Kulttuuritoimen tuki

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (782/1992) määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (1§). Laissa kulttuuritoimella tarkoitetaan:

  • taiteen harjoittamista ja harrastamista
  • taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä
  • kotiseututyötä
  • paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kulttuuripalkinto

Kaupunkilaiset voivat tehdä ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajaksi. Ehdotukseen on liitettävä kirjalliset perustelut sille, miksi kyseinen henkilö tai taho on sopiva palkittavaksi. Saaja voi olla yksityinen henkilö, ryhmä tai yhdistys.

Edellytyksenä palkitsemiselle on, että saaja tunnetaan aktiivisesta, korkeatasoisesta ja näkyvästä toiminnasta Tornion kulttuuri- ja taidetoiminnassa tai sen kehittämisessä. Saajalta edellytetään pitkäaikaista, esimerkinomaista ja ansiokasta kaupungin kulttuurielämää tukevaa työtä ja sitä, että taho on mielellään huomioitu paikallisissa tiedotusvälineissä ja yleisötilaisuuksissa. Palkittavan aikaansaannokset voivat olla myös työtä paikallisen taidekasvatuksen tason nostamiseksi tai sen tunnetuksi tekemiseksi esimerkiksi alan opiskelijoiden kanssa.

Kulttuuripalkinto myönnetään vuosittain eri taiteen aloilla ansioituneille torniolaisille. Palkinnonsaajat julkaistaan ja palkitaan Tornio-viikon pääjuhlassa toukokuussa. Palkintoja on jaettu vuodesta 1977 alkaen.

Irma Strobom-säätiön apurahat

Teollisuusneuvos Irma Storbom -säätiön tarkoituksena on tukea musiikkia harrastavien nuorten ammattiin tähtääviä musiikkiopintoja sekä teatteritoimintaa Tornion kaupungissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja tukemalla muutenkin taloudellisesti edellä mainittua toimintaa.

Säätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset todistuksineen ja asiakirjoineen, joihin hakemuksessa halutaan vedota, toimitetaan postitse kaupungintalolle.

Sivun alkuun