Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanketta. Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttaman ja Koneen säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla.

Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tarkoituksena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden residenssityöskentelyyn. Keväällä 2022 järjestetyn avoimen haun kautta residensseihin valittiin yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijat työskentelevät syksyn aikana residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannalla. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon. Lisätietoja hankkeesta: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Galleria Kortteeri

Galleria Kortteeriin on vapaa pääsy. Tila on esteetön, kauppakeskuksen 2. kerrokseen on pääsy hissillä.

Osoite: Kauppakeskus Rajalla, 2. krs., Tornio

Aukioloajat (Suomen aikaa):

Keskiviikko 12–18, torstai 12–18, perjantai 12–18, lauantai 12–16, sunnuntai 12-16.

Aukioloajat (Ruotsin aikaa):

Keskiviikko 11–17, torstai 11–17, perjantai 11–17, lauantai 11–15, sunnuntai 11-15.

Maarit Hedman & Anu Haapanen: Fragmenter av mörker 2.–18.12.2022 Galleri Kortteeri (Torneå)

 

Fragmenter av mörker är en utställningshelhet av Maarit Hedman och Anu Haapanen, som dyker ner i dialogen mellan ljus och mörker. Utställningen är också en dialog mellan två konstnärer som arbetar med olika utgångspunkter. Det är en process, där en konstnär har förlorat sin syn medan den andra konstnär är seende och de båda kan reflektera över sitt arbete genom varandra och tillsammans hitta nya perspektiv på sin konst.

 

Anu Haapanen arbetade tidigare som assistent i Maarit Hedmans konstprojekt och i olika konstverkstäder för personer med synnedsättning. Idén om en gemensam utställning har mognat av att arbeta med gemensam konst, professionellt utbyte av tankar och ett konstnärligt samspel. Projektet “Rum för skapande arbete” erbjöd en chans att arbeta tillsammans i ett residens och förverkliga ett utställningsprojekt om upplevelsen av mörker. Utställningen omfattar blandteknikska verk och akrylmålningar men även kol- och pastellteckningar.

 

Maarit Hedman är bildkonstnär och konstpedagog som tog examen från Konstindustriella högskolan 1994. Vid sidan av sitt konstnärliga arbete arbetar hon med pedagogik inom konst och utbildar i många olika projekt. Anu Haapanen har studerat bildkonst vid Lahtis konstinstitut och vid Aalto-universitet samt konsthistoria vid Helsingfors universitet. Hon arbetar multidisciplinärt inom fältet av visuell kultur. Båda konstnärerna har haft flera egna utställningar och samarbetat med andra konstnärer tidigare men detta är deras första gemensamma projekt tillsammans som ett arbetspar.

Vernissage

Utställningens vernissage arrangeras fredagen den 2.12.2022 kl. 13 svensk tid / kl. 14 finsk tid. Syntolkade guidning till utställning kl. 14.30. Varmt välkommen!

Rum för skapande arbete

Utställningen är en del av projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Projektet drivs av Servicen Kultur för alla och finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlika position på konstfältet.

En del av projektet är residensvistelserna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med dem är att hitta kreativa och experimentella lösningar för residensarbetet. Våren 2022 genomfördes en residensutlysning och sex konstnärer valdes. Konstnärerna arbetar i residensen under hösten 2022 och håller utställningar i olika lokaler i Torneå och Haparanda. År 2023 samlas alla residenskonstnärers verk till en gemensam grupputställning på Aine konstmuseum. Mer information om projektet: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Galleri Kortteeri

Fritt inträde. Utrymmet är tillgängligt, det finns en hiss till 2. våningen.

Adress: Köpcentrum Rajalla På Gränsen, 2. våningen., Torneå

Öppettider (finsk tid):

Onsdag 12–18, torsdag 12–18, fredag 12–18, lördag 12–16, söndag 12-16.

Öppettider (svensk tid):

Onsdag 11–17, torsdag 11–17, fredag 11–17, lördag 11–15, söndag 11-15.

 

Maarit Hedman & Anu Haapanen: Fragments of Darkness 2.–18.12.2022 Gallery Kortteeri (Tornio)

 

Exhibition Fragments of Darkness by Maarit Hedman and Anu Haapanen dives into the dialogue of light and darkness. The exhibition is also a dialogue between two artists, who work with different starting points. It is a process, where an artist who has lost her sight and an artist who sees can reflect their working through each other and find new perspectives to artistic work.

