Or­ga­ni­sa­tion

Tornio stads högst beslutande organ är stads­full­mäk­ti­ge. Stads­di­rek­tö­ren leder stadens myn­dig­hets­or­ga­ni­sa­tion.

Framsida » Stad och förvaltning » Organisation

Tornio stads myn­dig­hets­or­ga­ni­sa­tion

Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. som ansvarar för stadens verksamhet och fattar beslut om budgeten och använda stadens beslutanderätt och överföra den med förordningarna i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen bereder och verkställer de ärenden som behandlas av fullmäktige och ansvarar för laglighetsövervakningen.

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och budget.  Stadsstyrelsen ansvarar för koordinering och ägarstyrning av stadens verksamhet samt stadens personalpolitik och stadens interna övervakning och anordnandet av riskhantering.

Stadsdirektören leder stadens myndighetsorganisation.

Myndighets-organisationens branscher:

  • För­valt­nings- och ut­veck­lings­tjäns­ter
  • Bild­nings­ser­vice
  • Teknisk service