Rajavalvonta

Sivun tiedot päivitetty 15.5.2020

Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5.2020 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia. Jokaisella Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen, samoin lähteä maasta. Vapaa-ajan matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella.

Maahan saapuville jaetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kirjalliset ohjeet maahan saapumiseen liittyvistä suosituksista ja määräyksistä. Terveydenhuoltoviranomaisten neuvontapalvelu sekä oirekyselylomakkeiden kerääminen päättyvät uuden ohjeistuskäytännön myötä.

Suosituksena on, että maahan saapuvat henkilöt noudattavat 14 vuorokauden ajan omaehtoista karanteenia. Tällöin tarpeettomia fyysisiä kontakteja on syytä välttää ja kodin ulkopuolella liikkuminen tulisi rajoittaa vain välttämättömään työliikenteeseen tai esimerkiksi kaupassa käyntiin. Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoisesta 14 vuorokauden karanteenista jaetaan maahan saavuttaessa.

Ulkomailta Suomeen työskentelemään saapuvien henkilöiden on valmistauduttava todistamaan maahan saapumisen työhön liittyvät perusteet rajatarkastuksen yhteydessä. Nämä ja ulkorajaliikenteessä jo aiemmin päätetyt rajoitukset ovat voimassa 14. kesäkuuta saakka.

Rajavartiolaitos valvoo henkilöliikennettä rajanylityspaikoilla Valtioneuvoston rajoituspäätösten mukaisesti, tavaranvaihtoa yksityishenkilöiden välillä rajoitetaan Tornion rajanylityspaikalla 4.5.2020 klo 08.00 alkaen.

Rajavalvonta on palautettiin Valtioneuvoston päätöksellä sisärajoille 19.3.2020.

Oire- ja sitoumuslomaketta maahantuloa varten ei enää käytetä

Rajanylityksessä käytössä ollut oire- ja sitoumuslomake on saatavilla Tornion kaupungin verkkosivuilla. Lomakkeen kerääminen rajalla on kuitenkin päättynyt 14.5.2020 klo 00.00.

Lomakkeella kerättiin tietoa maahan pyrkiviltä henkilöiltä ja ohjataan oireisia tehokkaasti terveydenhoidon piiriin. Lomakkeen tarkoituksena oli korostaa karanteeninomaisten olosuhteiden tärkeyttä taudin leviämisen estämiseksi ja hidastamiseksi.

Lomaketta päivitettiin 8.5.2020 henkilötietojen käsittelyn informoinnin osalta. Lomake on laadittu sosiaali- ja terveysministeriöltä saadun luonnoksen pohjalta ministeriön ohjeiden mukaan. Henkilötietoja sisältäviä lomakkeita käsitellään kaikissa vaiheissa yksilön yksityisyydensuoja huomioiden. Valvontaviranomaisina toimivat aluehallintovirasto ja Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lomakkeen käyttö on perustunut tartuntatautilain pykälään 39, jonka mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tai kunta voi perustaa väestön terveyttä uhkaavaan epidemiaan liittyvän henkilörekisterin yleisvaarallisen tartuntataudin jäljitystä varten tai tartunnan saaneen ja perustellusti altistuneiksi epäiltyjen seurantaa varten, jos se on välttämätöntä sairastuneiden hoidon järjestämiseksi kiireellisesti ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Rajatarkastuksen yhteydessä kerättyjä lomakkeita säilytetään Tornion terveyskeskuksessa. Lomakkeet hävitetään asianmukaisesti tietosuoja huomioiden, kun tilanne palautuu normaaliksi eikä kerätyistä tiedoista syntyvä henkilötietorekisteri ole enää välttämätön tartuntataudin torjunnan kannalta (tartuntatautilaki § 39). Kyse on siis väliaikaisesta rekisteristä.

Suositus pysyttelystä karanteenia vastaavissa olosuhteissa

Suomeen saapuvia henkilöitä suositellaan Suomessa oleskelunsa aikana noudattamaan Suomen terveysviranomaisten ohjeistusta ja pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 vuorokauden ajan viimeisestä Suomeen saapumisesta lukien. Ruotsista tai Norjasta Suomeen tulevien työntekijöiden suositellaan noudattavan ohjeistusta (THL) tartuntariskin vähentämisestä ja olevan karanteenia vastaavissa olosuhteissa mahdollisuuksien mukaan niin Suomessa kuin kotona olleessaan.

Suositus pysymisestä 14 vuorokauden karanteenia vastaavissa olosuhteissa ei koske välttämätöntä ensihoidon ja pelastustoimen henkilöstöä tai tavaraliikenteen kuljetushenkilöstöä. Hallitus myös vetoaa työnantajiin, että nämä selvittäisivät keinoja vähentää työntekijöiden rajan yli liikkumista esimerkiksi majoittamalla työntekijöitä työssäkäyntipaikkakunnalla.

Suomen vastaisella maarajalla Ruotsin ja Norjan puolella työssä käyvien suomalaisten suositellaan olevan karanteenia vastaavissa olosuhteissa heidän ollessaan Suomen alueella. Työntekijät voivat tällä edellytyksellä jatkaa työssäkäyntiä karanteeniohjeistusta noudattaen.

Rajavartiolaitos neuvoo puhelinnumerossa 050 597 2255. Numero on käytössä klo 08:00-18:00 välisenä aikana toistaiseksi.

Hallitus suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä, rajoituksia ja suosituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa.

Sivun alkuun