 

Anu Haapanen used to work as an assistant in Maarit Hedman’s art projects and different art workshops of visually impaired people. The idea of a joint exhibition matured by working together with art, professional exchange of thoughts and artistic interaction. The Making space for artistry project offered a chance for working together in a residency and realisation of the exhibition project about the experience of darkness. The exhibition includes mixed media and acrylic paintings, and charcoal and pastel drawings.

 

Maarit Hedman is a visual artist and art pedagogue, who graduated from the University of Art and Design Helsinki in 1994. Besides her artistic work, she works as an art educator and trainer in many different projects. Anu Haapanen has studied visual art in Lahti Art Institute and Aalto university, as well as art history in the University of Helsinki. She works multidisciplinary in the field of visual culture. Both artists have held several solo and joint exhibitions, but this is their first joint project together as pair work.

Opening

The opening of the exhibition will be on Friday 2nd December 2022 at 14 (Finnish time). The program of the opening includes an audio described guided tour to the exhibition at 14.30 (Finnish time). Warm welcome!

About the project Making space for artistry

The exhibition is part of project Making space for artistry – equity for disabled artists and artists who are Sign Language users. The project is coordinated by Culture for All Service and funded by Kone Foundation. The aim is to strengthen the professional opportunities and equity of disabled artists and artists who are Sign Language users in the art field.

One part of the project are the residencies that are organized together with the Aine Art Museum. The aim is to find creative solutions for the residency work of disabled artists and artists who are Sign Language users. In the spring of 2022 we held an open call for artists for the residencies and the exhibitions, and altogether six artists were chosen. The artists will work in residencies during the autumn and each artist will hold an exhibition in different spaces in Tornio and Haparanda. In 2023, a group exhibition of all those who worked in the residency will be held at the Aine Art Museum. More information about the project: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Gallery Kortteeri

Free entry to the exhibition. The space is accessible, there is a lift to the second floor.

Address: Shopping Mall Rajalla På gränsen, 2nd floor, Tornio.

The exhibition is open (Finnish time):

Wednesday 12–18, Thursday 12–18, Friday 12–18, Saturday 12–16, Sunday 12-16.

The exhibition is open (Swedish time):

Wednesday 11–17, Thursday 11–17, Friday 11–17, Saturday 11–15, Sunday 11-15.

 

 

Kari Toiviainen: Etuovelta sydämeen –
Från ytterdörren till hjärtat 
From the front door to the heart
24.11.–10.12.2022 Haaparannan kirjasto


Taiteilija Kari Toiviaisen teoksissa päärooleissa ovat Tornion ja Haaparannan kaksoiskaupunki sekä sen asukkaat. Toiviainen on tallentanut kaupunkien ja asukkaiden tunnelmia, ääniä, maisemia, ajatuksia, tuntemuksia ja muistoja.

”Me emme elä vain nykyisyydessä. Menneisyys kaikkine muistoineen, tapauksineen ja kokemuksineen elää meissä, ja usein voi sattua että juuri entisyys on voimakkaampi kuin nykyisyys.”

Jyväskylästä kotoisin oleva mediataiteilija Kari Toiviainen vieraili useamman kerran Haaparannan-Tornion alueella syksyn 2022 kuluessa, tapasi paikallisia ihmisiä, videoi kohtaamisia ja kuvasi näille ihmisille tärkeitä esineitä. Näyttelyssä nähdään liikkuvaa kuvaa ja koetaan ääntä.

Toiviaisella on 20 vuoden kokemus liikkuvan kuvan, teatterityön sekä median ja markkinoinnin risteytyksessä: muun muassa 200 jaksoa käsikirjoitettua ja ohjattua tv-jaksoa, teatterin opetusta, näyttämötyötä, sisällön tekemisen ja esiintymisen kouluttamista sekä työpajoja. Etuovelta sydämeen on Toiviaisen ensimmäinen yksityisnäyttely.

Avajaiset

Näyttelyn avajaiset järjestetään torstaina 24.11.2022 klo 14 (Suomen aikaa). Lämpimästi tervetuloa!

