Omaishoito

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään omaishoitoa koskevassa sopimuksessa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellään asiakkaan omatoimisuus, palvelujen ja tuen tarve, tavoitteet ja vastuutahot näiden toteuttamiseksi ja palvelujen määrät kuukaudessa. Määräytymisperusteista päätetään kunnittain paikallistasolla. Omaishoidontuen saaminen edellyttää, että kunta ja hoitaja tekevät hoidosta sopimuksen. Hoitajana voi toimia muukin henkilö kuin hoidettavan omainen.

Tukipalveluita ovat:

Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Ns. vierashoitaja ei voi toimia omaishoitajana. Omaishoidettavien palvelujen tarkoituksena on parantaa, tukea ja helpottaa omaishoitajien ja -hoidettavien elämänlaatua.

Omaishoitajalle

Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään työeläketurvaa 68 ikävuoteen asti. Kunta huolehtii myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa määritellään hoidettavalle annettujen palvelujen lisäksi myös hoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut.

Omaishoidontuen saajalla on oikeus saada vähintään kolme vapaapäivää sellaista kuukautta kohti, jonka aikana hoitotyö on erittäin sitovaa. Hoitajan vapaan aikainen hoito voidaan järjestää joko hoitajan itse hankkiman sijaishoitajan avulla, 9-paikkaisessa intervalliyksikkö Puistolassa tai Karungin palvelukodissa. Tarkempaa tietoa saa vanhuspalveluneuvojilta.

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidontuki myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaan. Omaishoidontukea voidaan antaa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen läheisensä kanssa.

Sopimus omaishoidontuesta voidaan tehdä myös muun läheisen henkilön kuin hoidettavan omaisen kanssa. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Lisätietoja omaishoidontuesta saa palveluneuvojalta.

Hoitoilmoitus

 

Sivun alkuun