Säännöllinen kotihoito

Säännöllinen kotihoito tarkoittaa vähintään kerran viikossa toteutettavaa kotihoitoa (kotipalvelu ja sairaanhoito), joka on määräaikaista tai toistaiseksi jatkuvaa. Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan henkilö, joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tai muiden tukipalveluiden tuella.

Palvelujen piiriin ottamiseksi hoivan, huolenpidon ja sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa, päivittäistä tai useita kertoja viikossa. Lähtökohtana on, että asiakkaan hoito ja huolenpito vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammattiosaamista.

Arviointikäynti

Kotihoidon palvelu käynnistyy arviointikäynnillä asiakkaan luona. Palvelun tarve arvioidaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa laaja-alaisesti niin, että arvioinnissa otetaan huomioon myös vapaaehtoistyön ja lähipiirin osallistumismahdollisuudet. Jokaiselle asiakkaalle suunnitellaan tarkoituksenmukaisin järjestely hoidon ja hoivan toteutuksessa.

Asiakkaaseen otetaan yhteys palvelutarpeen arvioimiseksi seitsemän työpäivän kuluessa yhteydenotosta ja kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Päätös säännöllisestä kotihoidosta

Asiakkaalle tehdään päätös palvelujen myöntämisestä tai hylkäämisestä palvelutarpeen arvioinnin pohjalta. Palvelu perustuu kirjalliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa. Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Kotihoidon palvelupäätös voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi.

Palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluista päätettäessä hyödynnetään RAI- ja/tai RAVA – toimintakyvyn arviointimenetelmiä. Muistihäiriöisen asiakkaan kohdalla voidaan käyttää myös erityisesti muistia arvioivia mittareita (MMSE, CERAD). Arviointi toimii pohjana kotihoidon asiakasvalinnoissa ja palvelujen laajuuden määrittämisessä. Oheiset mittareiden arvot ovat ohjeellisia. Palvelusta päätettäessä otetaan huomioon aina asiakkaan kokonaistilanne.

Kotihoitoon ei voida ottaa asiakkaita, jotka eivät halua palveluita tai joiden jatkuva aggressiivinen käytös uhkaa työntekijöiden turvallisuutta tai jotka eivät sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtävät sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta.

Tilapäinen kotihoito

Tilapäinen kotihoito tarkoittaa harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Asiakas voi olla erityisen syyn vuoksi tilapäisesti kotihoidon asiakkaana. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi leikkauksen jälkitila ja haavanhoidot.

Tilapäistä kotipalvelua tarvitseva asiakas ohjataan pääsääntöisesti hankkimaan palvelun omakustanteisesti.

Sivun alkuun