Tilaa taiteilijuuteen

Näyttely on osa Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanketta. Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttaman ja Koneen säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla.

Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tarkoituksena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden residenssityöskentelyyn. Keväällä 2022 järjestetyn avoimen haun kautta residensseihin valittiin yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijat työskentelevät syksyn aikana residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannalla. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon. Lisätietoja hankkeesta: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Haaparannan kirjasto

Haaparannan kirjaston näyttelytilaan on vapaa pääsy. Tila on esteetön, näyttelytilaan on pääsy hissillä.
Osoite: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.

Aukioloajat (Suomen aikaa):

Maanantai 13–20, tiistai 13–20, keskiviikko 13–20, torstai 11–17, perjantai 11–17, lauantai 11–15.

Aukioloajat (Ruotsin aikaa):

Maanantai 12–19, tiistai 12–19, keskiviikko 12–19, torstai 10–16, perjantai 10–16, lauantai 10–14.

 

Kari Toiviainen: Från ytterdörren till hjärtat
24.11–10.12.2022  Haparanda stadsbibliotekI konstnären Kari Toiviainens konstverk är tvillingstaden Torneå och Haparanda samt dess invånare i huvudrollen.Toiviainen har spelat in städernas och deras invånares stämningar, ljud, landskap, tankar, känslor och minnen.

”Vi lever inte bara i nuet. Det förflutna med alla dess minnen, händelser och upplevelser lever i oss, och det kan ofta hända att det förflutna är starkare än nuet.”

Mediekonstnären Kari Toiviainen från Jyväskylä besökte under hösten 2022 Haparanda-Torneå-området flera gånger och träffade lokala människor, filmade möten med dem och fotograferade för dem viktiga föremål. På utställningen kan man se rörliga bilder och uppleva ljud.

Toiviainen har 20 års erfarenhet av rörlig bild, teaterarbete och av arbete i korsningen mellan media och marknadsföring. Han har bland annat skrivit manus för och regisserat 200 tv-avsnitt, undervisat grupper i teater, arbetat med scenkonst, undervisat i innehållsskapande och uppträdande samt lett verkstäder. Från ytterdörren till hjärtat är Toiviainens första separatutställning.

Vernissage

Utställningens vernissage arrangeras torsdagen den 24.11 kl. 13 svensk tid / kl. 14 finsk tid. Varmt välkommen!

Rum för skapande arbete

Utställningen är en del av projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Projektet drivs av Servicen Kultur för alla och finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlika position på konstfältet.

En del av projektet är residensvistelserna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med dem är att hitta kreativa och experimentella lösningar för residensarbetet. Våren 2022 genomfördes en residensutlysning och sex konstnärer valdes. Konstnärerna arbetar i residensen under hösten 2022 och håller utställningar i olika lokaler i Torneå och Haparanda. År 2023 samlas alla residenskonstnärers verk till en gemensam grupputställning på Aine konstmuseum. Mer information om projektet: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Haparanda stadsbibliotek

Fritt inträde. Utrymmet är tillgängligt, det finns en hiss.Adress: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.Öppettider (svensk tid):

Måndag 12–19, tisdag 12–19, onsdag 12–19, torsdag 10–16, fredag 10–16, lördag 10–14.

Öppettider (finsk tid):

Måndag 13–20, tisdag 13–20, onsdag 13–20, torsdag 11–17, fredag 11–17, lördag 11–15

 

Kari Toiviainen: From the front door to the heart
24.11.–10.12.2022 Haparanda Library

 

In the works of artist Kari Toiviainen, the twin cities of Tornio and Haaparanta and their inhabitants play the main roles. Toiviainen has recorded the moods, sounds, landscapes, thoughts, feelings and memories of the two cities and their residents.“We don’t just live in the present.The past with all its memories, incidents and experiences lives in us,and it can often happen that the past is stronger than the present.”

During the fall of 2022, Kari Toiviainen, a media artist from Jyväskylä, visited the Haaparanta-Tornio area several times, met local people, filmed encounters and captured images of objects that have meaning to the people he filmed. The exhibition consists of moving images and soundscapes. 

