Kotona asumista tukevat palvelut

Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin, ja niiden tarkoituksena on tukea kotona asumista. Pääperiaatteena ja ensisijaisena vaihtoehtona on, että asiakas järjestää tukipalvelut itse omaisten tai muiden henkilöiden avustamana tai ostaa järjestöiltä tai yksityiseltä sektorilta hyödyntämällä muun muassa kotitalousvähennystä ja Kelan hoitotukea.

Tukipalvelujen myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin (haastattelu, RAI /RAVA -kokonaisarviointi, yksilöllinen harkinta). Tukipalvelua myönnettäessä arvioidaan palvelun mahdollinen kesto ja uuden arvion tarve. Palvelu voidaan myöntää määräaikaisena. Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen palvelupäätös ja palvelua myönnettäessä myös maksupäätös. Tukipalveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama palvelumaksu.

Ateriapalvelu

Ateriapalveluilla tässä tarkoitetaan kotiin kuljetettavia aterioita tai mahdollisuutta ruokailla sovituissa palvelupisteissä. Ateriapalvelun avulla tuetaan asiakkaan kotona asumista sekä monipuolista ja riittävää ravitsemusta. Ruokailumahdollisuus palvelupisteissä tukee asiakkaan omatoimisuutta, itsenäisyyttä, sekä sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä. Ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville, joiden sosiaaliset voimavarat, muisti, mieliala tai fyysinen toimintakyky ovat heikentyneet ja asiakkaille, joilla on todettu ali- tai virheravitsemusriski. Ateriapalvelu järjestetään kotiin kuljetettuna erikoisruokavaliot huomioiden. Eläkeläiset saavat ostaa kaupungintalon Kompassista ruokalippuja, joita vastaan he saavat hakea ruuat kouluilta kotiin tai ruokailla kouluilla.

Mikäli sinulle tulee kotiin ateriapalvelupaketti ja haluat perua sen, ota yhteys terveyskeskuksen keittiöön (Tuula Keränen, ruokapalveluesimies). Muussa tapauksessa maksat palvelusta.

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikejakelussa noudatetaan Tornion sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiä kriteereitä hoitoväline- ja hoitotarvikejakelusta.

Kauppapalvelut

Kauppapalvelu turvaa asiakkaalle kotona asumisen tilanteessa, jossa hän alentuneen toimintakyvyn vuoksi ei itse kykene hoitamaan ruokaostoksiaan. Pääsääntöisesti kotihoito ei hoida kauppapalvelua. Asiakasta autetaan tarvittaessa palvelun järjestämisessä, ostoslistan laatimisessa ja tuotteiden vastaanottamisessa. Mikäli säännöllisen kotihoidon asiakas ei pysty hoitamaan kauppapalvelua millään tavalla, kunta järjestää palvelun asiakkaalle ja se sisältyy säännöllisen kotihoidon palveluun.

Kotihoidon asiakkaiden päivittäistavaroiden kotiinkuljetus hoidetaan K-kauppa Kirsikan ja kaupungin kuljetusliikenteen toteuttamana. Kauppapalvelu kuljetuksineen on maksullista. Asiakas on tiliasiakkaana K-kauppa Kirsikkaan.

Kotihoidon hoitajat tai asiakas toimittaa ostoslistan kauppaan viimeistään kuljetusta edeltävänä päivänä. Kauppias kerää ostokset ja kaupungin kuljetuspalvelu tuo ne kotiin sovittuina kuljetuspäivinä klo 10.30-13 välisenä aikana.

Lääkkeenjako

Kotihoidon lääkkeenjako on siirretty apteekkien annosjakelun toteuttamaksi. Asiakas tekee yhdessä kotihoidon kanssa sopimuksen Alatornion apteekin kanssa koneellisesta lääkkeenjaosta. Kotihoidon tiimit toimittavat viikoittain lääkkeet säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille.

Kaupunki maksaa vain niiden asiakkaiden lääkejakelun, joiden lääkehoidon toteuttaminen on kotisairaanhoidon tehtävänä eikä asiakas siitä muutoin selviä.

Annosjakelun tarve merkitään aina asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan aikana 15 min.

Asiakkaat, jotka eivät kuulu kotisairaanhoidon annosjakeluasiakkaisiin, voivat hankkia annosjakelun itse.

