Grund­läg­gan­de utbildning

Till den grund­läg­gan­de ut­bild­ning­ens uppgift hör både fostran och un­der­vis­ning.

Framsida » Fostran och undervisning » Undervisningstjänster » Grundläggande utbildning

Grund­läg­gan­de utbildning

Till den grundläggande utbildningens uppgift hör både fostran och undervisning. Målet är att stötta elevernas växande som människor och som samhällsmedborgare samt lära ut nödvändiga kunskaper och förmågor. Grundskolan är en avgiftsfri allmänbildande utbildning. Eleven får gratis läroböcker och övrigt material som skolan valt ut. Ofta återvinner man läroböcker. Idrottsutrustning står var och en för själv. Idrottsutrustning står var och en för själv.

Eleven har också rätt att varje dag få en avgiftsfri, heltäckande måltid samt skoltransport under vissa förutsättningar. Eleven har också rätt att kostnadsfritt få den elevvård som deltagandet i undervisningen erfordrar. Personer med funktionsnedsättning eller som behöver annat särskilt stöd har rätt att kostnadsfritt få de hjälpmedel som erfordras för att kunna delta i undervisningen, bland annat tolknings- och ledsagartjänster och hjälpmedel.

Skolplikt

Alla barn och ungdomar i Tornio i skolpliktsålder har rätt att delta i den grundläggande utbildning som staden anordnar. Skolplikten inleds det år när barnet fyller sju år. Undervisningen ges i årskurserna 1–9. I grundskolan utför eleven sin skolplikt och får ett slutbetyg som ger behörighet för fortsatta studier.

I skolorna baseras växande och undervisning i läroplanen.