Toiviainen has 20 years of experience at the intersection of moving image, theater work and media and marketing: manuscripting and directing of 200 TV episodes, teaching theater for groups, stage work, giving trainings in content creation and performance, and workshops, among other things. From the front door to the heart is Toiviainen’s first solo exhibition.

Opening

The opening of the exhibition will be on Thursday 20th October at 14 (Finnish time). Warm welcome!

About the project Making space for artistry

The exhibition is part of project Making space for artistry – equity for disabled artists and artists who are Sign Language users. The project is coordinated by Culture for All Service and funded by Kone Foundation. The aim is to strengthen the professional opportunities and equity of disabled artists and artists who are Sign Language users in the art field.One part of the project are the residencies that are organized together with the Aine Art Museum. The aim is to find creative solutions for the residency work of disabled artists and artists who are Sign Language users. In the spring of 2022 we held an open call for artists for the residencies and the exhibitions, and altogether six artists were chosen. The artists will work in residencies during the autumn and each artist will hold an exhibition in different spaces in Tornio and Haparanda. In 2023, a group exhibition of all those who worked in the residency will be held at the Aine Art Museum. More information about the project: www.tilaataiteilijuuteen.fi

Haparanda Library

Free entry to the exhibition. The space is accessible, there is a lift to the exhibition space.Address: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.

The exhibition is open (Finnish time):

Monday 13–20, Tuesday 13–20, Wednesday 13–20, Thursday 11–17, Friday 11–17, Saturday 11–15

The exhibition is open (Swedish time):

Monday 12–19, Tuesday 12–19, Wednesday  12–19, Thursday 10–16, Friday 10–16, Saturday 10–14.

Aineen taidemuseo+358 50 594 6868aine.taidemuseo@tornio.fiTorikatu 2 95400 Torniowww.tornio.fi/aine

Viivapiirros, jossa kaksi autoa joiden välissä makaa ihminen ja ginipullo.Aino Laiho & Olga Green: Taka-ajatuksia – Baktankar – Ulterior Motives
3.–20.11.2022 Haaparannan rautatieasema

Taka-ajatuksia – Baktankar – Ulterior Motives -näyttely on syntynyt Aino Laihon ja Olga Greenin ensimmäisen yhteisen residenssin ja lukuisten keskustelujen tuloksena. Taiteilijapari on syksyn ajan työskennellyt Haaparannan rautatieasemalla samassa tilassa, jonne näyttely on nyt rakentunut. Esillä on piirustuksia, maalauksia sekä installaatioita ja osassa teoksista hyödynnetään myös uv-valoefektiä.

Laiho ja Green ovat viittomakielisiä kuuroja ja millenniaaleihin lukeutuvia ystävyksiä, jotka asuvat pääkaupunkiseudulla. Uudessa ympäristössä, taiteilijaresidenssissä Haaparannalla, he ovat tutkineet rajaan liittyviä teemoja, erityisesti eri kielten välillä sekä kuurojen ja kuulevien välillä. Taiteilijaparin työskentelytavat ovat tyyliltään erilaisia, mutta heitä yhdistää samanlainen huumori ja innostus havainnoida ympäröivää todellisuutta.

Olga Green on itseoppinut taiteilija, joka on ansioitunut erityisesti oivaltavilla ja sympaattisilla viivapiirustustöillään. Residenssijakson aikana Green halusi kokeilla myös itselleen uusia tekniikoita, kuten sapluunamaalausta. Aino Laiho on koulutukseltaan muotoilija ja muutaman vuoden vierastamisen jälkeen hän on löytänyt jälleen taiteen tekemisen ilon. Syksyn aikana häntä on sytyttänyt eniten kolmiulotteisten, kantaaottavien teosten parissa työskentely.

Haaparannan rautatieaseman näyttely on molemmille taiteilijoille ensimmäinen yksityisnäyttely. Taiteilijaparin yhteistä työskentelyä voi seurata Instagramissa Muukalaiset rajalla -tilin kautta (@muukalaiset_rajalla).

Avajaiset

Näyttelyn avajaiset järjestetään torstaina 3.11. klo 14 (Suomen aikaa). Lämpimästi tervetuloa!

Tilaa taiteilijuuteen

Näyttely on osa Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanketta. Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttaman ja Koneen säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla.

Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tarkoituksena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden residenssityöskentelyyn. Keväällä 2022 järjestetyn avoimen haun kautta residensseihin valittiin yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijat työskentelevät syksyn aikana residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannalla. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon.

Haaparannan rautatieasema

Haaparannan rautatieaseman näyttelytilaan on vapaa pääsy. Tila on esteetön, näyttelytilaan on pääsy hissillä. Rautatieasemalla on esteetön autopaikka. Asemalaiturilla ja odotustilassa on taktiiliopasteet.

Osoite: Järnvägsgatan 21, 953 37 Haparanda.

Aukioloajat (Suomen aikaa):

Keskiviikko 13–19, torstai 13–19, perjantai 13–19, lauantai 13–17, sunnuntai 13–17.

Aukioloajat (Ruotsin aikaa):

Keskiviikko 12–18, torstai 12–18, perjantai 12–18, lauantai 12–16, sunnuntai 12–16.

 

Viivapiirros, jossa kaksi autoa joiden välissä makaa ihminen ja ginipullo.Aino Laiho & Olga Green: Taka-ajatuksia – Baktankar – Ulterior Motives
3.–20.11.2022 Haparanda järnvägsstation

Utställningen Taka-ajatuksia – Baktankar – Ulterior Motives har tillkommit som resultat av Aino Laihos och Olga Greens första gemensamma residens och många samtal. Konstnärsduon har under hösten arbetat på Haparanda järnvägsstation i samma utrymme var utställningen har nu byggts. Utställningen inkluderar teckningar, målningar samt installationer och några av konstverken nyttjar också uv-ljuseffekten.

Laiho och Green är teckenspråkiga döva konstnärer och vänner samt milleniarer som bor i huvudstadsregionen i Finland. På sin nya omgivning i Haparanda har de undersökt teman som gäller gränsen, speciellt mellan olika språk och mellan döva och hörande. Konstnärsduons arbetsmetoder är olika i sina stilar, men deras sinne för humor och entusiasm att observera verkligheten omkring är lika.

Green är självlärd konstnär, som är meriterad speciellt på insiktsfulla och sympatiska linjeteckningar. Under residensperioden ville Green prova på tekniker som är nya för henne, som schablonmålning. Laiho är utbildad formgivare och har hittat igen glädjen i att skapa konst efter att ha undvikit det i några år. Under hösten har hon varit mest inspirerad av tredimensionella, ställningstagande verk.

Utställningen på Haparanda järnvägsstationen är den första separatutställning för både konstnärer. Det är möjligt att följa hur konstnärsparet arbetar på Instagram via användarnamn Muukalaiset rajalla (@muukalaiset_rajalla).

Vernissage

Utställningens vernissage arrangeras torsdagen den 3.11 kl. 13 svensk tid eller 14 finsk tid. Varmt välkommen!

Rum för skapande arbete

Utställningen är en del av projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Projektet drivs av Servicen Kultur för alla och finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlika position på konstfältet.

En del av projektet är residensvistelserna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med dem är att hitta kreativa och experimentella lösningar för residensarbetet. Våren 2022 genomfördes en residensutlysning och sex konstnärer valdes. Konstnärerna arbetar i residensen under hösten 2022 och håller utställningar i olika lokaler i Torneå och Haparanda. År 2023 samlas alla residenskonstnärers verk till en gemensam grupputställning på Aine konstmuseum.

Haparanda järnvägsstation

Fritt inträde. Entré är tillgänglig, det finns en hiss till utställningsrum. Järnvägsstation har en tillgänglig parkeringsplats. Det finns taktila stråk på perrong och i väntsalen.

Adress: Järnvägsgatan 21, 953 37 Haparanda.

Öppettider (svensk tid):

Onsdag 12–18, torsdag 12–18, fredag 12–18, lördag 12–16, söndag 12–16.

Öppettider (finsk tid):

Onsdag 13–19, torsdag 13–19, fredag 13–19, lördag 13–17, söndag 13–17.

