Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Lastensuojelun avohuollolla tuetaan ja edistetään lapsen myönteistä kehitystä sekä tuetaan ja vahvistetaan vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja mahdollisuuksia. Erilaisten tukitoimien avulla etsitään perhettä parhaiten hyödyntäviä palveluja, jotta lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen, taloudellinen tukeminen, neuvonta, lapsen lyhytaikainen sijoitus ja terapiapalvelut.

Asiakkaalle on järjestettävä lapsen ja perheen tuen tarpeisiin perustuva asiakassuunnitelma, jonka avulla arvioidaan järjestettävien palvelujen ja tukitoimien vaikutusta ja niiden laajuutta. Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti. Edellytyksenä on, että 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen huoltaja suostuvat niihin.

Mitä on tukiperhetoiminta?

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa lasta ja hänen perhettään erilaisissa elämäntilanteissa vahvistamalla ja edistämällä lapsen myönteistä kehitystä.

Ketkä voivat ryhtyä tukiperheeksi?

Tukiperheitä tarvitsevat lapset ja perheet ovat erilaisia, joten tarvetta on erilaisille perheille. Tukiperheeksi alkava perhe voi olla esimerkiksi lapseton pariskunta, yksineläjä tai lapsiperhe. Tärkeää on, että tukiperheeksi haluavilla on voimavaroja ja aikaa tukiperheenä toimimiseen.

Tukiperhetoiminnassa lapsi käy sovitusti ja säännöllisesti tukiperheen luona, yleensä viikonlopun kerran kuukaudessa.

Tukiperheeksi haluavilta edellytetään vähintään vuoden sitoutumista tukiperhetoimintaan, osallistumista tukiperhevalmennukseen, oman elämäntilanteen vakautta sekä halua toimia tukiperheenä lapselle.

Tukiperhe työskentelee lapsen ja hänen perheensä sekä perheen työntekijän kanssa. Kunnat maksavat tukiperheille pienen korvauksen toiminnasta.

Kuinka tukiperhetoiminta alkaa?

Tukiperhetoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä sijais- ja tukiperhetyöntekijään.

Tukiperheeksi haluavat täyttävät hakulomakkeen. Ennen tukiperhetoiminnan alkamista selvitetään myös perheen valmius toimia tukiperheenä sekä esteettömyys (rikosrekisteriote, asiakkuudet kunnan sosiaalitoimistossa).

Ennen tukiperheeksi ryhtymistä perheet saavat tukiperhevalmennuksen, jonka aikana perhe saa lisätietoja tukiperhetoiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista sekä sosiaalihuolto- ja lastensuojelulakien periaatteista.

Sivun alkuun