Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluun on oikeutettu vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Kuljetuspalveluina myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään tarpeen mukaan. Kuljetuspalvelua voi käyttää Tornion kaupungissa sekä sen lähikuntiin (Kemi, Keminmaa, Ylitornio, Tervola, Haaparannan keskusta) suuntautuvilla matkoilla.

Torniossa itsenäistä liikkumista helpottaa kaupungissa liikennöivä kaupunkiliikenne ja maaseudulla palveluliikenne, jota vaikeavammaiset henkilöt voivat käyttää maksutta. Kuljetuspalveluun liittyy saattajapalvelu. Saattajana voi toimia taksinkuljettaja, omainen tai tuttava. Saattajapalvelua tarvitsevalle henkilölle voidaan saattaja järjestää myös vapaaehtoistoimintana Meän Talon kautta. Saattaja on tilattava etukäteen Meän Talosta.

Kuljetuspalvelua haetaan hakemuslomakkeella. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen liitetään selvitys työ-/opiskelupaikasta. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa vanhus- ja vammaispalveluista.

Palveluasuminen

Palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumista ei myönnetä, jos henkilö on jatkuvan laitoshoidon tarpeessa.

Palveluasumiseen kuuluvat vaikeavammaisille sopiva asunto sekä asumiseen liittyvät yksilöllisesti suunnitellut palvelut. Asunto voi olla palvelutalossa tai palveluasuminen voidaan järjestää myös henkilön omassa kodissa. Kotiin palvelut järjestetään yleensä omaishoidon, kotipalvelun tai henkilökohtaisen avustajan avulla. Palvelutalossa asuvien asumispalvelukorvauksen maksaa kunta. Asiakas itse maksaa vuokran, ateriat sekä muut menot.

Palveluasumispäätöstä haetaan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijältä. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus sekä palvelun tarve. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto. Vammaismitoitettuja vuokra-asuntoja on eri puolilla kaupunkia. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita asuntosihteeriltä, puh. 016 43211 klo 9–10.

Asunnon muutostyöt

Korvausta asunnon muutostöihin myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostöiden kustannukset asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä sekä muutostöiden suunnittelusta aiheutuneet kustannukset. Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Asunnon muutostyöt toteutetaan yhteistyössä kunnan rakennusmestarin kanssa. Hakija on velvollinen valvomaan muutostöiden toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa vanhus- ja vammaispalveluista.

Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan kustantaa asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita, esimerkiksi nostolaite tai ovenavauslaite. Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kunnan omistukseen ja annetaan vaikeavammaiselle henkilölle käytettäväksi. Niiden käydessä tarpeettomaksi ne on palautettava vammaispalveluun.

Apuvälineitä haetaan Länsi-Pohjan keskussairaalan apuvälineyksiköltä. Kuulo- ja näkövammaisten nostolaitteista ynnä muista apuvälineistä vaaditaan suositus Länsi-Pohjan keskussairaalan apuvälineyksiköltä. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja/tai asiantuntijalausunto. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa vanhus- ja vammaispalveluista.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee runsaasti toisen henkilön apua kotona jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa tai kodin ulkopuolella asioiden hoitamisessa, opiskelussa, harrastuksissa, työssä ja yleensä yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Henkilökohtainen apu voidaan järjestää Torniossa työnantajamallilla tai palvelusetelillä.

Työnantajamallin mukaan järjestetty henkilökohtainen apu tarkoittaa sitä, että vammainen henkilö palkkaa itse avustajansa ja toimii työnantajana. Tornion kaupunki toimii sijaispalkanmaksajana ja hoitaa lakisääteiset työnantajamaksut. Asiakkaan tulee ottaa työntekijälleen lakisääteinen tapaturmavakuutus. Kaupunki korvaa asiakkaalle tästä koituvat kustannukset. Päätös perustuu yksilöllisen palvelutarpeen selvittämiseen.

Tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen haetaan vammaispalveluista. Hakemuksesta tulee selvitä henkilön vamma tai sairaus sekä päivittäinen avun tarve. Hakemukseen liitetään tarvittaessa lääkärinlausunto ja muu asiantuntijalausunto. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa vanhus- ja vammaispalveluista.

Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:ssä tarkoitettuun toimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Sivun alkuun