 

(Se ner för svenska / Scroll down for english)

Takaapäin kuvattu henkilö, joka seisoo maalaamassa suurta maisemamaalausta.Sofia Karinen: Värit kantavat, värit vievät, värien kanssa
20.10.–4.11.2022 Haaparannan kirjasto

Taiteilija Sofia Karinen valitsee maalaustensa aiheet elinympäristöstään ja lähiluonnosta. Hän valokuvaa sopivia kohteita puhelimellaan ja sommittelee kuvat kankaalle värikylläisillä öljymaaleilla. Useimmiten hän ei juuri luonnostele vaan alkaa suoraan maalaamaan. Sopivien sävyjen sekoittaminen on Karisen mukaan haastava ja mielenkiintoinen osa maalausprosessia.

Maisemateosten ja sisäkuvien hypnoottinenkin tilan tunne muodostuu pienten ja suurten värialueiden vaihtelusta. Tämän näyttelyn maalauksista löytyy näkymiä Torniosta ja Oulun seudulta sekä Ranskasta.

Sofia Karinen on 22-vuotias suomalais-ranskalainen kuvataiteilija. Piirtäminen ja maalaaminen ovat olleet Kariselle tärkeitä lapsesta asti. Hän aloitti taideopinnot jo nuorella iällä Oulussa. Karinen on jatkanut taideopintojaan kahden vuoden ajan Limingan taidekoulussa keskittyen muun muassa öljyvärimaalaukseen ja grafiikkaan.

Karisen teoksia on aiemmin ollut esillä Limingan taidekoulun kevätnäyttelyissä ja hänelle on myönnetty Oulun Saskiat ry:n stipendi vuonna 2021. Haaparannan kirjaston näyttely on Karisen ensimmäinen yksityisnäyttely.

Näyttelyn avajaiset järjestetään torstaina 20.10. klo 14 (Suomen aikaa). Avajaisissa on mukana elävää musiikkia. Lämpimästi tervetuloa!

Haaparannan kirjaston näyttelytilaan on vapaa pääsy. Tila on esteetön, näyttelytilaan on pääsy hissillä.
Osoite: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.

Aukioloajat (Suomen aikaa):
Maanantai 13–20, tiistai 13–20, keskiviikko 13–20, torstai 11–17, perjantai 11–17, la 11–15.
Aukioloajat (Ruotsin aikaa):
Maanantai 12–19, tiistai 12–19, keskiviikko 12–19, torstai 10–16, perjantai 10–16, la 10–14.

Logokuva, jossa vaaleanpunaisella taustalla kädet ja teksti Tilaa taiteilijuuteenNäyttely on osa Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanketta. Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttaman ja Koneen säätiön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden ammatillisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista asemaa taiteen alalla.

Yksi osa hanketta ovat Aineen taidemuseon kanssa toteutettavat residenssijaksot, joiden tarkoituksena on löytää luovia ja kokeilevia ratkaisuja vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden residenssityöskentelyyn. Keväällä 2022 järjestetyn avoimen haun kautta residensseihin valittiin yhteensä kuusi taiteilijaa. Taiteilijat työskentelevät syksyn aikana residenssissä ja valmistavat näyttelyitä eri tiloihin Torniossa ja Haaparannalla. Vuonna 2023 teoksista koostetaan ryhmänäyttely Aineen taidemuseoon.

Logo Kulttuuria kaikille KUltur för alla Culture for allLogo Koneen säätiö

Logo Haparanda Stad  Logo TornioLogo Biblioteken i Norrbotten Haparanda

Sofia Karinen: Färger bär, färger fångar oss, tillsammans med färger
20.10.–4.11.2022 Haparanda stadsbibliotek

Sofia Karinen väljer motiven för sina målningar från sin vardagsmiljö och den närliggande naturen. Hon fotograferar intressanta objekt med sin telefon och komponerar bilder på duk med en färgstark palett av oljefärger. Oftast skissar konstnären inte, utan målar direkt på duken. Att blanda ihop lämpliga färgnyanser är enligt Karinen en utmanande och intressant del av den skapande processen.

Landskapsmålningarnas och interiörbildernas stundom hypnotiska rumsupplevelse skapas genom växlingar mellan små och stora färgfält. Motiven för målningarna i denna utställning är från trakten kring Torneå och Uleåborg samt Frankrike.

Sofia Karinen är en finsk-fransk 22-årig bildkonstnär. Teckning och målning har varit viktiga för Karinen från barndomen. Hon började konststudier vid unga år i Uleåborg och har fortsatt sina konststudier vid folkhögskolan i Limingo där hon i två års tid fokuserar bland annat i oljemålning och grafik.