Turvapalvelu

Turvapalvelun tavoitteena on turvallisen kotona asumisen varmistaminen ja nopea avun järjestyminen turvahälytyksen jälkeen ympäri vuorokauden. Turvapalvelu tarkoittaa turvapuhelinta ja turvaranneketta sekä turvapuhelimen lisälaitteita jolla asiakas voi omassa kodissaan hälyttää apua, mikäli hän tarvitsee apua terveydentilastaan johtuen.

Turvapuhelin on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on liikkumisessa ongelmia tai joilla sairaus voi vaikeuttaa avun saamista tavallisella puhelimella.

Turvapuhelimella saa yhteyden hätäkeskukseen tai omaiseen rannekkeen nappia painamalla. Turvapuhelin myönnetään hakemuksella. Hakemukset toimitetaan vanhuspalveluneuvontaan. Turvapuhelinpalvelua tarjoaa Stella Oy ja Novo Turvacall. Sekä Stella että Turvacall toimittavat turvalaitteen sim-kortin kanssa. Stellan turvapuhelimen tilaajien avaimet säilytetään pelastuslaitoksella. Turvacallilla turvapuhelimen tilaajat huolehtivat itse avainten turvallisesta säilytyksestä.

Vaatehuolto

Palvelua järjestetään kotihoidossa vain erityisen painavista syistä, esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia eikä mahdollisuutta käyttää liikepesuloiden palvelua.

Vaatehuoltoon sisältyy pyykin kuljetus ja pesu. Vaatehuoltopalvelu on tarkoitettu eläkeläisille, joiden toimintakyky on alentunut. Hinta määräytyy voimassa olevien maksujen mukaisesti.

Tiedustelut: Palveluneuvonta ja potilaskoordinaattori.

Kylpypalvelu

Säännöllisen kotihoidon asiakas, joka tarvitsee kylpypalvelua ja se voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, saa palvelun osana säännöllistä kotihoitoa. Säännöllisen kotihoidon ja päivätoiminnan asiakkaille, joilla ei ole kotona peseytymismahdollisuutta, järjestetään palvelu tarvittaessa erikseen määritellyissä tiloissa.

Mikäli asiakkaan ainoa palvelun tarve on kylpypalvelu, on hänen järjestettävä se itse joko omaisten tai yksityisen (Kelan hoitotuki, kotitalousvähennys) palveluntuottajan kautta. Poikkeustapauksissa (esim. ei yksityisiä palveluntuottajia, omaisilla ei mahdollisuutta auttaa) voidaan kylpypalvelu myöntää ainoana tukipalveluna.

Seniorikuntosali

Tornio järjestää seniorikuntosalitoimintaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Seniorikuntosali on tarkoitettu torniolaisille, jotka ovat riskirajoilla kotona selviytymisen kanssa ja joille tämän tyyppisestä toiminnasta arvioidaan olevan apua arkielämässä (esim. fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen, yksinäisyys, masennus).

Ennaltaehkäisevää gerontologista kuntoutusta järjestetään ostopalveluna Tornion Sairaskotisäätiöltä. Seniorikuntosaliin hakeudutaan vanhuspalveluneuvojan kautta.

Yhteyshenkilö: vanhuspalveluneuvoja.

Palveluliikenne

Kutsuohjattu palveluliikenne on tarkoitettu niille kuntalaisille, joilla on vaikeuksia kulkea joukkoliikenteessä tai jotka ovat joukkoliikennepalvelujen ulkopuolella.

Pienet reitti- ja aikataulupoikkeamat ovat mahdollisia.

Kyyti tilataan suoraan kuljettajalta. Tilaa kyyti edellisellä käyntikerralla tai edellisenä päivänä. Aikataulu on voimassa sitoumuksetta toistaiseksi.

Lisätietoja vanhuspalveluneuvojalta.

Sotainvalidien palvelut

Sotainvalideille, joilla invaliditeetti on vähintään 20 %, järjestetään maksuttomia kotihoito-, siivous- ja ateriapalveluita. Heillä on mahdollisuus maksutta ruokailla kaupungin osoittamissa ruokapaikoissa tai ateriat voidaan toimittaa myös kotiin, jos heillä on liikkumisessa ongelmia.

Yhteyshenkilö: kotihoidon osastonhoitaja.

Sivun alkuun