Karinens verk har tidigare visats på Limingo konstskolas vårutställning och hon fick Uleåborgs Saskiat ry:s stipendium 2021. Utställningen på Haparanda stadsbibliotek är Karinens första separatutställning.

Utställningens vernissage arrangeras torsdagen den 20.10 kl. 13 svensk tid eller 14 finsk tid. Programmet inkluderar även levande musik. Varmt välkommen!

Fritt inträde. Utrymmet är tillgängligt, det finns en hiss.
Address: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.

Öppettider (svensk tid):
Måndag 12–19, tisdag 12–19, onsdag 12–19, torsdag 10–16, fredag 10–16, lördag 10–14.
Öppettider (finsk tid):
Måndag 13–20, tisdag 13–20, onsdag 13–20, torsdag 11–17, fredag 11–17, lördag 11–15.

Logo, jossa vaaleanpunaisella taustalla kädet ja teksti Rum för skapande arbeteUtställningen är en del av projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer. Projektet drivs av Servicen Kultur för alla och finansieras av Konestiftelsen. Projektets syfte är att stärka funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärers professionella möjligheter och jämlika position på konstfältet.

En del av projektet är residensvistelserna som förverkligas i samarbete med Aines konstmuseum. Syftet med dem är att hitta kreativa och experimentella lösningar för residensarbetet. Våren 2022 genomfördes en residensutlysning och sex konstnärer valdes. Konstnärerna arbetar i residensen under hösten 2022 och håller utställningar i olika lokaler i Torneå och Haparanda. År 2023 samlas alla residenskonstnärers verk till en gemensam grupputställning på Aine konstmuseum.

Sofia Karinen: Colours carry, colours transport, with colours
20.10.–4.11.2022 Haparanda library

Sofia Karinen chooses the themes for her paintings from her everyday environment and the surrounding nature. She photographs interesting objects with her smartphone and composes pictures on canvas with colourful oil paint. Usually she does not sketch, but starts painting right away. According to Karinen, mixing fitting hues is a challenging and interesting part of the painting process.

The even hypnotic feeling of space in landscape and interior works is created by the variation of small and large areas of colour. The paintings of this exhibition include views from Tornio and Oulu regions as well as France.

Sofia Karinen is a 22-year-old Finnish-French visual artist. Drawing and painting have been important for Karinen since her childhood. She started art studies already at a young age in Oulu. Karinen has continued her art studies for two years in Liminka Art School, focusing on for example oil painting and graphics.

The artworks of Karinen have been presented before at the spring exhibitions of Liminka Art School and she has received scholarship by Oulun Saskiat Association in 2021. The exhibition of Haparanda Library is Karinen’s first solo exhibition.

The opening of the exhibition will be on Thursday 20th October at 14 (Finland’s time). There will be live music at the opening. Warm welcome!

Free entry to the exhibition. The space is accessible, there is a lift to the exhibition space.
Address: Packhusgatan 4, 953 31 Haparanda.

The exhibition is open (Finnish time):
Monday 13–20, Tuesday 13–20, Wednesday 13–20, Thursday 11–17, Friday 11–17, Saturday 11–15
The exhibition is open (Swedish time):
Monday 12–19, Tuesday 12–19, Wednesday 12–19, Thursday 10–16, Friday 10–16, Saturday 10–14.

Logo, jossa vaaleanpunaisella taustalla kädet ja teksti Making space for artistryThe exhibition is part of project Making space for artistry – equity for disabled artists and artists who are Sign Language users. The project is coordinated by Culture for All Service and funded by Kone Foundation. The aim is to strengthen the professional opportunities and equity of disabled artists and artists who are Sign Language users in the art field.

One part of the project are the residencies that are carried out together with the Aine Art Museum. The aim is to find creative solutions for the residency work of disabled artists and artists who are Sign Language users. In the spring of 2022 we held an open call for artists for the residencies and the exhibitions, and altogether six artists were chosen. The artists will work in residencies during the autumn and each artist will hold an exhibition in different spaces in Tornio and Haparanda. In 2023, a group exhibition of all those who worked in the residency will be held at the Aine Art Museum.

Sivun alkuun